Aktualności SPO RZL
Informacje ogólne
Ramowe Plany Realizacji Działań
Ogłoszone konkursy
Wyniki konkursów
Dokumenty do pobrania
Generator wniosków
Generator wniosków płatniczych
Baza projektów
Galeria
FAQ
Kontakt
Projekt własny WUP

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
07/09/13
Informacja dotycząca korespondencji
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przywiązuje dużą uwagę do opinii, uwag, informacji, zastrzeżeń itp. partnerów społecznych i klientów WUP dotyczących m.in. sposobu realizacji zadań, w tym oceny wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poziomu i zakresu oferowanych w projektach usług.   Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks p
07/09/04
Uaktualnione wartości projektów przyjętych do dofinansowania w 2006r. w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w województwie podkarpackim
Projekty w ramach Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizują w województwie podkarpackim wszystkie powiatowe urzędy pracy. W ciągu całego 2006r. i w 2007r. wprowadzane były zmiany do projektów. Powodem wprowadzanych zmian była najczęściej troska o maksymalnie efektywne wykorzystanie środków przyznanych na dofinansowanie realizacji projektów i objęcie różn
07/02/22
Kolejne wersje "Poradnika dla beneficjentów SPO RZL" oraz "Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że ukazały się nowe Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL oraz nowy Poradnik dla beneficjentów SPO RZL. Obowiązują one od 22 lutego br.  Najważniejsze zmiany dokonane w „Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL” obejmują: wprowadzenie zapisu, że wzoru umów o dofinansowanie projektu or
06/12/28
Nowa wersja "Poradnika dla beneficjentów SPO RZL" oraz "Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że opublikowane zostały nowe wersje: "Poradnika dla beneficjentów SPO RZL" oraz "Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL". Obowiązują one od 22 grudnia 2006 roku.   Najważniejsze zmiany dokonane w „Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL”: wprowadzenie zapisu, że Beneficjenci Końcowi
06/12/05
Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego
W dniu 30 listopada 2006 r. została uruchomiona infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego. Pod numerem telefonu 0 801 337 801 (0 801 EFS 801) można uzyskać szczegółowe informacje na temat Funduszu oraz rodzaju i możliwości wsparcia jakie oferuje. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.15.   Opłata za połączenie z infolinią z każego miejsca w Polsce je
06/11/15
Spotkania informacyjno-szkoleniowe nt. prowadzenia Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego
Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkania dotyczące przygotowania wniosku na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego ROSzEFS. Na spotkaniach zostaną omówione następujące zagadnienia:   1. Podstawowa informacja o konkursie ROSzEFS. 2. Wymagania dla Wnioskodawców. 3. Jak przygotować wniosek na realizację
06/09/26
Informacja dla beneficjentów realizujących projekty szkoleniowe w ramach SPO RZL
W wyniku audytu przeprowadzonego przez Komisję Europejską w instytucjach zaangażowanych w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w dniach od 29.05.2006 r. do 02.06.2006 r. Instytucja Zarządzająca SPO RZL otrzymała Sprawozdanie misji audytowej Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej w ramach SPO RZL, z któr
06/08/11
Konferencja „Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce”
W dniu 2 sierpnia 2006 roku w Rzeszowie odbyła się konferencja regionalna pt. „Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce”. Konferencja została zorganizowana przez Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.   Konferencja regionalna miała na celu podsumowanie
06/08/10
Rozporządzenie MRR w sprawie trybu składania, wzoru wniosku oraz wzoru umowy dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL
5 lipca 2006 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie rozporządzenie MRR z 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004 – 2006 (Dz.U. nr 119, poz. 816).   W rozporządzeniu wprowadzono wiele zmian, usprawniających system roz
06/07/25
Nowa wersja Poradnika dla beneficjentów SPO RZL
Nowa wersja Poradnika dla beneficjentów SPO RZL. Od dnia 21 lipca 2006 obowiązuje nowa wersja Poradnika dla beneficjentów SPO RZL.   Zakres najważniejszych zmian obejmuje:   1. Zmiany wynikające z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach
06/07/25
Nowa wersja Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL
Od dnia 21 lipca 2006 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL. Zakres najważniejszych zmian obejmuje:   1. Zmiany wynikające z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Opera
06/07/12
Informacja o nowych wzorach sprawozdań sporządzanch w ramach SPO RZL 2004-2006
W dniu 29 czerwca 2006 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 21 czerwca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach SPO RZL 2004-2006 (Dz.U. Nr 110, poz. 755) Nowe rozporządzenie znosi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Op
06/04/12
Podpisanie umów z Powiatowymi Urzędami Pracy
W dniu 3 kwietnia 2006 r. zostały podpisane umowy pomiędzy Jackiem Posłusznym – Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie a Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Podkarpackiego. Umowy dotyczą dofinansowania realizacji projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekty umożliwią oferowanie bezrobotnym dodatkowych szkole
06/03/29
Wyniki konkursów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL - 2006r.
Komisja Oceny Projektów powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ogłosiła wyniki konkursów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL w 2006 r.   Zobacz: Listy rankingowe wniosków w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL  
06/03/14
Konferencja Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania EFS w Polsce
W dniu 27 marca br. w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce”, której celem jest podsumowanie pierwszego okresu wdrażania EFS w Polsce. Wezmą w niej udział m.in. Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego, reprezentant Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele państw członk
06/02/23
UWAGA! ZMIANY w Dokumentacji konkursowej 1.2 i 1.3 SPO RZL!!!
Z dniem 22 lutego 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wprowadza zmianę w Dokumentacji konkursowej w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL, rozdział B, pkt 3.3 „Wykaz wydatków kwalifikowalnych w ramach schematu a) Działania 1.2 SPO RZL w podziale na źródła finansowania”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algoryt
06/02/16
Spotkanie informacyjne dla projektodawców
W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach schematu a) dla Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 14 lutego 2006 r. zorganizował spotkanie informacyjne dla pracowników powiatowych urzędów pracy. W/w spotkanie miało na celu zapoznanie pracowników powiatowych urzędów pracy z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Konkursowej dla Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL dotyczącymi sk
06/02/07
Konkursy w ramach schematu a) Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
W dniu 7 lutego 2006r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkursy zamknięte o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach schematu a) Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów mogą składać wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Podkarpackiego, k
06/02/06
Uwaga! RPRD na 2006 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Ramowe Plany Realizacji Działań dla Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL na rok 2006 zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą SPO RZL. RPRD dostępne są pod adresem www.wup-rzeszow.pl/sporzl w zakładce Ramowe Plany Realizacji Działań
06/01/12
Ramowe Plany Realizacji Działań
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Ramowe Plany Realizacji Działań dla Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL na rok 2006 zostały przesłane do Instytucji Zarządzającej SPO RZL celem zatwierdzenia. W dniu 16 stycznia br. odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego dla Priorytetu I Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, na którym zostaną rozpatrzone RPRD dla Działa
05/11/29
Szkolenia dla powiatowych urzędów pracy
Wydział Obsługi Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zorganizował w ostatnim czasie dwa szkolenia dla projektodawców w ramach schematu a Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL. Jedynymi Ostatecznymi Odbiorcami w ramach tego schematu są powiatowe urzędy pracy, dlatego też szkolenia skierowane były wyłącznie do pracowników tych instytucji. Pierwsze szkolenie odbyło się 27 paźdz
05/10/14
Uruchomiono portal internetowy
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że uruchomiony został portal internetowy „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych” pod adresem www.efundusze.org.pl.Portal jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju, zainteresowanych pozyskiwaniem informacji oraz doskonaleniem umiejętności związanych z efektywnym pozyskiwaniem funduszy strukturalnych.
05/09/15
Informacja dotycząca Formularza PEFS
W związku z informacją o błędach w nowej wersji Formularza PEFS do zbierania danych Beneficjentów Ostatecznych, prosimy o korzystanie z poprzedniej wersji, która dostępna jest na stronie internetowej SPO RZL w zakładce "dokumenty do pobrania".

Pobierz obowiązującą wersję formularza
05/07/14
Rozporządzenie MGiP zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowaie realizacji projektu w ramach SPO RZL
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 17 czerwca br. w DZ. U. Nr 124, poz. 1036 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.Powyższe
05/06/30
Umowy z Powiatowymi Urzędami Pracy
W dniu 6 maja br.  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podpisał umowy z Dyrektorami powiatowych urzędów pracy o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Podpisane zostało 40 umów na realizację projektów w ramach Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” oraz 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezro
05/02/23
Kwalifikowalność wydatków w ramach EFS - wytyczne
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że pojawiły się Wytyczne - Kwalifikowalność wydatków w ramach EFS, zawierające szczegółowe zasady dotyczące m.in.: leasingu, podatku VAT i innych podatków, opłat finansowych oraz księgowania przychodów.

Zobacz Wytyczne…
05/02/10
Pismo w sprawie kwalifikowalności wydatków związanych z audytem oraz z zatrudnieniem personelu PUP
Na stronie zostały zamieszczone wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) dotyczące kwalifikowania wydatków związanych z zatrudnieniem personelu powiatowych urzędów pracy zaangażowanego w obsługę administracyjną projektu w ramach schematu a) Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL oraz wydatków związanych z audytem projektu PUP. Zobacz dokument...
Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską oraz budżet państwa