Aktualności
Informacje ogólne
Dane teleadresowe urzędu
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Zadania
Mapka dojazdowa
Statystyki, analizy, opracowania
Stawki, kwoty, wskaźniki
PO WER 2014 - 2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
EURES
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
Projekt systemowy dla szkół zawodowych
Zastępcza służba poborowych
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Rejestr Agencji Zatrudnienia
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
Młodociani - Zawody refundowane
Wojewódzka Rada Rynku Pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”
Praca za granicą - kampania informacyjna
Praca w WUP
Zamówienia publiczne

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
16/02/08
Rekrutacja do pracy w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie prowadzi rekrutację osób zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Niemiec na stanowiskach: elektryk budowlany, elektroinstalator-elektromonter, monter instalacji sanitarnych, grzewczych oraz klimatyzacji, hydraulik, serwisant pojazdów szynowych (elektronik). ...więcej 

16/02/08
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 roku.

16/02/04
XI Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon 2016

W dniach 2 - 3 lutego w Hali PODPROMIE w Rzeszowie odbyły się XI Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon 2016.  ...więcej 

16/02/03
Lista wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15  ...więcej

16/01/29
Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 to 11 marca 2016 r.   ... więcej

16/01/27
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w grudniu 2015 roku.  ...więcej

16/01/22
Wyniki Barometru zawodów 2015 r. w województwie podkarpackim
W końcu 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zrealizował badanie zapotrzebowania na kwalifikacje w ramach "Barometru zawodów". Jego wyniki formułowane są dla każdego powiatu i województwa w kraju. ...więcej
16/01/20
Informacja o anulowaniu konkursu zamkniętego numer RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 20 stycznia 2016r. anulowana zostaje procedura wyboru projektów w ramach działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie konkurs numer RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15. ...więcej

16/01/15
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15
Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 w ramach Działania 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ...więcej
16/01/15
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15
Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr  RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. W pliku znajdują się odpowiedzi na pytania zadane na spotkaniu informacyjnym oraz odpowiedzi na pytania zadane drogą elektroniczną. ...więcej
16/01/13
Pytania i odpowiedzi (część 2) dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ część 2) dot. konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. ...więcej

16/01/08
Interpretacja zapisów kryterium wyboru projektów w ramach działania 8.2

Interpretacja Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie kryterium dostępu w ramach naboru w Działaniu 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie. ...więcej

16/01/07
Informacja

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o ciążącym na wszystkich agencjach zatrudnienia corocznym obowiązku sprawozdawczym z prowadzonej działalności. ...więcej

16/01/05
Ważne dla Instytucji Szkoleniowych !!!

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że do 31 stycznia 2016 r. instytucje szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, są zobowiązane poinformować tutejszy urząd o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w bieżącym roku kalendarzowym. ...więcej

16/01/05
Oferta Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w I kwartale 2016 r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz studentów.  ...więcej

16/01/04
Rynek pracy Podkarpacia w 2015 roku - podsumowanie

Ubiegły rok na podkarpackim rynku pracy należy uznać za udany. Stopa bezrobocia w Polsce obniżyła się w ciągu roku do poniżej 10% i osiągnęła najniższy poziom od kryzysu finansowego z 2008 roku. ...więcej

15/12/28
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, które odbyło się 15 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. ...więcej

15/12/28
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 - część II

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie  ...więcej

15/12/17
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych ...więcej

15/12/17
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15

W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 ogłoszonego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII - działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe ...więcej

15/12/17
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 - po zmianach

Pytania i odpowiedzi (FAQ) po zmianach oraz interpretacja ministerstwa dot. wskaźników efektywnościowych dot. Działania 8.5 – Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie. ...więcej

15/12/15
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII RIntegracja społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ...więcej

15/12/10
Praca wakacyjna w Niemczech w 2016 roku (dla studentów)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2016r. ...więcej

15/12/09
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie ...więcej
15/12/09
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15
W dniu 27 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie dotyczące Regulaminu Konkursu ogłoszonego w ramach ramach Działania 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie. ...więcej
15/12/09
Przedłużenie naboru wniosków w ramach konkursu z Działania 8.5
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 – Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna  ...więcej
15/12/09
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

W dniu  8 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie dotyczące Regulaminu Konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/12/08
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 w ramach Działania 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach RPO WP 2014-2020  ...więcej

15/12/08
Przedłużenie naboru wniosków w ramach konkursu z Działania 9.4

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 – Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie ...więcej

15/12/04
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 w ramach Działania 8.5 – Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie, które odbyło się 10.11.2015 r. ...więcej

15/12/01
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

W dniu 26 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/11/27
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 w ramach Działania 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej, które odbyło się 17.11.2015 r. ...więcej

15/11/25
Zintegrowany System Kwalifikacji - seminarium szkoleniowe

W dniach 16 – 17 listopada odbyło się seminarium szkoleniowe dotyczące budowy krajowego systemu kwalifikacji, w którym wzięli udział doradcy zawodowi Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej województwa podkarpackiego oraz osoby zajmujące się w WUP kształceniem zawodowym.  ...więcej

15/11/23
Przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach Działania 8.6

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WP 2014-2020 przedłużyła nabór wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego do 11 grudnia 2015 r., w ramach Działania 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie. ...więcej

15/11/23
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Działania 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbyło się 10.11.2015 r. ...więcej

15/11/18
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

W dniu 17 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020. ...więcej 

15/11/18
Nabór z RPO WP 2014-2020 – ponad 95 milionów złotych na poprawę sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej
15/11/17
20 mln zł na podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych - kolejny nabór z RPO WP 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

15/11/17
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe ...więcej

15/11/16
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych  ...więcej

15/11/16
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ...więcej

15/11/16
Kolejny nabór z RPO WP 2014-2020 – 35 mln zł na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (16 listopada br.) kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

15/11/16
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15

Prezentacje ze spotkania dotyczącego konkursu RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Regionalny Rynek Pracy - działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego ...więcej

15/11/12
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/11/12
Kolejny nabór z RPO WP 2014-2020 – 40 mln zł na poprawę jakości kształcenia zawodowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (12 listopada br.) kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

15/11/12
Terminy rozstrzygnięcia konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Z uwagi na zapytania dotyczące terminów oceny wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie konkursy Instytucja Pośrednicząca informuje co następuje  ...więcej

15/11/09
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/11/09
Kolejny nabór z RPO WP 2014-2020 – 60 mln zł na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (9 listopada br.) kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

15/11/05
Kolejny nabór z RPO WP 2014-2020 – 40 mln zł na rozwój edukacji przedszkolnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (5 listopada br.) kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej 

15/11/05
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/11/05
Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w dziedzinie: Ekonomia społeczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w dziedzinie: Ekonomia społeczna.  ...więcej 

15/10/29
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/10/29
40 milionów złotych na wsparcie sektora ekonomii społecznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (29 października br.) kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

15/10/27
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 w CIiPKZ w Przemyślu

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2015 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu zaangażowało się w Ogólnopolski Tydzień Kariery  ...więcej

15/10/26
Spotkanie informacyjne po ogłoszonym konkursie w ramach VII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020. ...więcej

15/10/21
Pierwszy nabór wniosków w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił w środę 21 października br. pierwszy nabór wniosków w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  ...więcej 

15/10/20
Ogólnopolski Tydzień Kariery – OTK 2015
19 października pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery” rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Kariery. Adresatami są wszystkie osoby potrzebujące profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. ...więcej
15/10/19
„Działaj sprawniej, szybciej, efektywniej, wybieraj, planuj, zarządzaj swoją karierą edukacyjno-zawodową”

Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu, zapraszają wszystkich zainteresowanych na dzień otwarty 21 października 2015 r.  ...więcej 

15/10/16
Za nami VIII edycja Europejskich Targów Pracy Workexpo 2015

W rzeszowskiej hali Podpromie we czwartek 15 października br. odbyła się kolejna edycja Europejskich Targów Pracy. ...więcej

15/10/08
VIII Europejskie Targi Pracy
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zatrudnieniem na Targi Pracy – 15 października 2015 roku w hali sportowo-widowiskowej Podpromie w Rzeszowie. ...więcej
15/10/07
Praca na własny rachunek czyli jak założyć działalność gospodarczą

W dniach 28-30 września, w rzeszowskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizowana była porada grupowa „ABC przedsiębiorczości” skierowana do osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. ...więcej

15/10/06
Nabór do pracy w Wielkiej Brytanii 14-15 października br.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje kolejny, największy nabór do pracy w Wielkiej Brytanii. Spotkania z kandydatami odbędą się 14 i 15 października br. ...więcej
15/09/29
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w sierpniu 2015 roku.  ...więcej

15/09/28
Spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

16 września br. w siedzibie rzeszowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyło się spotkanie z pedagogami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie poradnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. ...więcej 

15/09/21
Podkarpackie przechodzi na zawodowstwo

Konferencja podsumowująca projekt Podkarpacie Stawia Na Zawodowców odbyła się piątek 18 września 2015 roku ...więcej

15/09/15
Konferencja „Przedsiębiorczość społeczna w programach nauczania szkół ponadgimnazjalnych”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ...więcej

15/09/09
Osoby do 30 roku życia skierowane na staż zawodowy.Badanie ankietowe wśród klientów PUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował opracowanie dotyczące oceny przebiegu stażu przez osoby bezrobotne do 30 roku życia i skierowane przez PUP na odbycie tej formy aktywizacji. ...wiecej

15/09/07
Seminaria szkoleniowe pn. „Rynek pracy, integracja i edukacja w RPO WP 2014-2020 – możliwości wsparcia projektów finansowanych z EFS”

Podczas seminarium przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ...więcej

15/09/01
Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca POWER) informuje, iż w dniu 1 września 2015 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15. ... więcej

15/08/28
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. szczegółów pierwszego konkursu w ramach POWER

26 sierpnia br. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące szczegółów pierwszego konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. ... więcej

15/08/28
Materiały informacyjne oraz prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego konkursu POWR.01.02.02-IP-18-002/15 w ramch POWER

Materiały informacyjne oraz prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego konkursu POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 ogłoszonego w raamch POWER, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2015 roku.  ...więcej

15/08/24
Wyjaśnienia zapisów dotyczących uzyskiwania kwalifikacji w POWER

Wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące definiowania pojęcia kwalifikacji - istotne z punktu widzenia kryterium dostępu, obowiązującego w ogłoszonym przez WUP Rzeszów konkursie nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 w ramach POWER.    ...więcej

15/08/13
Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o osobach bezrobotnych długoterminowo w województwie podkarpackim ...wiecej

15/08/12
Dodatkowe środki z Funduszu Pracy dla zwalnianych w PZL Mielec

Dodatkowe 1,4 mln złotych otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu na rzecz aktywizacji zawodowej osób zwalnianych przez jednego z największych pracodawców na Podkarpaciu – PZL Mielec.  ...więcej

15/08/06
Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  ...więcej

15/08/03
Rejestr Instytucji Szkoleniowych - zmiana Systemu Teleinformatycznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest obsługiwany przez nowy System Teleinformatyczny STOR.  ...więcej

15/07/23
Aktualizacja informacji o projektach wybranych do dofinansowania stan na dzień 23.07.2015 r

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie aktualizuje informujację o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, w ramach pozakonkursowego naboru wniosków powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.  ...więcej

15/07/20
Rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020  ...więcej

15/07/17
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok

Uchwałą Nr 76/1702/15 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok.    ...więcej

15/07/15
Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w serwisie Facebook

Mamy przyjemność poinformować, że w serwisie społecznościowym Facebook została założona strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Ma ona stanowić przystępne i funkcjonalne źródło wiedzy o wszystkich działaniach Urzędu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i polubienia strony. Jej adres to: facebook.com/wuprzeszow .

15/07/01
Aktualizacja informacji o projektach wybranych do dofinansowania stan na dzień 10.07.2015 r

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie aktualizuje informujację o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, w ramach pozakonkursowego naboru wniosków powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.  ...więcej

15/06/26
Podkarpacki PO WER/ Ponad 157 milionów euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży Podkarpacia
Podkarpacka inauguracja nowego programu unijnego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. ...więcej
15/06/12
Informacja o projektach wybranych do dofinansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, w ramach pozakonkursowego naboru wniosków powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.  ...więcej

15/06/01
Zawody refundowane - uzupełnienie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała uzupełnienie wykazu zawodów refundowanych dla pracowników młodocianych. ...więcej

15/05/27
Informacja o konsultacjach SZOOP RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosiła na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP w zakresie EFS.

15/05/27
Ważne dla przedsiębiorców - bezzwrotna pomoc na działania związane z ochroną miejsc pracy

Bezzwrotna pomoc finansowa z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy na przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń w eksporcie towarów.  ...więcej

15/05/27
Porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia studentów i absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy

Podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu. ...więcej

Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie