Aktualności ZPORR
Informacje ogólne
Ramowe Plany Realizacji Działań
Ogłoszone konkursy
Wyniki konkursów
Dokumenty do pobrania
Wniosek aplikacyjny
FAQ
Baza projektów
Kontakt
Galeria

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
08/07/11
Kwalifikowalność podatku VAT w projektach ZPORR
W związku z pismem nr DRR-VII-85723-21-MW/07 otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie kwalifikowalności podatku VAT Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że każdy beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia do WUP w Rzeszowie następujących dokumentów:• oświadczenia o kwalifkowalności podatku VAT,• zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego określającego czy b
08/06/23
Terminy zakończenia projektów realizowanych w ramach ZPORR
            W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem kwalifikowalności wydatków w ZPORR (30 czerwca 2008 r.) przypomina się o konieczności dotrzymania umownych terminów zakończenia realizowanych projektów oraz przekazania sprawozdań z ich realizacji, a także wniosków o płatność końcową. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio
08/04/14
Nowy formularz PEFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że opracowany został nowy formularz do zbierania danych o Beneficjentach Ostatecznych biorących udział w projektach w ramach ZPORR, gromadzonych w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS). W trakcie prowadzonych prac: - Zmodernizowano Formularz PEFS - aktualna wersja 3.1: - Dodano mechanizm logowania użytkownika wprowadzające
07/12/05
Zwroty niewykorzystanych kwot dofinansowania w ramach projektów ZPORR
  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że  zwroty niewykorzystanych kwot  dofinansowania  w ramach projektów ZPORR  należy dokonywać na wyodrębnione rachunki pomocnicze w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Rzeszów o numerach: - 33 1130 1105 0005 2014 1520 0050 prowadzony dla potrzeby Działania 2.1 ZPORR, - 49 1130 1105 0005 2014 1520 0053 prowadzony dla potrz
07/11/07
Zasady powoływania składu przeprowadzającego audyt zewnętrzny
W  związku z napływającymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR zapytaniami dotyczącymi zasad powołania składu przeprowadzającego audyt zewnętrzny, Instytucja Zarządzająca ZPORR proponuje następujące rozwiązanie powyższej kwestii: Z analizy wielu dokumentów min.: Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki Audytu Wewnętrznego, Ogólne Wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach bę
07/11/05
Przeprowadzanie audytu w projektach ZPORR
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż Instytucja Zarządzająca ZPORR pismem sygn. DRR-IV-94920-07/ABi/07 oznajmia, że uległ zmianie zapis Wytycznych Instytucji Zarządzającej na temat audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W punkcie 5 Wytycznych dotychczasowy zapis: "Beneficjent powinien zapewnić odpowiedn
07/09/26
Wytyczne ws kwalifikowalności i rozliczania wydatków na opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi od beneficjenta ostatecznego
 Zgodnie z pismem DRR-XI-8512-22-AW/07 z dnia 30 lipca 2007 r. wytyczne dotyczące zasad kwalifikowalności i rozliczania wydatków na opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi od Beneficjenta Ostatecznego, wchodzą w życie na następujących zasadach: 1.       W całości w stosunku do projektów, których realizacja rzeczowa rozpoczęła się po wydaniu wytycznych; 2. &
07/09/21
Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektów
Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR na temat audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2006r. oraz wersja aktualna z dnia 28 sierpnia 2007r. określają zarówno minimalny zakres jaki powinien obejmować audyt zewnętrzny (pkt 2) , sposób wyboru audytora (pkt 5) jak i wymagania co do treści umowy / SIWZ z podmiot
07/09/19
Zmiana w Instrukcji wypełniania "Wniosku beneficjenta o płatność" w ramach Priorytetu II ZPORR
W dniu 3 września 2007 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR wprowadziła modyfikację do Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu 2. Zakres zmian wprowadzonych do Instrukcji obejmuje rezygnację z obligatoryjnego zamieszczania nazwy projektu w opisie faktur/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Oznacza to, że można nadal stosować dotychczasowy opis zawieraj
07/09/18
Rozliczanie kar umownych i odszkodowań w ramach ZPORR
W przypadku, gdy beneficjent otrzymał karę umowną / odszkodowanie, lub pomniejszył wypłacaną wykonawcy kwotę zawartą na fakturze o wysokość kary / odszkodowania, co do zasady jest on zobowiązany do pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność o wysokość uzyskanej kary / odszkodowania i wyliczenia w oparciu o tę kwotę wnioskowanej kwoty refundacji.Wyjątkiem od zasady jest syt
07/09/13
Informacja dotycząca korespondencji
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przywiązuje dużą uwagę do opinii, uwag, informacji, zastrzeżeń itp. partnerów społecznych i klientów WUP dotyczących m.in. sposobu realizacji zadań, w tym oceny wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poziomu i zakresu oferowanych w projektach usług.Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
07/09/04
Zalecenia KE dotyczące stworzenia odpowiednich procedur zapewniających wiarygodność uzyskiwanych informacji w sprawie kwalifikowalności podatku VAT
    Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej dotyczącym stworzenia odpowiednich procedur zapewniających wiarygodność uzyskiwanych informacji w sprawie kwalifikowalności podatku VAT dla projektów realizowanych w ramach ZPORR beneficjenci mają obowiązek:1. Aktualizacji oświadczenia dot. kwalifkowalności VAT. W ww. oświadczeniu została zamieszczona informacja, że beneficjent nie
07/08/31
Zaktualizowane Wytyczne IZ ZPORR na temat audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach ZPORR
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że  ukazały się zaktualizowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR na temat audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach ZPORR (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4) z dnia 28 sierpnia 2007 r. Zobacz Wytyczne...
07/08/14
Wytyczne IZ ZPORR w zakresie przeprowadzenia wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu
W dniu 01.08.2007r. Instytucja Zarządzająca ZPORR przyjęła Wytyczne IZ ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty monitorująco / kontrolnej na miejscu wydane w oparciu o art. 4 rozporządzenia 423/2001 z listami sprawdzającymi - wersja ostateczna z dnia 31.07.2007r.:1. Wytyczne IZ ZPORR w zakresie przeprowadzenia wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu.2. Załączniki do Wytycznych IZ ZPORR w zakresi
07/08/14
Uaktualnione instrukcje wypełniania "Wniosków beneficjenta o płatność"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 02 sierpnia 2007 r. obowiązują uaktualnione instrukcje wypełniania „Wniosków beneficjenta o płatność” dla Priorytetu 2 z wyłączeniem Działania 2.5:1. Instrukcje wypełniania "Wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFS dla wzorów umów o dofinansowanie obowiązujących od 9 grudnia 2006 r.2. Instrukcja wypełniania "W
07/08/13
Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków na opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi od beneficjenta ostatecznego
  Zgodnie z wyjaśnieniami MRR - pismo z dnia 30 lipca 2007 r., sygnatura DRR-XI-8512-22-AW/07:  Wydatki na opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi od beneficjenta ostatecznego mogą być pokryte przez odbiorcę ostatecznego na zasadzie refundacji, jeżeli beneficjent ostateczny złożył stosowny formularz (zgodnie z przyjętymi w projekcie zasadami) oraz udokumentował poniesione wydatki.
07/07/02
Zmiany w Uzupełnieniu ZPORR
 11 czerwca 2007 r. w Dzienniku Ustaw Nr 1029 poz 706 ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.    Zobacz Rozporządzenie….  
07/06/28
„Święto na Pańskiej”
W dniu 24 czerwca 2007 r. odbyły się coroczne obchody ulicy 3-go Maja „Święto na Pańskiej”. Podobnie jak w ubiegłym roku wzięli  w nim udział pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Wydziału Koordynacji PO KL, Rozwoju Kadr Regionu oraz Rynku Pracy. Pracownicy Wydziału Koordynacji PO KL informowali o możliwościach wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej EFS ora
07/06/28
Projekt własny „Nowe technologie – nowoczesny pracownik”
Od 1 grudnia 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt własny, pn. „Nowe technologie – nowoczesny pracownik”, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”. Przyznana kwota dofinansow
07/06/13
Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych

W dniu 13 czerwca br. został uaktualniony Generator Wniosków Płatniczych (GWP).

Nowa wersja GWP 1.0.1.34 znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Pobierz GWP    
07/06/13
Nowy wzór harmonogramu składania wniosków o płatność na 6 kolejnych miesięcy
    WUP w Rzeszowie informuje, że od czerwca br. obowiązuje nowy wzór harmonogramu składania wniosków o płatnośc na sześć kolejnych miesięcy. Formularz został zmodyfikowany o dwie dodatkowe informacje, które proszę uwzglednić już w harmonogramach składanych w m-cu czerwcu za okres od lipca do grudnia 2007r., tj. 1. Kwota rozliczonych wydatków na podstawie dotychczas złożonych
07/06/11
Wskazówki dotyczące wypełniania Generatora Wniosków Płatniczych
   1. W trakcie wypełniania wniosków w "GWP" beneficjenci zgłaszają problem dotyczący kwoty wnioskowanej. Program wykazuje błąd w momencie kiedy kwota rozliczana danym wnioskiem jest mniejsza od kwoty wnioskowanej.   Jest to błąd GWP. W dniu 11 czerwca br. na stronie MF pojawi się nowa wersja GWP. W wersji tej błąd ten zostanie usunięty. Walidacja b
07/06/04
Kwalifikowalność BO do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Działania 2.3. ZPORR - Młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych
Zgodnie z wyjaśnieniami MRR - pismo z dnia 29.05.2007r., sygnatura DRR-XI-8518-193-JZ/07:  „BO Działania 2.3 ZPORR mogą być osoby, które spełniają definicję domownika z Uzupełnienia ZPORR oraz uczęszczają w trybie dziennym do szkół ponadgimnazjalnych różnego typu, pod warunkiem iż szkoła ta znajduje się w tej samej miejscowości co gospodarstwo rolne, przy którym pomagają rodzicom”
07/06/04
Zmiana wysokości dodatku szkoleniowego wypłacanego w ramach Działania 2.3 i 2.4 ZPORR
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż zgodnie z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dniem 1 czerwca 2007 r. waloryzacji uległy zasiłki dla bezrobotnych, stypendia i inne świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy. W związku z powyższym zmianie uległ również dodatek szkoleniowy wypłacany Beneficjentom uczestniczącym w projektach realizowanych w ramach Dział
07/05/31
Generator Wniosków Płatniczych
       W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 4 czerwca br. Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) w procesie sporządzania wniosków o płatność, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Wdrażająca dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego informuje, że stworzenie nowego wniosku przy użyciu tej aplikac
07/05/25
Wjaśnienia dotyczące prowadzenia i rozliczania projektów dotyczących subsydiowanego zatrudnienia
    Na podstawie pisma otrzymanego z MRR z dnia 30 kwietnia br. o sygnaturze: DRR-XI-8517-5-AW/07 dotyczącego kwestii prowadzenia i rozliczania projektów subsydiowania zatrudnienia w tym w szczególności zasad rozliczania wydatków ponoszonych w związku z tworzeniem subsydiowanych miejsc pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wyjaśnia: 1. Intencją tworzenia subsydiowanych miej
07/05/15
Procedura wprowadzania nowych wskaźników do systemu monitorowania
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, informuje, iż na stronie internetowej www.zporr.gov.pl w dniu 11 maja 2007 r.  została umieszczona zaktualizowana procedura wprowadzania nowych wskaźników do systemu monitorowania ZPORR. Procedura wprowadzania nowych wskaźników monitoringowych obowiązująca do dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie
07/04/17
Możliwość podpisywania aneksów do umów przedłużających termin realizacji projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż decyzja Instytucji Zarządzającej w sprawie wstrzymania aneksowania umów o dofinansowanie w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu była podyktowana koniecznością wykonania prognozy wykorzystania funduszy strukturalnych na rok 2007 przyjęty przez Radę Ministrów, która wskazuje na wykorzystanie w ramach ZPORR w 2007 r. ponad 88% przyznanej alok
07/04/02
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR..
WUP w Rzeszowie informuje, że w dniu 27 marca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. z dnia 13 marca 2007 r., Nr 44, poz. 283). Powyższe rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z
07/03/27
Informacja dot. możliwości aneksowania umów o dofinansowanie realizacji projektu
  Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego sygnowanym numerem DRR-I-85741-3-AKS/07, istnieje możliwość (nie jest to obowiązek) aneksowania umów z Projektodawcami o dofinansowanie realizacji projektu w celu dostosowania brzmienia zawartej umowy do nowych wzorów umów wprowadzonych Komunikatem MRR z dnia 16 listopada 2006 r., jednakże pod warunkiem przyjęc
07/03/16
Drugi nabór wniosków do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłosił rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Urząd KIE jako Instytucja Pośrednicząca prowadzi nabór wniosków, który rozpoczął się 2 styc
07/03/07
Rozliczanie ryczałtowe telefonów oraz kosztów ogólnych związanych z projektem
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, informuje, że na podstawie pisma DRR-XI-8516-1-MT/07, z dnia 2 lutego 2007 roku zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej: 1. możliwe jest rozliczanie kosztów rachunków za telefon stacjonarny/telefon komórkowy w oparciu o ryczałt, rozumiany jako proporcję wydatków związanych z połączeniami telefonicznymi wykonywanymi na rzecz projektu w stosunku do całko
07/02/08
Konsultacje dotyczące wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
W roku bieżącym rozpoczyna się nowy okres wdrażania  funduszy strukturalnych, który przewidziany jest na lata 2007 – 2013. W tym okresie będzie realizowany nowy program – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). W związku z tym MRR chciałoby nawiązać ścisłą współpracę z dotychczasowymi beneficjentami EFS, polegającą na konsultowaniu najważniejszych  dokumentów dotycząc
07/02/08
Konkurs "Dobre praktyki EFS"
    Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że  został ogłoszony konkurs  pt. „Dobre praktyki EFS”.  Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Uczestnikami konkursu mogą być projektodawcy realizujący projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO RZL, IW EQUAL oraz 2 Priorytetu ZPORR.Celem konkursu jest propagowanie projektów
07/02/07
Informacja dot. udziału osób samozatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą w projektach ZPORR
      Instytucja Zarządzająca ZPORR przedstawiła interpretację Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej, zgodnie z którą możliwy jest udział osób samozatrudnionych w ramach projektów realizowanych w Działaniach 2.1 i 2.4 ZPORR. Opisana w pismach sytuacja w szczególności dotyczyła udziału lekarzy i lekarzy dentystów o
07/02/05
Ramowe Plany Realizacji Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR na 2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 30 stycznia 2007 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Ramowe Plany Realizacji Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR.

Zobacz RPRD…

07/01/23
Możliwość aneksowania umów
W związku z wejściem w życiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie  projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006 (Dz. U. Nr 213, poz. 1565) oraz opublikowaniem nowych umów wprowadzonych Komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wzorów umów o do
07/01/22
Uaktualnione instrukcje wypełniania wniosków o płatność
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 10 stycznia 2007 r. obowiązują uaktualnione instrukcje wypełniania wniosków o płatność:1. Instrukcja obowiązująca do "Wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFS dla umów o dofinansowanie obowiązujących od 9 grudnia 2006r;2. Instrukcja do „Wniosku beneficjenta o płatność” dla projektu finansowanego z EFS  dl
07/01/03
Oznaczenie faktur
WUP w Rzeszowie informuje, że zgodnie z wymogiem Komisji Europejskiej adnotacja „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa” powinna być umieszczona na pierwszej stronie oryginału faktury (dokumentu księgowego) przed jej skopiowaniem.
06/12/22
Nowe wskażniki realizacji projektów ZPORR dla Działania 2.1
Z dniem 4 grudnia 2006 r. zostały wprowadzone dwa nowe wskaźniki realizacji projektów ZPORR dla Działania 2.1:
  1. Wskaźnik produktu 2.1.1.8 Liczba osób, które podjęły pielęgniarskie studia podyplomowe,
  2. Wskaźnik rezultatu 2.1.1.19 Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w zakresie podjęcia pielęgniarskich zawodowych studiów podyplomowych.
06/12/20
Nowy wzór harmonogramu składania wniosków na 6 kolejnych miesięcy
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że obowiązuje nowy wzór harmonogramu składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR (w PLN).

Zobacz Harmonogram składania wniosków...
06/12/12
Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II ZPORR (z wyjątkiem Działania 2.5)
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, ze od 9 grudnia 2006 r. obowiązuje nowy wzór umowy o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II ZPORR ( z wyłączeniem Działania 2.5).

Zobacz wzór umowy
06/12/05
Fundusz Poręczeń Unijnych – gwarancja realizacji przedsięwzięcia
W październiku br. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Fundusz Poręczeń Unijnych, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie gwarancji realizacji przedsięwzięcia na rzecz podmiotów realizujących projekty ze środków unijnych, w tym również z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gwarancja obejmuje do 80 % wartości przedsięwzięcia i nie może przekroczyć kwoty 5 mln euro. Warunkiem udzielenia gwarancji je
06/11/29
Wyjaśnienia MRR związane ze szczegółami wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia w ramach Działania 2.3 i 2.4
Na podstawie pisma MRR DRR-XI-9413-25-AW/06 z dnia 24 listopada 2006 r. – informujemy, że: -   Możliwe jest dofinansowanie jedynie wynagrodzenia Beneficjentów Ostatecznych określonego w umowie o pracę zgodnie z regulaminem wynagradzania oraz w innych przepisach. Nie jest możliwe, aby ujmować w tej kwocie elementy niewynikające z przepisów odrębnych lub regulaminu pracy (np. premie
06/11/27
Wyniki konkursu w ramach Działania 2.3 ZPORR
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR konkurs 2/ZPORR/2.3/2006, która obradowała w dniach 6-10 listopada br. Pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 28 wniosków.Ponieważ kwota dostępnej alokacji w ramach Działania 2.3 ZPORR jest ograniczona nie wszyscy Ostateczni Odbiorcy, którzy znaleźli się na liście ranking
06/11/17
Kryteria kwalifikacji Beneficjentów Ostatecznych do udziału w projektach w ramach Działania 2.3
Z związku z wątpliwościami odnośnie kwalifikacji Beneficjentów Ostatecznych do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ZPORR, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje: Kwalifikacja do udziału w projekcie rolników i domowników (niezależnie od tego, czy posiadają oni gospodarstwa o powierzchni powyżej czy poniżej 1 ha przelicz
06/11/13
Tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rolnym
Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 31 października br. o znaku: DRR-9413-22-AW,JZ/06 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR wsparcie na dofinansowanie kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) udzielane jest na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej, to jest:* Rozporządzenia 2
06/10/27
Stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na temat składu zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektów
Zgodnie z zapisem „Wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR na temat audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego” oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej ZPORR skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny powinien być co najmniej dwuosobowy (obligatoryjnie osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego or
06/09/25
Weryfikowanie statusu BO w Działaniu 2.1 ZPORR
W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2005 r. o znaku DRR-XI-9413-6-MK/05 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, iż w Działaniu 2.1 ZPORR Beneficjentami Ostatecznymi są osoby dorosłe samodzielnie zgłaszające chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy). Zgodnie z w/w definicją pracujące osoby dorosłe to osoby wykonujące pracę na p
06/09/25
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie podatku dochodowego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało urzędową interpretację Ministra Finansów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów w kontekście realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych (Pismo znak DDR – XI – 9416 -278 – AW/06 z dnia 12 września
06/09/22
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PROJEKTU!!!
W związku ze zmianą w dniu 27 czerwca 2006 r. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń przyjęto nowe terminy składania sprawozdań z realizacji projektów w ramach Priorytetu II ZPORR. Sprawozdania,
06/09/05
Zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotycząca wartości pojedynczej jednostki sprzętu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż zmianie uległa wytyczna Instytucji Zarządzającej ZPORR, dotycząca wartości pojedynczej jednostki sprzętu zakupionej w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Z zapisu dotyczącego wartości początkowej przy zakupie pojedynczych jednostek sprzętu usuwa się doprecyzowanie „netto”, zgodnie z art. 16g Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym o
06/09/04
Wyjaśnienia MRR związane z rekrutowaniem lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych jako BO Działania 2.1 i 2.4
Zgodnie z pismami MRR DRR-XI-9416-249-AW/06 L.dz. 4239w (dot. Działania 2.1) oraz DRR-XI-9416-248-AW/06 Ldz. 4238w (dot. Działania 2.4) z dnia 29 sierpnia 2006 r. – informujemy, że wsparciem w ramach Działań 2.1 i 2.4 (w tym szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz studiów zawodowych) nie mogą być obejmowane osoby, które w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są podmi
06/08/25
Zasady naliczania dodatków szkoleniowych dla BO w Działaniu 2.3 ZPORR
W związku z licznymi pytaniami ze strony Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.3 ZPORR odnośnie naliczania i wypłacania dodatków szkoleniowych Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przygotował zasady przyznawania dodatków szkoleniowych dla BO w/w Działania.   Osobom uczestniczącym w szkoleniach i kursach realizowanych w ramach Działania 2.3 ZPORR przysługują dodatki szkolen
06/08/23
Wyjaśnienia MRR związane z rekrutowaniem pielęgniarek i położnych do udziału
Zgodnie z pismem MRR DRR-XI-9416-224-JZ,.AW/06 z dnia 16 sierpnia 2006 r. – informujemy, że osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie obejmującym studia zawodowe podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych: -   powinny udokumentować swoje uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach piel
06/08/21
Wyjaśnienia Ministerstwa odnośnie kwalifikowania BO do projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż zgodnie z pismem MRR z dnia 28 lipca 2006 r. w UZPORR z dnia 14 września 2004 r. w ramach Działania 2.3 Beneficjentami Ostatecznymi  są „rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej”. Zapisy UZPORR nie
06/08/21
Informacje dotyczące audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach ZPORR
W dniu 9 sierpnia 2006r. WUP otrzymał z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informację z analizą raportów z kontroli przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej w Instytucjach Pośredniczących. Dużą uwagę zwrócono na audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach ZPORR. Instytucja Zarządzająca zwraca uwagę, iż zgodnie z Wytycznymi IZ ZPORR: po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audyt
06/08/18
Wyjaśnienia MRR dotyczące kwalifikowania BO do projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR
Zgodnie z pismem z dnia 3 sierpnia 2006 r. o znaku DRR-XI-9416-206-JZ/06 Beneficjentami Ostatecznymi w Działaniu 2.3 ZPORR mogą być: leśnicy, osoby pracujące w szkółkach leśnych, przy sadzeniu, oczyszczaniu lasów. Osoby prowadzące własną działalność zakwalifikowaną w numeracji PKD jako leśnictwo np. wycinka i sprzątanie lasów, sadzenie lasu będą mogły uczestniczyć w projektach z Działania 2.3 ZPOR
06/07/21
Zmiana wytycznych IZ ZPORR na temat audytu zewnętrznego w projektach realizowanych w partnerstwie
 Na podstawi pisma MRR znak DRR-IV-94920-18-MP/06 L.dz. 3092w z dnia 6 lipca 2006 r. informujemy, że zmieniły się wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR co do audytu zewnętrznego w projektach realizowanych w partnerstwie. Dotychczas całość wartości wniosku była naliczana na konto każdego z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa i sumowana z wartością innych realizowanych przez niego proje
06/06/28
Uwaga! Informacja związana z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
Zgodnie z pismem MRR o sygnaturze DRR-IV-94915-05-AT/06, nawiązującym do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. , Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 25 maja br., informuję co następuje: 1. Celem nowelizacji było ułatwienie absorpcji środków z funduszy strukturalnych. Intencją Instytucji Zarządzającej było, aby ustaw
06/06/13
Wartość sprzętu zakupionego w ramach projektu
Zgodnie z pismem MRR o znaku DRR-XI-9418-18-BT/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż wartość sprzętu zakupionego na potrzeby projektu w ramach 2 Priorytetu ZPORR  nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wartość ta jest odnoszona do całkowitej wartości wydatków z tej wersji wniosku, która stanowi załącznik do umowy dofina
06/06/09
Wyjaśnienia MRR związane z terminem podpisywania umów o dofinansowanie projektu po dniu 31 grudnia 2006 r.
Zgodnie z pismem MRR o sygnaturze DRR-I-94106-77-MC/2006 L.dz. 2298w z dnia 23 maja 2006 r. możliwe jest podpisywanie umów po dniu 31 grudnia 2006 r. W odniesieniu do typów projektów objętych zasadami pomocy publicznej okres podpisywania umów ograniczony jest dniem 31 grudnia 2006 r., gdyż do tego dnia obowiązują programy pomocowe (rozporządzenia), regulujące szczegółowe warunki i tryb udzielania
06/05/22
Informacja o oszczędnościach przetargowych
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej są środkami Programu. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia jednej procedury przetargowej suma wartości kategorii wydatków objętych tą procedurą ulegnie zmniejszeniu, wysokość dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. W przypadku, gdy kwoty niektórych kategorii zmaleją, a innych
06/05/17
Projekty dotyczące przetwórstwa artykułów rolnych
Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o znaku: DRR-XI-9416-81-JZ/06 z dnia 12 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż zgodnie z definicją działalności rolniczej przygotowaną pod potrzeby Działania 2.3 ZPORR, w brzmieniu „Działalność rolnicza –produkcja roślinna i zwierzęca, w tym produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjn
06/04/10
Wyjaśnienia MRR związane z rekrutowaniem lekarzy i pielęgniarek jako BO Działania 2.4
Zgodnie z pismem MRR DRR-XI-9413-1-AW/06 L.dz. 1574w z dnia 4 kwietnia 2006 r. – informujemy, że możliwe jest rekrutowanie jako Beneficjentów Ostatecznych w Działaniu 2.4 lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach w formach innych niż umowa o pracę: -         lekarzy zatrudnionych na podstawie umów o świadczeniu usług medycznych oraz - &n
06/04/07
Informacja o sposobie zliczania Beneficjentów Ostatecznych
Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, z dnia 5 kwietnia 2006 r. (znak pisma DRR–II–9421–3–AgB/06) Wojewódzki Urząd Pracy Rzeszowie wyjaśnia sposób zliczania Beneficjentów Ostatecznych w sprawozdaniach z realizacji projektów współfinansowanych z EFS – poprawnym sposobem wykazywania liczby osób, które
06/03/20
Informacja na temat Audytu zewnętrznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 10 marca 2006 r. sygn. DRR-IV-94801-09-MJ/06 w przypadku, gdy całkowita wartość kilku projektów realizowanych przez Projektodawcę na podstawie Sprawozdania Końcowego jest mniejsza niż 1 000 000 zł, mimo że zsumowana pierwotna wartość całkowita z umów o dofinansowanie realizacji tych
06/02/24
Wyjaśnienia MF w sprawie opodatkowania środków pomocowych (przekazywanych w ramach subsydiowanego zatrudnienia w Działaniach 2.3 i 2.4)
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje informacje istotne dla instytucji, które realizują projekty obejmujące subsydiowane zatrudnienie w ramach Działań 2.3 i 2.4 ZPORR (w związku z pismem Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów znak PB 3-8213-5/DZ/06/78 z dnia 10 lutego 2006 r.): 1)      Pomoc udzielona w ramach subsydiowanego zatrudnienia stanow
06/02/20
Wyjaśnienia Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące sposobu udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych finansowanych z EFS
Ustawodawca, w art. 5 Prawa zamówień publicznych, zwanego dalej "Pzp", wprowadził w stosunku do usług w nim wymienionych uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych, polegającą na możliwości odstąpienia przez zamawiającego od stosowania niektórych, enumeratywnie wskazanych przepisów. I tak, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 Pzp w przypadku usług w zakresie szkolenia, zamawiający może nie sto
06/02/14
Formularz prognozy wydatków dla beneficjentów realizujących projekty w ramach 2 Priorytetu ZPORR
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że na stronie internetowej w dokumentach do pobrania zamieszczony został zmodyfikowany formularz „prognozy wydatków na bieżący i następny rok budżetowy dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu 2 ZPORR” Zobacz Formularz prognozy wydatków...
06/02/09
Wyjaśnienia w sprawie kwalifikowania BO w Działaniu 2.3 ZPORR
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż 19 grudnia 2005 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. wdrażania Działania 2.3 ZPORR w trakcie, którego ustalono następujące kwestie: 1)      Głównym celem Działania 2.3 ZPORR jest wyposażenie Beneficjenta Ostatecznego w takie umiejętności, które pozwolą mu w przyszłości przekwalifikować się, ale też dadzą możliwość pr
06/02/09
Informacja dotycząca obliczania przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z ukazaniem się opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Ramowych Wytycznych Dla Działań 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” zmianie uległo „Oświadczenie o średnim zatrudnieniu netto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy” oraz metoda obliczania średniego zatrudnienia w miesi
06/02/01
Informacje dotyczące PEFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje informacje istotne dla instytucji, które w związku z realizacją projektów objęte są obowiązkiem monitoringu i sprawozdawczości (w związku z pismem Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak DRR-II-942-1-MCZ/06 z dnia 23 stycznia 2006 r., dotyczącym podsystemu monitorowania EFS): 1)   &nb
06/01/30
Wzór umowy o zwrot kosztów w ramach subsydiowanego zatrudnienia
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w zakładce Dokumenty do pobrania – przygotowanie projektu umieszczony został wzór umowy o zwrot kosztów
w ramach subsydiowanego zatrudnienia.
06/01/30
Wyjaśnienia MRR związane z monitoringiem i sprawozdawczością
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje informacje istotne dla instytucji, które w związku z realizacją projektów objęte są obowiązkiem monitoringu i sprawozdawczości (w związku z pismem Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak DRR-II-942-1-MCZ/06 z dnia 23 stycznia 2006 r., dotyczącym podsystemu monitorowania EFS): 1) Nie są jeszcze znane
06/01/13
Uwaga! Wyjaśnienie w sprawie opodatkowania świadczeń w postaci szkoleń lub kursów
W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości świadczeń w postaci szkoleń lub kursów otrzymywanych w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu. Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów PB5/IMD-066-115/1-1451/05 z dnia 5 stycznia 2006 św
06/01/12
Interpretacja zapisów w sprawie zakupu licencji wielostanowiskowej na oprogramowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nr DDR-XI-9418-43-BT/06 w przypadku zakup licencji wielostanowiskowej na oprogramowanie, za podstawę kwalifikowania do kosztów projektu należy przyjmować koszt oprogramowania w przeliczeniu na 1 stanowisko. Przykładowo, zakup licencji wielostanowiskowej na oprogramowanie specjalistyczne na 10 stanow
05/11/21
Cudzoziemiec może być Beneficjentem Ostatecznym w projektach 2 Priorytetu ZPORR
    Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że status cudzoziemca posiada osoba, która spełnia jedno z następujących wymagań: - posiada kartę stałego pobytu, - posiada zezwolenie na czas określony (karta czasowego pobytu), - przyznano jej wizę (obywatele krajów spoza Unii Europejskiej).   Cudzoziemiec może być Beneficjentem Ostatecznym w projektach 2 Priorytetu
05/10/25
Dodatki szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 ZPORR
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 (Dz. U. Nr 198, poz. 1644) do katalogu wydatków kwalifikowanych Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” wprowadzono dodatki szkolen
05/09/07
Stanowisko UZP w sprawi organizacji szkoleń współfinansowanych z EFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Urząd Zamówień Publicznych przedstawił wyjaśnienia w sprawie organizacji szkoleń współfinansowanych z EFS.

Zobacz więcej…
05/09/07
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie odsetek bankowych
Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów – Departament Instytucji Płatniczej znak IP-2/9012/7865/MK/05 z dnia 24.08.2005 r. beneficjenci nie będący jednostkami samorządu terytorialnego nie powinni wykazywać we wniosku beneficjenta o płatność i w sprawozdaniach okresowych odsetek bankowych od dotacji przyznanych umową o dofinansowanie projektu. Zdaniem IP odsetki te należy traktować podobnie ja
Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską oraz budżet państwa