Aktualności
Poradnictwo i informacja zawodowa
Zadania CIiPKZ
Programy - Metody
Filmy o zawodach
Czym dysponujemy
Filmy pomocne w poszukiwaniu pracy
Strony z ofertami pracy
CIiPKZ Podkarpacia
Oferta Centrów
Download

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
Zadania CIiPKZ

Do zakresu działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej należy min.:

 1. koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem poradnictwa zawodowego i klubów pracy w województwie podkarpackim,

 2. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie lokalnej informacji o zawodach, możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego,

 3. prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców; w tym diagnozowanie i ocenianie potencjału zdolności, zainteresowań i cech psychofizycznych bezrobotnych i poszukujących pracy, z wykorzystaniem narzędzi psychologicznego pomiaru,

 4. prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego przy pomocy różnych metod stosowanych w poradnictwie zawodowym,

 5. prowadzenie poradnictwa, na zlecenie pracodawców, w zakresie pomocy w wyborze kandydatów do pracy poprzez ustalanie wymogów kwalifikacyjnych stanowisk pracy i sporządzanie bilansów kompetencji kandydatów do zatrudnienia,

 6. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 7. prowadzenie spotkań informacyjnych dla klientów Centrum w zakresie poszukiwania zatrudnienia, możliwości edukacyjnych, przekwalifikowania, poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych,

 8. prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej zagadnień związanych z poradnictwem i planowaniem kariery zawodowej,

 9. nadzór nad dystrybucją i wykorzystaniem narzędzi psychologicznych stosowanych przez doradców zawodowych w urzędach pracy,

 10. współdziałanie z innymi instytucjami z terenu województwa podkarpackiego zajmującymi się prowadzeniem usług poradnictwa zawodowego,

 11. określanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może być dokonywana refundacja,

 12. współpraca przy świadczeniu usług EURES w zakresie:

  1. określania predyspozycji zawodowych klientów EURES,
  2. badania zasobów kompetencji klienta.

 13. prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych.Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie