Aktualności
Informacje ogólne
Dane teleadresowe urzędu
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Zadania
Mapka dojazdowa
Statystyki, analizy, opracowania
Stawki, kwoty, wskaźniki
PO WER 2014 - 2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
EURES
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
Projekt systemowy dla szkół zawodowych
Zastępcza służba poborowych
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Rejestr Agencji Zatrudnienia
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
Młodociani - Zawody refundowane
Wojewódzka Rada Rynku Pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”
Praca za granicą - kampania informacyjna
Praca w WUP
Zamówienia publiczne

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
16/08/25
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 oraz nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursów nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 oraz nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16.  ... więcej
16/08/24
Informacja o zmianie załącznika nr 6 do Zasad udzielania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w załączniku nr 6 do Zasad udzielania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020 ...więcej

16/08/24
Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO   ...więcej

16/08/24
Zapraszamy na konsultacje

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje konsultacje indywidualne, dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym   ...więcej

16/08/22
Kolejne spotkanie dla kandydatów do pracy w firmie G2A

W związku z dużym zainteresowaniem warunkami pracy w G2A, organizujemy drugie spotkanie z przedstawicielami firmy. Wydarzenie odbędzie się 26 sierpnia br. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie o godz. 10.00.   ...więcej

16/08/19
Nabór do pracy w Wielkiej Brytanii

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje 25 sierpnia nabór do pracy w Wielkiej Brytanii. Jedynym wymaganiem dla aplikujących jest komunikatywna znajomość języka angielskiego.   ...więcej

16/08/12
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu RPPK.08.05.00-IP.01-18-007/16

Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego dot. konkursów nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-007/15 w ramach Działania 8.5 – Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie. ...więcej

16/08/12
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 i RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16
Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego dot. konkursów nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/15 i RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/15 w ramach Działania 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ...więcej
16/08/09
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 w zakresie cross-financigu

Pytania i odpowiedzi z zakresu wydatków ponoszonych w ramach cross-financigu (FAQ) - dotyczy konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 w ramach Działania 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie. ...więcej

16/08/08
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. ...więcej

16/08/05
Wzór protestu dla Osi VII, VIII, IX w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Informujemy, iż w celu ułatwienia procedury odwoławczej, IP WUP Rzeszów opracował wzór protestu dla Osi VII, VIII, IX w ramach RPO WP 2014-2020 do wykorzystania dla wnioskodawców. ...więcej 

16/08/05
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16

W dniu 3 sierpnia 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 ogłoszonego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych ...więcej 

16/08/05
Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 w ramach Działania 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie oraz prezentacje ze spotkania informacyjnego, które odbyło 22 lipca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim. ...więcej 

16/08/05
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2016 roku.

16/08/04
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 - część 2
Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych ...więcej
16/08/03
Zmiana regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16

Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie Załącznika nr 4 ...więcej

16/08/03
Zmiana regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16

Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie Załącznika nr 4 ...więcej

16/08/02
Wyniki konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15

Wyniki konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 ogłoszonego w dniu 9 listopada 2015 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP, OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, DZIAŁANIE 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ...więcej

16/08/02
Dodatek statystyczny do publikacji „Podkarpacki rynek pracy w liczbach – VI. 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem statystycznym do publikacji „Podkarpacki rynek pracy w liczbach – VI. 2016 r.” …więcej

16/07/29
Zwiększenie alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w dniu 21.10.2015 roku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ...więcej

16/07/29
Wyniki konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15

Wyniki konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w dniu 21 października 2015 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP, OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny Rynek Pracy, DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości. ...więcej

16/07/28
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 ...więcej

16/07/28
Kolejne 20 mln zł na rozwój edukacji przedszkolnej na Podkarpaciu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił 27 lipca br. konkurs na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W drugiej edycji konkursu na rozwój edukacji przedszkolnej przeznaczono 20 milionów złotych. ...więcej 

16/07/27
Nabór wniosków w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1  ...więcej

16/07/27
Informacja sygnalna o rynku pracy w województwie podkarpackim

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o rynku pracy w województwie podkarpackim – „Podkarpacki rynek pracy w liczbach – czerwiec 2016 r.” ...więcej

16/07/27
Struktura osób bezrobotnych – 30.VI.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat struktury bezrobotnych w województwie podkarpackim – stan na 30.VI.2016 r. ...więcej

16/07/26
Sprostowanie dotyczące daty spotkania informacyjnego w ramach naboru RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16

Prawidłowy termin spotkania informacyjnego dotyczącego regulaminu konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 to 25 sierpnia 2016 r. pozostałe informacje dotyczące spotkania pozostają bez zmian.

16/07/25
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX ...więcej

16/07/25
45 mln zł na projekty z integracji społecznej w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (25 lipca 2016 r.) kolejny konkurs na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

16/07/22
Spotkanie dla kandydatów do pracy w firmie G2A

G2A – światowy lider branży gier komputerowych i usług cyfrowych poszukuje specjalistów ds. obsługi klienta w swojej rzeszowskiej filii. W piątek 29 lipca br. organizujemy spotkanie dla kandydatów i wszystkich zainteresowanych.  ...więcej

16/07/22
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych ...więcej

16/07/19
Materiały ze spotkania dot. naboru nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 - wersja poprawiona

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 ...więcej

16/07/18
Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. ...więcej

16/07/18
Nabór do pracy w Wielkiej Brytanii 21 lipca 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje piąty w tym roku nabór do pracy w Wielkiej Brytanii. Spotkanie z kandydatami odbędzie się w czwartek 21 lipca br. ...więcej

16/07/15
20 mln zł na projekty podnoszące kompetencje osób dorosłych

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (15 lipca br.) konkurs na projekty z RPO WP 2014-2020. Dotyczą one podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. ...więcej

16/07/15
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5  ...więcej

16/07/14
Materiały ze spotkania dotyczące naboru nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3  ...więcej 

16/07/13
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie.   ...więcej

16/07/12
60 mln zł na projekty z integracji społecznej w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś dwa konkursy na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotyczą one zwiększenia dostępu do usług społecznych. Na ich realizację przeznaczono 60 milionów złotych. ...więcej 

16/07/12
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. ...więcej

16/07/12
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. ...więcej

16/07/05
Podkarpackie/ Prawie 28 milionów złotych na rozwój opieki żłobkowej na Podkarpaciu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dzisiaj (4 lipca 2016 r.) kolejny konkurs na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

16/07/05
Podkarpackie/ 155 mln zł na projekty z integracji społecznej w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejne trzy konkursy na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

16/07/05
Spotkanie informacyjne dla Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców w ramach Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. ...więcej

16/07/05
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna. ...więcej

16/07/04
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna. ...więcej

16/07/04
Konwent Dyrektorów WUP na Podkarpaciu

W dniach 29.06-01.07.2016 roku w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych odbył się Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Przewodniczącym gremium na półroczną kadencję jest Tomasz Czop, Dyrektor WUP w Rzeszowie.   ...więcej

16/07/04
15 milionów zł na szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił 28 czerwca bieżącego roku kolejny konkurs na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego.   ...więcej

16/06/29
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 ...więcej 

16/06/27
Informacja sygnalna o rynku pracy w województwie podkarpackim

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o rynku pracy w województwie podkarpackim – „Podkarpacki rynek pracy w liczbach – maj 2016 r.” ...więcej 

16/06/23
Zapotrzebowanie na zawody i specjalności w województwie podkarpackim w 2015 r.

Opracowanie zawiera charakterystyczne zawody nadwyżkowe i deficytowe oraz elementy prognozy na 2016 rok w zakresie możliwych tendencji …więcej

16/06/20
Wyniki naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 ogłoszonego w dniu 26.02.2016 r.

Zestawienie z informacją o projektach stypendialnych Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów. ...więcej

16/06/17
Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Szkolnictwo zawodowe w województwie podkarpackim w 2015 roku”

Współpraca podkarpackich szkół zawodowych z przedsiębiorcami, plany i strategie rozwoju szkół zawodowych, a także baza informacji o kształceniu przez szkoły w podziale na zawody  ...więcej

16/06/15
Sytuacja kobiet na podkarpackim rynku pracy

Już od wielu lat odnotowujemy większy odsetek bezrobotnych kobiet  …więcej

16/06/13
Spotkanie w ramach działania 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie robocze, dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach Działania 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.   ...więcej

16/06/07
Wyniki naboru nr RPPK.09.06.02-IP.01-18-007/16 ogłoszonego w dniu 26.02.2016r.

Zestawienie z informacją o projektach stypendialnych Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.09.06.02-IP.01-18-007/16 w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów. ...więcej

16/06/02
25 mln zł na rozwój edukacji przedszkolnej na Podkarpaciu

Pierwszy konkurs z RPO WP 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego rozstrzygnięty. ...więcej

16/06/02
Migracje z terenu województwa podkarpackiego

Przemieszczanie się pracowników jest jednym z czynników kształtujących stan zatrudnienia. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem. ...więcej

16/05/31
Praca dla rzeźników. Nabór do pracy w Wielkiej Brytanii 9 czerwca 2016 r.

Rekrutacja dotyczy stanowisk rzeźnik-wykrawacz, klasowiec, ubojowiec, ze stawką godzinową £8,5-10,5. ...więcej

16/05/31
Wyniki konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 ogłoszonego w dniu 05.11.2015 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. ...więcej

16/05/27
Informacja sygnalna o rynku pracy w województwie podkarpackim
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim – „Podkarpacki rynek pracy w liczbach – kwiecień 2016 r.” ...więcej
16/05/27
Sytuacja na rynku pracy obszarów wiejskich województwa podkarpackiego w 2015 roku

Zapraszamy do zapoznania się z analizą sytuacji na rynku pracy obszarów wiejskich na Podkarpaciu. Istotnym elementem ekonomiki województwa podkarpackiego pozostaje rynek pracy na wsi. Produkcja i przetwórstwo żywności należą do podstawowych dziedzin każdej gospodarki  …więcej

16/05/23
Doradcy zawodowi WUP Rzeszów „uzbrojeni” w komunikator internetowy

Doradca zawodowi WUP Rzeszów świadczą pomoc z zakresu doradztwa zawodowego za pomocą komunikatora internetowego. Kontakt z centrami informacji i planowania kariery zawodowej jest również możliwy za pomocą urządzeń mobilnych. ...więcej 

16/05/20
Pytania i odpowiedzi dotyczące Konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 - część 2
Druga część pytań i odpowiedzi dotyczące Konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach Działania 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014-2020 ...więcej 
16/05/20
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 i RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 i RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16 w ramach Działania 8.4 - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej ...więcej

16/05/20
Zapraszamy na konsultacje w ramach ogłoszonych naborów w ramach Działania 8.4

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje konsultacje indywidualne, dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16, RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16. ...więcej

16/05/16
Powierzanie przetwarzania danych osobowych parterowi Projektu realizującemu projekt w ramach programu PO WER
W przypadku Beneficjentów realizujących projekty w partnerstwie, przetwarzanie danych osobowych przez partnerów Projektu może odbywać się jedynie po zawarciu pisemnej umowy. ...więcej
16/05/12
Nabór do pracy w Wielkiej Brytanii 19 maja 2016 roku

Kolejny, trzeci już, nabór do pracy w Wielkiej Brytanii organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Spotkanie z kandydatami odbędzie się w czwartek 19 maja br. Tak jak poprzednio, rekrutacja dotyczy stanowiska pracownik magazynu, ze standardową stawką godzinową £7-8. ...więcej

16/05/11
Materiały ze spotkania dot. naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 i RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16

Prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego konkursów nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 i RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16 ogłoszonych w ramach Działania 8.4 PRO WP 2014-2020, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2016 roku. ...więcej

16/04/28
Europejskie Dni Pracy „IT needs U” 24 maja 2016 r. on-line

Ochotnicze Hufce Pracy w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) organizują 24 maja 2016 r. Europejskie Dni Pracy on-line „IT needs U” w branży informatycznej (IT). ...więcej 

16/04/28
Struktura osób bezrobotnych – I kwartał 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat struktury osób bezrobotnych w województwie podkarpackim – I kwartał 2016 r. ...więcej

16/04/28
Podkarpacki rynek pracy w liczbach – marzec 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim – „Podkarpacki rynek pracy w liczbach – marzec 2016 r.” ...więcej

16/04/25
Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje listę projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 Działanie 7.1 - projekty konkursowe ...więcej

16/04/22
Pytania i odpowiedzi dotyczące Konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 (modyfikacja z dnia 25.04.2016 r.)

Pytania i odpowiedzi dotyczące Konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach Działania 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014-2020 ...wiecej

16/04/22
Konkurs POWER - wolne miejsca na spotkanie informacyjne

WUP w Rzeszowie informuje, iż są jeszcze wolne miejsca na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie  ...więcej

16/04/20
Informacja o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 z Działania 9.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 ...więcej 

16/04/19
Informacja dla użytkowników LSI WUP

Nawiązując do wiadomości z dnia 31 marca br. dotyczącej przerwy w funkcjonowaniu LSI WUP, informujemy użytkowników LSI WUP dla osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, iż z dniem 19 kwietnia br. system został ponownie udostępniony.    ...więcej

16/04/15
III Akademicke Targi Pracy

13 kwietnia doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie uczestniczyli w Akademickich Targach Pracy zorganizowanych przez dwie rzeszowskie uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Rzeszowską. ...więcej

16/04/14
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16

W dniu 12 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 ogłoszonego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego  ...więcej

16/04/13
Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje listę projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 ...więcej

16/04/12
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 roku.

16/04/12
Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku

Jak co roku, rzeszowskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przygotowało analizę szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przeprowadzonych w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku oraz plan szkoleń grupowych przewidzianych na 2016 rok. ...więcej

16/04/11
Kolejny konkurs na projekty z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wsparcie będzie skierowane do młodych mieszkańców Podkarpacia do 30 roku życia tzw. młodzieży NEET (bez pracy, nie uczących się i nie szkolących), niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Kwota przeznaczona na realizację projektów to prawie 11 mln zł. ...więcej 

16/04/11
Spotkania doradców zawodowych z młodzieżą

Doradcy zawodowi z rzeszowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przeprowadzili zajęcia dla uczniów dwóch szkół ponadgimnazjalnych i szkoły policealnej, którzy w najbliższym czasie rozpoczynają swoją zawodową karierę. ...więcej

16/04/05
Jak znaleźć pracę

W dniach 23 – 24 marca osoby zainteresowane wiedzą na temat aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy wzięły udział w dwudniowym spotkaniu, które odbyło się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie. ...więcej

16/04/04
Nabór do pracy w Wielkiej Brytanii 14 kwietnia 2016 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje drugi w tym roku nabór do pracy w Wielkiej Brytanii. Spotkanie z kandydatami odbędzie się w czwartek 14 kwietnia br. ...więcej

16/04/04
20 milionów złotych na poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dwa nowe konkursy na projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. ...więcej 

16/04/04
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 oraz RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 oraz RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.4  ...więcej

16/04/01
Konkurs „BIZNES KLASA”

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza Konkurs „Biznes Klasa”, którego celem jest wyłonienie podmiotów gospodarczych, wykazujących się największymi walorami edukacyjnymi ...więcej

16/04/01
Wiosenne targi pracy i edukacji na Podkarpaciu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Współorganizatorzy zapraszają na wiosenne edycje wydarzeń dotyczących lokalnych rynków pracy. ...więcej

16/04/01
Osoby młode na rynku pracy w województwie podkarpackim

Sytuacja osób młodych na rynku pracy jest zależna od wielu determinantów społeczno-ekonomicznych. Zarówno analiza osób aktywnych czy biernych zawodowo, jak i obowiązująca sprawozdawczość rynku pracy może stanowić pewne kompendium wiedzy. ...więcej

16/03/31
Informacja dla użytkowników LSI WUP

Informujemy użytkowników systemu informatycznego LSI WUP  dla osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, iż w związku ze zmianą Wykonawcy świadczącego usługę utrzymania LSI WUP, od dnia 1 kwietnia br. nastąpi przerwa w dostępie do systemu. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia. O ponownym uruchomieniu systemu zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

16/03/24
Informacja sygnalna o rynku pracy w województwie podkarpackim

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim – „Podkarpacki rynek pracy w liczbach – luty 2016 r.” ...więcej

16/03/21
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował komunikat dotyczący bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych ...więcej
16/03/21
Kolejny nabór z RPO WP 2014-2020 – 40 mln zł na poprawę jakości kształcenia ogólnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił 17 marca 2016 roku konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotyczy on poprawy jakości kształcenia ogólnego. Do rozdysponowania jest 40 milionów złotych. ...więcej

16/03/17
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego ...więcej

16/03/16
Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje listę projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15. ...więcej

16/03/16
Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18 003/15 Działanie 7.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje listę projektów konkursowych pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej i zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15. ...więcej

16/03/11
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15. ...więcej
16/03/10
Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 DZIAŁANIE 7.3

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 ...więcej

16/03/02
Lista wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 ...więcej
16/03/01
Oferta Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w II kwartale 2016 r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz studentów.   ...więcej

16/03/01
Spotkanie z Powiatowymi Urzędami Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2015

22 lutego br. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie odbyło się spotkanie robocze podsumowujące realizację zadań Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku na terenie Podkarpacia, w którym wzięli udział przedstawiciele 21 powiatowych urzędów pracy. ...więcej 

16/02/24
Lista wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 ...więcej

16/02/22
ABC przedsiębiorczości czyli jak założyć własną firmę.

Jakie formalności należy spełnić, by rozpocząć działalność gospodarczą? Jak pozyskać pieniądze na założenie firmy? – na te pytania i na wiele innych można było uzyskać odpowiedź podczas porady grupowej „ABC przedsiębiorczości” ...więcej 

16/02/22
Podkarpackie/ Nabór do pracy w Wielkiej Brytanii 3 marca 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje pierwszy w tym roku nabór do pracy w Wielkiej Brytanii. Spotkanie z kandydatami odbędzie się w czwartek 3 marca br. ...więcej

16/02/18
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w styczniu 2016 roku.  ...więcej

16/02/17
Praca wakacyjna w Niemczech w 2016 roku (dla studentów)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęło ponowienie oferty pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2016r. ...więcej

16/02/11
Zmiana Dokumentacji naboru nr POWR.01.01.02-IP.21-18-003/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie dokonał aktualizacji Dokumentacji Naboru nr POWR.01.01.02-IP.21-18-003/16, skierowanego do powiatowych urzędów pracy z terenu województwa podkarpackiego. ...więcej

16/02/11
Spotkanie z młodzieżą klas maturalnych

We wtorek 9 lutego w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie odbyło się spotkanie z młodzieżą klas maturalnych jarosławskiego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. ...więcej 

16/02/08
Rekrutacja do pracy w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie prowadzi rekrutację osób zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Niemiec na stanowiskach: elektryk budowlany, elektroinstalator-elektromonter, monter instalacji sanitarnych, grzewczych oraz klimatyzacji, hydraulik, serwisant pojazdów szynowych (elektronik). ...więcej 

16/02/08
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 roku.

16/02/04
XI Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon 2016

W dniach 2 - 3 lutego w Hali PODPROMIE w Rzeszowie odbyły się XI Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon 2016.  ...więcej 

16/02/03
Lista wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15  ...więcej

16/01/29
Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 to 11 marca 2016 r.   ... więcej

16/01/27
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w grudniu 2015 roku.  ...więcej

16/01/22
Wyniki Barometru zawodów 2015 r. w województwie podkarpackim
W końcu 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zrealizował badanie zapotrzebowania na kwalifikacje w ramach "Barometru zawodów". Jego wyniki formułowane są dla każdego powiatu i województwa w kraju. ...więcej
16/01/20
Informacja o anulowaniu konkursu zamkniętego numer RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 20 stycznia 2016r. anulowana zostaje procedura wyboru projektów w ramach działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie konkurs numer RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15. ...więcej

16/01/15
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15
Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 w ramach Działania 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ...więcej
16/01/15
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15
Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr  RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. W pliku znajdują się odpowiedzi na pytania zadane na spotkaniu informacyjnym oraz odpowiedzi na pytania zadane drogą elektroniczną. ...więcej
16/01/13
Pytania i odpowiedzi (część 2) dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ część 2) dot. konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. ...więcej

16/01/08
Interpretacja zapisów kryterium wyboru projektów w ramach działania 8.2

Interpretacja Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie kryterium dostępu w ramach naboru w Działaniu 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie. ...więcej

16/01/07
Informacja

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o ciążącym na wszystkich agencjach zatrudnienia corocznym obowiązku sprawozdawczym z prowadzonej działalności. ...więcej

16/01/05
Ważne dla Instytucji Szkoleniowych !!!

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że do 31 stycznia 2016 r. instytucje szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, są zobowiązane poinformować tutejszy urząd o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w bieżącym roku kalendarzowym. ...więcej

16/01/05
Oferta Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w I kwartale 2016 r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz studentów.  ...więcej

16/01/04
Rynek pracy Podkarpacia w 2015 roku - podsumowanie

Ubiegły rok na podkarpackim rynku pracy należy uznać za udany. Stopa bezrobocia w Polsce obniżyła się w ciągu roku do poniżej 10% i osiągnęła najniższy poziom od kryzysu finansowego z 2008 roku. ...więcej

15/12/28
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, które odbyło się 15 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. ...więcej

15/12/28
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 - część II

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie  ...więcej

15/12/17
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych ...więcej

15/12/17
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15

W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 ogłoszonego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII - działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe ...więcej

15/12/17
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 - po zmianach

Pytania i odpowiedzi (FAQ) po zmianach oraz interpretacja ministerstwa dot. wskaźników efektywnościowych dot. Działania 8.5 – Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie. ...więcej

15/12/15
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII RIntegracja społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ...więcej

15/12/10
Praca wakacyjna w Niemczech w 2016 roku (dla studentów)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2016r. ...więcej

15/12/09
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie ...więcej
15/12/09
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15
W dniu 27 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie dotyczące Regulaminu Konkursu ogłoszonego w ramach ramach Działania 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie. ...więcej
15/12/09
Przedłużenie naboru wniosków w ramach konkursu z Działania 8.5
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 – Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna  ...więcej
15/12/09
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

W dniu  8 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie dotyczące Regulaminu Konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/12/08
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 w ramach Działania 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach RPO WP 2014-2020  ...więcej

15/12/08
Przedłużenie naboru wniosków w ramach konkursu z Działania 9.4

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 – Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie ...więcej

15/12/04
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 w ramach Działania 8.5 – Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie, które odbyło się 10.11.2015 r. ...więcej

15/12/01
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

W dniu 26 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/11/27
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 w ramach Działania 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej, które odbyło się 17.11.2015 r. ...więcej

15/11/25
Zintegrowany System Kwalifikacji - seminarium szkoleniowe

W dniach 16 – 17 listopada odbyło się seminarium szkoleniowe dotyczące budowy krajowego systemu kwalifikacji, w którym wzięli udział doradcy zawodowi Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej województwa podkarpackiego oraz osoby zajmujące się w WUP kształceniem zawodowym.  ...więcej

15/11/23
Przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach Działania 8.6

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WP 2014-2020 przedłużyła nabór wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego do 11 grudnia 2015 r., w ramach Działania 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie. ...więcej

15/11/23
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Działania 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbyło się 10.11.2015 r. ...więcej

15/11/18
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

W dniu 17 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020. ...więcej 

15/11/18
Nabór z RPO WP 2014-2020 – ponad 95 milionów złotych na poprawę sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej
15/11/17
20 mln zł na podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych - kolejny nabór z RPO WP 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

15/11/17
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe ...więcej

15/11/16
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych  ...więcej

15/11/16
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ...więcej

15/11/16
Kolejny nabór z RPO WP 2014-2020 – 35 mln zł na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (16 listopada br.) kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

15/11/16
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15

Prezentacje ze spotkania dotyczącego konkursu RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Regionalny Rynek Pracy - działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego ...więcej

15/11/12
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/11/12
Kolejny nabór z RPO WP 2014-2020 – 40 mln zł na poprawę jakości kształcenia zawodowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (12 listopada br.) kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

15/11/12
Terminy rozstrzygnięcia konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Z uwagi na zapytania dotyczące terminów oceny wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie konkursy Instytucja Pośrednicząca informuje co następuje  ...więcej

15/11/09
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/11/09
Kolejny nabór z RPO WP 2014-2020 – 60 mln zł na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (9 listopada br.) kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

15/11/05
Kolejny nabór z RPO WP 2014-2020 – 40 mln zł na rozwój edukacji przedszkolnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (5 listopada br.) kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej 

15/11/05
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/11/05
Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w dziedzinie: Ekonomia społeczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w dziedzinie: Ekonomia społeczna.  ...więcej 

15/10/29
Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie RPO WP 2014-2020. ...więcej

15/10/29
40 milionów złotych na wsparcie sektora ekonomii społecznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dziś (29 października br.) kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ...więcej

15/10/27
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 w CIiPKZ w Przemyślu

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2015 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu zaangażowało się w Ogólnopolski Tydzień Kariery  ...więcej

15/10/26
Spotkanie informacyjne po ogłoszonym konkursie w ramach VII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020. ...więcej

15/10/21
Pierwszy nabór wniosków w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił w środę 21 października br. pierwszy nabór wniosków w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  ...więcej 

15/10/20
Ogólnopolski Tydzień Kariery – OTK 2015
19 października pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery” rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Kariery. Adresatami są wszystkie osoby potrzebujące profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. ...więcej
15/10/19
„Działaj sprawniej, szybciej, efektywniej, wybieraj, planuj, zarządzaj swoją karierą edukacyjno-zawodową”

Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu, zapraszają wszystkich zainteresowanych na dzień otwarty 21 października 2015 r.  ...więcej 

15/10/16
Za nami VIII edycja Europejskich Targów Pracy Workexpo 2015

W rzeszowskiej hali Podpromie we czwartek 15 października br. odbyła się kolejna edycja Europejskich Targów Pracy. ...więcej

15/10/08
VIII Europejskie Targi Pracy
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zatrudnieniem na Targi Pracy – 15 października 2015 roku w hali sportowo-widowiskowej Podpromie w Rzeszowie. ...więcej
15/10/07
Praca na własny rachunek czyli jak założyć działalność gospodarczą

W dniach 28-30 września, w rzeszowskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizowana była porada grupowa „ABC przedsiębiorczości” skierowana do osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. ...więcej

15/10/06
Nabór do pracy w Wielkiej Brytanii 14-15 października br.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje kolejny, największy nabór do pracy w Wielkiej Brytanii. Spotkania z kandydatami odbędą się 14 i 15 października br. ...więcej
15/09/29
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w sierpniu 2015 roku.  ...więcej

15/09/28
Spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

16 września br. w siedzibie rzeszowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyło się spotkanie z pedagogami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie poradnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. ...więcej 

15/09/21
Podkarpackie przechodzi na zawodowstwo

Konferencja podsumowująca projekt Podkarpacie Stawia Na Zawodowców odbyła się piątek 18 września 2015 roku ...więcej

15/09/15
Konferencja „Przedsiębiorczość społeczna w programach nauczania szkół ponadgimnazjalnych”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ...więcej

15/09/09
Osoby do 30 roku życia skierowane na staż zawodowy.Badanie ankietowe wśród klientów PUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował opracowanie dotyczące oceny przebiegu stażu przez osoby bezrobotne do 30 roku życia i skierowane przez PUP na odbycie tej formy aktywizacji. ...wiecej

15/09/07
Seminaria szkoleniowe pn. „Rynek pracy, integracja i edukacja w RPO WP 2014-2020 – możliwości wsparcia projektów finansowanych z EFS”

Podczas seminarium przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ...więcej

15/09/01
Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca POWER) informuje, iż w dniu 1 września 2015 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15. ... więcej

15/08/28
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. szczegółów pierwszego konkursu w ramach POWER

26 sierpnia br. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące szczegółów pierwszego konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. ... więcej

15/08/28
Materiały informacyjne oraz prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego konkursu POWR.01.02.02-IP-18-002/15 w ramch POWER

Materiały informacyjne oraz prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego konkursu POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 ogłoszonego w raamch POWER, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2015 roku.  ...więcej

15/08/24
Wyjaśnienia zapisów dotyczących uzyskiwania kwalifikacji w POWER

Wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące definiowania pojęcia kwalifikacji - istotne z punktu widzenia kryterium dostępu, obowiązującego w ogłoszonym przez WUP Rzeszów konkursie nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 w ramach POWER.    ...więcej

15/08/13
Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o osobach bezrobotnych długoterminowo w województwie podkarpackim ...wiecej

15/08/12
Dodatkowe środki z Funduszu Pracy dla zwalnianych w PZL Mielec

Dodatkowe 1,4 mln złotych otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu na rzecz aktywizacji zawodowej osób zwalnianych przez jednego z największych pracodawców na Podkarpaciu – PZL Mielec.  ...więcej

15/08/06
Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  ...więcej

15/08/03
Rejestr Instytucji Szkoleniowych - zmiana Systemu Teleinformatycznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest obsługiwany przez nowy System Teleinformatyczny STOR.  ...więcej

15/07/23
Aktualizacja informacji o projektach wybranych do dofinansowania stan na dzień 23.07.2015 r

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie aktualizuje informujację o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, w ramach pozakonkursowego naboru wniosków powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.  ...więcej

15/07/20
Rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020  ...więcej

15/07/17
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok

Uchwałą Nr 76/1702/15 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok.    ...więcej

15/07/15
Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w serwisie Facebook

Mamy przyjemność poinformować, że w serwisie społecznościowym Facebook została założona strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Ma ona stanowić przystępne i funkcjonalne źródło wiedzy o wszystkich działaniach Urzędu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i polubienia strony. Jej adres to: facebook.com/wuprzeszow .

15/07/01
Aktualizacja informacji o projektach wybranych do dofinansowania stan na dzień 10.07.2015 r

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie aktualizuje informujację o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, w ramach pozakonkursowego naboru wniosków powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.  ...więcej

15/06/26
Podkarpacki PO WER/ Ponad 157 milionów euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży Podkarpacia
Podkarpacka inauguracja nowego programu unijnego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. ...więcej
15/06/12
Informacja o projektach wybranych do dofinansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, w ramach pozakonkursowego naboru wniosków powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.  ...więcej

15/06/01
Zawody refundowane - uzupełnienie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała uzupełnienie wykazu zawodów refundowanych dla pracowników młodocianych. ...więcej

15/05/27
Informacja o konsultacjach SZOOP RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosiła na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP w zakresie EFS.

15/05/27
Ważne dla przedsiębiorców - bezzwrotna pomoc na działania związane z ochroną miejsc pracy

Bezzwrotna pomoc finansowa z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy na przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń w eksporcie towarów.  ...więcej

15/05/27
Porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia studentów i absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy

Podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu. ...więcej

Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie