Aktualności ZPORR
Informacje ogólne
Ramowe Plany Realizacji Działań
Ogłoszone konkursy
Wyniki konkursów
Dokumenty do pobrania
Wniosek aplikacyjny
FAQ
Baza projektów
Działanie 2.1
Działanie 2.3
Działanie 2.4
Projekty zakończone
Kontakt
Galeria

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
Projekty zakończone
08/07/09
Reedukacja
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: Reedukacja
Nazwa projektodawcy: LECHAA Consulting sp. z.o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/95/06
Lokalizacja biura projektu: Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
Tel. kontaktowy: (015) 844 58 48
Zasięg projektu: powiaty: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski oraz m. Tarnobrzeg
Beneficjenci Ostateczni: Osoby zagrożone utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostające bez zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W sumie 108 osób.
Rodzaj szkolenia:
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: doradztwo indywidualne i grupowe, informację zawodową, szkolenia (usługi obligatoryjne dla wszystkich Beneficjentów ostatecznych) oraz doradztwo grupowe z zakresu przedsiębiorczości i pośrednictwo pracy na terenie RP (usługi fakultatywne).
Szkolenia zawodowe w zakresie: Organizator obsługi sprzedaży internetowej, Marketing z elementami grafiki komputerowej, Grafika komputerowa, Kadry i płace, Księgowość MSP, Bukieciarstwo z językiem angielskim.
Działania towarzyszące: wyżywienie, zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.
Okres realizacji projektu: 1.04.2007-1.03.2008.
08/07/09
Specjalista ds. termomodernizacji i oceny energetycznej budynków – szansą na lokalnym rynku pracy
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: „Specjalista ds. termomodernizacji i oceny energetycznej budynków – szansą na lokalnym rynku pracy”
Nazwa Projektodawcy: Euro-Konsult Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/94/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Zygmuntowska 9/105, Rzeszów
Tel. kontaktowy: (0 17) 852 00 89
Zasięg projektu: Obszar województwa podkarpackiego, z wyjątkiem powiatów: bieszczadzkiego ziemskiego, lubaczowskiego ziemskiego, leskiego ziemskiego, mieleckiego ziemskiego i przemyskiego ziemskiego oraz grodzkiego.
Beneficjenci ostateczni: Pracownicy branż restrukturyzowanych - wskazanych w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.4 ZPORR dla woj. podkarpackiego, posiadający wykształcenie wyższe. Beneficjenci o w/w profilach wykształcenia będą traktowani priorytetowo ze względu na fakt, iż dotychczasowe kompetencje dają im najkorzystniejsze podstawy do szybkiego opanowania i przyswojenia tematyki będącej przedmiotem projektu - 180 osób.
Rodzaj szkolenia: Czteromodułowe szkolenia warsztatowe z zakresu oceny energetycznej obiektów budowlanych i sporządzaniu Audytów Energetycznych wraz z doradztwem zawodowym.
Okres realizacji projektu: 01.12.2006 – 31.03.2008
08/07/09
NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. Szkolenia zawodowe i subsydiowane zatrudnienie szansą na nową pracę
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. Szkolenia zawodowe i subsydiowane zatrudnienie szansą na nową pracę”
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/48/06
Lokalizacja biura projektu: ul.  Jana Pawła II/8, 36-100 Kolbuszowa.
Tel. kontaktowy: (017) 227 02 58
Zasięg projektu: powiat kolbuszowski
Beneficjenci Ostateczni: Osoby zagrożone utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostające bez zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia zawodowe dla 40 Beneficjentów Ostatecznych, w następujących zawodach:  kierowca samochodu ciężarowego (kategorii C + E  (10 osób), spawacz europejski (10 osób),  fryzjer/ka (10 osób), opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka francuskiego (10 osób). Oprócz tego w ramach projektu będzie realizowane subsydiowane zatrudnienie dla 10 osób. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni (50 osób) zostaną objęci indywidualnymi planami działań (IPD).
Działania towarzyszące: zwrot kosztów dojazdów na szkolenie, poczęstunek w trakcie szkolenia,
Okres realizacji projektu: 02.11.2006-31.03.2008.
08/07/09
Twoja kariera zawodowa – naszym priorytetem
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Tytuł projektu: „Twoja kariera zawodowa – naszym priorytetem”.
Nazwa projektodawcy: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/92/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Rynek 26, 37-700 Przemyśl
Tel. kontaktowy: (016) 675 16 64
Zasięg projektu: projekt zasięgiem będzie obejmował obszar województwa podkarpackiego, natomiast priorytetowo traktowane będą powiaty: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski, leżajski i miasto Przemyśl.
Beneficjenci ostateczni: Beneficjenci Ostateczni to osoby bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika – rekrutowani w okresie 3 miesięcy od ustania stosunku pracy, w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, głównie mężczyźni ze względu na specyfikę proponowanych zawodów, osoby z wykształceniem przynajmniej zasadniczym zawodowym.
Zakres: projekt zakłada kompleksową pomoc obejmującą doradztwo zawodowe, szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe oraz subsydiowane zatrudnienie. Oferowane szkolenia obejmować będą następujące zawody: tokarz numeryczny, spawacz, frezer, szlifierz, posadzkarz, monter instalacji c.o. i wod-kan, kosztorysant, kierowca kat. C lub D, szwacz. Projekt zakłada przeszkolenie 85 osób.
Okres realizacji projektu: 01.12.2006 r. do 31.03.2008 r.
08/07/08
Nowy dobry zawód – zatrudnienie i rozwój
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu:  „Nowy dobry zawód – zatrudnienie i rozwój”
Nazwa projektodawcy:   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.   
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/127/06
Lokalizacja biura projektu: 37-700 Przemyśl Rynek 26
Tel. kontaktowy: 016 675 16 64
Zasięg projektu: powiaty: przemyski, jarosławski, przeworski, rzeszowski, brzozowski, lubaczowski, bieszczadzki, sanocki, leski.
Beneficjenci ostateczni: rolnicy, domownicy zamieszkujący obszary wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne
Zakres merytoryczny: doradztwo zawodowe, szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe oraz subsydiowanie zatrudnienia. Oferowane szkolenia obejmować będą następujące zawody: szwacz, posadzkarz, kierowca kat. C, kosztorysant robót budowlanych, szlifierz, tokarz numeryczny, monter instalacji c.o. i wod. – kan., sekretarka asystentka ( z językiem angielskim), pracownik działu marketingu i sprzedaży ( z językiem angielskim). Projekt zakłada przeszkolenie 80 osób w wybranych zawodach i utrzymanie przez okres 24 miesięcy 20 miejsc pracy.
Okres realizacji projektu: 01.04.2007 – 30.06.2008
08/07/08
Subsydiowanie zatrudnienia szansą na nową pracę dla rolników i domowników
Nazwa Działania: 2.3. ZPORR - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: Subsydiowanie zatrudnienia szansą na nową pracę dla rolników i domowników
Nazwa Projektodawcy: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Zenon Haligowski
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/161/06/U/67/07
Lokalizacja biura projektu: 38-100 Glinik Charzewski 117
Tel. kontaktowy: 696-614-537
Zasięg projektu: powiat strzyżowski
Beneficjenci ostateczni: Mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 20 tyś. mieszkańców – rolnicy i domownicy.
Rodzaj szkolenia: Subsydiowane zatrudnienie dla 4 osób z powiatu strzyżowskiego.
Okres realizacji projektu: 01.05.2007 – 30.06.2008    
08/07/08
Nowa Rola
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu:  „Nowa Rola
Nazwa projektodawcy:   Stowarzyszenie B-4
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/106/06
Lokalizacja biura projektu: Rzeszów, ul. Sokoła 4a/2
Tel. kontaktowy: 0 17 853 27 24
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: rolnicy, domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
Zakres merytoryczny: Celem projektu jest zapobieganie dalszemu wzrostowi bezrobocia na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków, ułatwiających osobom odchodzącym z rolnictwa do znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym. Zostanie on zrealizowany poprzez :
-opracowanie i wdrażanie indywidualnych planów działania
-finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, dostosowanych do indywidualnych potrzeb beneficjentów
-pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
-zatrudnienie subsydiowane
Zakłada się, iż w projekcie weźmie udział 60 osób.
Okres realizacji projektu: 01.05.2007 – 30.06.2008    
08/07/08
Nowe szlaki
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu:  „Nowe szlaki”
Nazwa projektodawcy:   LECHAA Consulting Sp. z o.o.  
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/131/06
Lokalizacja biura projektu: 38-400 Krosno, ul. Tkacka 2c
Tel. kontaktowy: 0 13 436 11 00,www.lechaa.pl/noweszlaki/index.php
Zasięg projektu: powiaty: krośnieński, strzyżowski, jasielski, brzozowski
Beneficjenci ostateczni: rolnicy, domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
Zakres merytoryczny: Celem projektu jest wyposażenie 135 rolników i domowników
w umiejętności, które umożliwią im podjęcie pracy poza sektorem rolniczym w szeroko pojętej obsłudze turystyki. Usługi indywidualne (pośrednictwo pracy) świadczone będą w biurze projektu 
w Krośnie natomiast usługi grupowe (kursy , doradztwo, informacja zawodowa) będą świadczone
w 4 punktach (Krosno, Strzyżów, Jasło i Brzozów). Kursy prowadzone będą w zakresie:
-organizator usług cateringowych
-organizator obsługi sprzedaży internetowej
-recepcjonista
-barman z językiem angielskim
-kelner z językiem angielskim
-organizator usług gastronomicznych z językiem angielskim
-organizator usług hotelarskich z językiem angielskim
Okres realizacji projektu: 02.04.2007 – 31.03.2008    
08/07/08
Nowe możliwości – subsydiowane zatrudnienie szansą na nową pracę
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Nowe możliwości – subsydiowane zatrudnienie szansą na nową pracę”.
Nazwa projektodawcy: Gmina Ustrzyki Dolne
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/78/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
Tel. kontaktowy: 013 460 80 11
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Ustrzyki Dolne
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Zakres merytoryczne: Projekt przewiduje zatrudnienie 17 osób na stanowiskach: tokarza (5 osób), spawacza (5 osób) i stolarza (7 osób).
Okres realizacji projektu: 01.09.2006-31.03.2008
08/07/08
Subsydiowane zatrudnienie szansą na przyszłość
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: Subsydiowane zatrudnienie szansą na przyszłość
Nazwa projektodawcy: Gmina Dydnia
Numer projektu: Z/2.18/2.3/II/86/06
Lokalizacja biura projektu: Dydnia 224, 36 – 204 Dydnia
Tel. kontaktowy: 013 430 30 02
Zasięg projektu: Gmina Dydnia
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne zamieszkujące teren Gminy Dydnia
Zakres merytoryczny: Utworzenie nowych miejsc pracy dla 14 osób (7 w zawodzie sprzedawca i 7 w zawodzie robotnik budowlany)
Okres realizacji projektu: 1.09.2006 – 31.03.2008
08/07/08
Nowy zawód szansą na lepsze jutro
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”.
Nazwa projektodawcy: „GORDIS” Sp. z o. o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/74/06
Lokalizacja biura projektu:, Ul. Słowackiego 9, 38 – 100 Strzyżów, woj. podkarpackie
Tel. kontaktowy: (0-17) 27 60 391
Zasięg projektu: Powiat strzyżowski
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.
Zakres: W ramach projektu zostanie utworzonych 5 stanowisk pracy: stanowisko ds. marketingu, stanowisko ds. telemarketingu, fakturzysta, stanowisko ds. analizy rynku i rozliczeń oraz stanowisko ds. zamówień towaru.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006-31.03.2008.
08/07/08
Subsydiowanie zatrudnienia szansą dla rolników i domowników na pracę poza sektorem rolnym
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: Subsydiowanie zatrudnienia szansą dla rolników i domowników na pracę poza sektorem rolnym
Nazwa projektodawcy: Zakład Usługowy Kempa Marian
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/59/06
Lokalizacja biura projektu: Zaborów 280, 38-100 Strzyżów
Tel. kontaktowy: 0 601  23/8 791
Zasięg projektu:  powiat strzyżowski
Beneficjenci ostateczni: Mieszkańcy powiatu strzyżowskiego zatrudnieni w gospodarstwach rolnych na podstawie umowy o pracę oraz rolnicy i domownicy gospodarstw z wyłączeniem osób bezrobotnych, emerytów i rencistów.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006-31.03.2008
08/07/08
Stworzenie 5 nowych miejsc pracy w sklepie odzieżowym dla osób odchodzących z rolnictwa poprzez subsydiowanie zatrudnienia
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: Stworzenie 5 nowych miejsc pracy w sklepie odzieżowym dla osób odchodzących z rolnictwa poprzez subsydiowanie zatrudnienia
Nazwa projektodawcy: „Kaya” Sroka Alicja
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/51/06
Lokalizacja biura projektu: 36-002, Jasionka 662
Tel. kontaktowy: 0 601 660 027
Zasięg projektu:  województwo podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Mieszkańcy województwa podkarpackiego zatrudnieni w gospodarstwach rolnych na podstawie umowy o pracę oraz rolnicy i domownicy gospodarstw z wyłączeniem osób bezrobotnych, emerytów i rencistów.
Okres realizacji projektu: 12.01.2006-31.03.2008
08/07/08
Wyższe kwalifikacje – furtką do ciekawszej pracy. Szkolenia dla pracujących osób dorosłych
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.  
Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje – furtką do ciekawszej pracy. Szkolenia dla pracujących osób dorosłych.
 Nazwa projektodawcy: Gmina Iwierzyce.   
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/150/06
Lokalizacja biura projektu: Iwierzyce 80, 39 – 124 Iwierzyce.
Tel. kontaktowy: (0-17) 745 59 50.
Zasięg projektu: powiat ropczycko – sędziszowski ze szczególnym uwzględnieniem gminy Iwierzyce.
Beneficjenci Ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy
zamieszkałe na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Iwierzyce. Przewidziano przeszkolenie 70 Beneficjentów Ostatecznych.    
Rodzaj szkolenia: W ramach projektu przewidziane są 2 rodzaje szkoleń:
 1. Szkolenie dla kierowców przygotowujące do egzaminów na prawo jazdy kat. C wraz
  z kursem dokształcającym w zakresie przewozu rzeczy wzbogacony nauką języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z zawodem kierowcy (40 osób).
 2. Kurs z zakresu wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT przygotowujący do uzyskania certyfikatu ECDL, wzbogacony o naukę języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii biurowej (30 osób).  
Okres realizacji projektu: 01.09.2006r. – 29.02.2008r.
08/07/08
Nowe technologie edukacyjne wspomaganiem uczenia się w szkołach i przedszkolach
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Nowe technologie edukacyjne wspomaganiem uczenia się w szkołach i przedszkolach”
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Nadpobudliwością Psychoruchową
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/146/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Dąbrowskiego 1/5a
Tel. kontaktowy: (17) 856 87 03, tel. 600-118- 949
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: nauczyciele nauczania początkowego, wychowawcy przedszkolni (240 osób)
Rodzaj szkolenia: Szkolenie I i II stopnia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej:
 • to nowoczesna metoda oparta o podstawy neurofizjologii, integrująca ciało i umysł, wspomagająca rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • przyczynia się do poprawy umiejętności szkolnych (czytania, pisania), koncentracji, pamięci, wzroku, słuchu, koordynacji ciała, wzrostu motywacji i równowagi wewnętrznej,
 • to metoda przygotowująca nauczycieli do skutecznego, twórczego i radosnego uczenia dzieci i młodzieży.
Szkolenia będą odbywać się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 19.00.
Okres realizacji projektu: 17.08.2006-31.03.2008
08/07/08
Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu: Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników. 
Nazwa projektodawcy: Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/172/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Kwiatkowskiego 1, 37 – 450 Stalowa Wola.
Tel. kontaktowy: 015 843 36 80
Zasięg projektu: powiat Stalowowolski i Tarnobrzeski Grodzki i Ziemski i sąsiednie.
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego, zgłaszające chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
Zakres merytoryczny:  Celem projektu jest uzyskanie przez pracowników zatrudnionych na terenie Powiatu Stalowowolskiego, Tarnobrzeskiego Grodzkiego i Ziemskiego oraz sąsiednich kompetencji wymaganych na rynku pracy poprzez organizację następujących kursów:
1.       operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
2.       podstawowy kurs spawania w osłonie CO2 i mieszanek gazowych metoda MAG (135);
3.       podstawowy kurs obsługi komputera z egzaminem zewnętrznym ECDL;
4.       operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym;
5.       operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z ewidencją magazynową.
Beneficjentami Ostatecznymi będą pracujące osoby dorosłe, mieszkańcy woj. podkarpackiego, które z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy. Szkolenia są przeznaczone dla 308 osób.
Okres realizacji projektu: 01.10.2006 – 31.03.2008.
08/07/08
Uśmiech to za mało – porozmawiajmy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Uśmiech to za mało – porozmawiajmy!
Nazwa projektodawcy: Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/127/05
Lokalizacja biura projektu: ul Targowa 9, 37-300 Leżajsk
Tel. kontaktowy: (017) 242 79 08
Zasięg projektu: pow. leżajski, a także powiaty ościenne: łańcucki i przeworski
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby zgłaszają chęć podwyższenia lub dostosowania swoich umiejętności i kwalifikacji w czasie wolnym od pracy, zamieszkałe na terenie powiatu leżajskiego (z uwzględnieniem 2 powiatów ościennych).– 90 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenie z języka angielskiego (9 edycji – I etap: 4 grupy po 10 osób na poziomie podstawowym, II etap: 3 grupy po 10 osób na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym; zajęcia raz w tygodniu po 2 h – łącznie 68 h na grupę) oraz z języka niemieckiego (I etap: 1 grupa po 10 osób na poziomie podstawowym, II etap: 1 grupa poziomie podstawowym – rozszerzonym; zajęcia raz w tygodniu po 2 h – łącznie 68 h na grupę).
W przypadku języka angielskiego zostanie wykorzystana innowacyjna metoda Avalon Direct English (ADE), powstała na  bazie metody Callana.
Działania towarzyszące: zwrot kosztu dojazdu na miejsce szkolenia, poczęstunek dla uczestników.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006-29.02.2008.
08/07/08
Akademia Umiejętności – Szkolenia zawodowe i informatyczne
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Akademia Umiejętności – Szkolenia zawodowe i informatyczne”
Nazwa projektodawcy: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/173/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
Tel. kontaktowy: 0 -17 788 51 94
Zasięg projektu: pierwszeństwo do udziału w projekcie mają mieszkańcy powiatu mieleckiego, w drugiej kolejności – z pozostałych powiatów województwa podkarpackiego
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe samodzielnie zgłaszające chęć udziału w kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, głównie pracownicy fizyczni, przedstawiciele zawodów wytwórczych a także pracownicy administracji (w zakresie informatycznych kursów specjalistycznych)
Zakres tematyczny projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch typów szkoleń: zawodowych (obrabiarki sterowane numerycznie CNC – operator, programista; gospodarka magazynowa – wspomagana obsługą komputera i wózków widłowych; umiejętność spawania – metodami TIG, MIG/MAG; uprawnienia SEP (do 1kV, powyżej 1 kV); obsługa wózków widłowych) oraz  informatycznych (ECDL – Advanced). Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji uczestników z zakresu obsługi specjalistycznych maszyn, urządzeń i technologii informatycznych potwierdzonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi, które to umiejętności są wymogiem rynku pracy. Wszyscy beneficjenci zostaną objęci doradztwem w ramach warsztatów „Kształtowanie kariery zawodowej”, co otworzy im nowe możliwości związane z wykonywanym zawodem oraz ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Łącznie w kursach przeszkolone zostaną 204 osoby (11 grup na kursach zawodowych i 6 na kursach informatycznych).
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 31.03.2008
08/07/08
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języków obcych dla osób pracujących z terenu powiatu jarosławskiego
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języków obcych dla osób pracujących z terenu powiatu jarosławskiego”
Nazwa projektodawcy: Firma Usługowo – Handlowa „ABM” Studium Języków Obcych Mariusz Płocica
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/133/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław
Tel. kontaktowy: (0-16) 621 08 76
Zasięg projektu: powiat jarosławski
Beneficjenci Ostateczni:  pracujące osoby dorosłe z terenu powiatu jarosławskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych w zakresie języków obcych do potrzeb rynku  pracy
Zakres merytoryczny: Projekt polega na przygotowaniu i realizacji dwóch cykli kursów języków obcych dla 132 osób. Celem zasadniczym projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób biorących udział w kursach poprzez edukację językową, w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Dodatkowymi celami są: lepsze przygotowanie uczestników do funkcjonowania na rynku pracy, zwiększenie ich zdolności do utrzymania zatrudnienia oraz zwiększenie szans na awans zawodowy. W trakcie realizacji projektu przygotowany zostanie program kursów, dostosowany do potrzeb uczestników, z uwzględnieniem stopnia opanowania przez nich języków, opracowane zostaną również materiały szkoleniowe. Każdy z uczestników kursu odbędzie 200 godzin lekcyjnych zajęć z jeżyka obcego. Stopień opanowania języka obcego udokumentowany zostanie świadectwem wystawionym przez wnioskodawcę.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 28.02.2008
08/07/08
Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny”
Nazwa Projektodawcy: Stowarzyszenie „B-4” w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/187/06
Lokalizacja biura projektu: ul Sokoła 4a/2, 35-010 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (0 17) 853 27 24
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy), posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych – 40 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z zakresu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych jak i prywatnych przedsiębiorstwach.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 31.03.2008
08/07/08
Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu: Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników
Nazwa projektodawcy: Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/172/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
Tel. kontaktowy: 015 843 36 80
Zasięg projektu: powiat stalowowolski, Tarnobrzeski Grodzki i Ziemski oraz sąsiednich.
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego, zgłaszające chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
Zakres merytoryczny: w ramach projektu realizowane będą następujące kursy: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, podstawowy kurs spawania w osłonie CO2 i mieszanek gazowych-metodą MAG(135), podstawowy kurs obsługi komputera z egzaminem zewnętrznym ECDL, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z ewidencją magazynową.
Okres realizacji projektu: 01.11.2006 – 31.03.2008
08/07/08
Kursy języków obcych w gminach Głogów, Sokołów Młp. i Kolbuszowa
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Kursy języków obcych w gminach Głogów, Sokołów Młp. i Kolbuszowa”
Nazwa Projektodawcy: „PROMAR-INTERNATIONAL” Rydzik Eugeniusz
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/167/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (0 17) 860 15 15
Zasięg projektu: Gminy: Głogów, Sokołów Młp., Kolbuszowa
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji językowych poza godzinami pracy– 480 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia językowe.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 31.03.2008
08/07/08
Wyrównać szanse – program podwyższania kwalifikacji zawodowych mieszkańców terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, odpowiedzią na potrzeby regionalnego rynku pracy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu:  „Wyrównać szanse – program  podwyższania kwalifikacji zawodowych mieszkańców terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, odpowiedzią na potrzeby regionalnego rynku pracy”.
Nazwa projektodawcy: Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/163/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa
Tel. kontaktowy: (017) 230 13 33
Zasięg projektu: powiat rzeszowski wraz z powiatami sąsiednimi
Beneficjenci ostateczni:  pracujące osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego, zgłaszające chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy
Zakres merytoryczny:  Projekt skierowany jest do grupy 100 osób, które będą uczestniczyły w 3-semestrowych kursach z języka angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania. Proponowane szkolenie będzie kończyło się egzaminem i wydaniem zaświadczenia poświadczającym zdobycie wiedzy na określonym poziomie.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 31.01.2008.
08/07/08
Procedury kontraktowe FIDIC szansą na lepsze wykorzystanie środków pochodzących z UE
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego
Tytuł projektu: Procedury kontraktowe FIDIC szansą na lepsze wykorzystanie środków pochodzących z UE;
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie „B-4” w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/199/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Sokoła 4a/2, 35-010 Rzeszów;
Tel. Kontaktowy: (017) 853 27 24
Zasięg projektu: województwo podkarpackie; usługi szkoleniowe i doradztwo będą odbywały się w Rzeszowie;
Beneficjenci Ostateczni:
Pracujące osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy) posiadające dyplom studiów wyższych (licencjata, inżyniera lub magistra) lub posiadające uprawnienia budowlane do projektowania/wykonawstwa.
Przewiduje się, że uczestnikami projektu będą dwie grupy Beneficjentów Ostatecznych spełniających powyższe kryteria:
1) Inżynierowie kontraktu: pracownicy przedsiębiorstw inżynieryjno – budowlanych, wykonawcy robót, kosztorysanci inżynierowie konsultanci i doradcy, inspektorzy nadzoru, inżynierowie powołani do realizacji inwestycji, inwestorzy, inwestorzy zastępczy, osoby przygotowujące i realizujące przetargi publiczne;
2) zamawiający: pracownicy jednostek sektora finansów publicznych obsługujący projekty inwestycyjne, pracownicy przedsiębiorstw zlecających wykonanie robót budowlano – inżynieryjnych / pod klucz / budowy z projektowaniem.
Planuje się, że w projekcie weźmie udział 60 osób.
Rodzaj szkolenia:
Projekt zakłada szkolenia i doradztwo w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Usługi te przygotowują osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór), w celu zapewnienia zgodności z wymogami międzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy oraz wszelkiego rodzaju fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności.
Szkolenia odbędą się w trzech turach:
I tura: grudzień 2006 – kwiecień 2007;
II tura: kwiecień 2007 – sierpień 2007;
III tura: wrzesień 2007 – styczeń 2008.
Każda tura składać się będzie ze 106 godzin zajęć (70 godzin zajęć teoretycznych oraz 36 godzin zajęć praktycznych) oraz doradztwa indywidualne (przewiduje się, że każdy Beneficjent Ostateczny będzie miał do dyspozycji 2 godziny konsultacji).
Okres realizacji projektu: 01.10.2006 r. – 29.02.2008 r.
08/01/28
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi poprzez kursy i warsztaty przygotowujące do zawodu „Monter podzespołów: elektronicznych, automatyki, telekomunikacji
    Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi poprzez kursy i warsztaty przygotowujące do zawodu „Monter podzespołów: elektronicznych, automatyki, telekomunikacji”
Nazwa projektodawcy: KONSTAT Witold Borowski
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/91/06
Lokalizacja biura projektu: ul.  Armii Krajowej 8A, 30-150 Kraków
Tel. kontaktowy: (012) 397 32 38
Zasięg projektu: województwo podkarpackie, powiaty: dębicki, lubaczowski, leżajski, przeworski, jasielski i Rzeszów
Beneficjenci Ostateczni: Osoby zagrożone utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostające bez zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia zawodowe w zawodzie monter podzespołów elektronicznych, automatyki, telekomunikacji dla 48 osób (4 grupy szkoleniowe i 12 grup warsztatowych).
Działania towarzyszące: wyżywienie oraz noclegi dla uczestników szkolenia.
Okres realizacji projektu: 1.05.2007-30.11.2007.    
08/01/28
Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy – szkolenia dla osób zagrożonych utratą pracy na Podkarpaciu
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy – szkolenia dla osób zagrożonych utratą pracy na Podkarpaciu”
Nazwa Projektodawcy: VENTO CONSULTING Paweł Schmidt
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/15/06
Lokalizacja biura projektu: ul. 3 maja 13, Rzeszów
Tel. kontaktowy: (0 17) 859 04 80
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego i sąsiednich powiatów.
Beneficjenci ostateczni: Pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących  pracowników, pozostających bez zatrudnienia nie dłużej niż 3 miesiące lub poszukujących pracy nie dłużej niż 3 miesiące - 210 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z zakresu technik sprzedaży i obsługi komputera oraz doradztwo zawodowe.
Okres realizacji projektu: 15.09.2006 – 14.10.2007    
08/01/28
Nowe kwalifikacje szansą na pozostanie na rynku pracy – szkolenia zawodowe w zakresie fizjoterapii oraz opieki nad osobami starszymi dla pracowników podkarpackich placówek medycznych zagrożonych procesami restrukturyzacji
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na pozostanie na rynku pracy – szkolenia zawodowe w zakresie fizjoterapii oraz opieki nad osobami starszymi dla pracowników podkarpackich placówek medycznych zagrożonych procesami restrukturyzacji”
Nazwa Projektodawcy: GEVI Polska Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/25/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Kopernika 9/6, Rzeszów
Tel. kontaktowy: (0 71) 339 47 30
Zasięg projektu:. Powiaty: stalowowolski, niżański, kolbuszowski, tarnobrzeski, dębicki, leżajski, jarosławski, przeworski, łańcucki, strzyżowski, jasielski, sanocki, brzozowski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski.
Beneficjenci ostateczni: Pracownicy sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji z obszarów objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności będą to pracownicy restrukturyzowanych podkarpackich placówek ochrony zdrowia średniego i niższego szczebla (pielęgniarki, salowe, położne, laboranci i technicy) zagrożeni utratą pracy, znajdujący się w okresie wypowiedzenia lub krótkotrwale bezrobotni - 240 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z zakresu fizjoterapii oraz  opieki nad osobami starszymi.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 31.12.2007    
08/01/28
Postaw na siebie
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: Postaw na siebie
Nazwa projektodawcy: EDUKATOR Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/40/06
Lokalizacja biura projektu: ul.  Igielna 9, 38-200 Jasło
Tel. kontaktowy: (013) 448 57 89
Zasięg projektu: powiat jasielski i krośnieński
Beneficjenci Ostateczni: Osoby zagrożone utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostające bez zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia zawodowe grupowe w następujących zawodach: 
-      sprzedawca – magazynier i kierowca – operator wózków jezdniowych z językiem angielskim (200 h),
-      technolog robót wykończeniowych (180 h),
-      prowadzenie salonu fryzjersko kosmetycznego (240 h),
-      samodzielny księgowy (240 h0,
-      kurs spawania metodą MAG, MIG (160 h).
Projekt dodatkowo zakłada skierowanie 10-ciu osób na kursy wymagające indywidualnego skierowania ze względu na specyficzne kwalifikacje zawodowe, jak również wszystkich uczestników projektu (60 osób) w szkoleniach BHP i Prawa Pracy.
Działania towarzyszące: zwrot kosztów dojazdów na szkolenie, wyżywienie uczestników szkolenia, koszt opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.
Okres realizacji projektu: 08.01.2007-28.09.2007.
    
08/01/28
Wzmocnienie pozycji zawodowej osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi poprzez kursy zawodowe w zawodzie spawacz
 
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji zawodowej osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi poprzez kursy zawodowe w zawodzie spawacz
Nazwa projektodawcy: Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/63/06
Lokalizacja biura projektu: ul.  Stróżowska 16, 38-500 Sanok
Tel. kontaktowy: (013) 463 26 98
Zasięg projektu: woj. podkarpackie, szczególnie powiat sanocki
Beneficjenci Ostateczni: Osoby zagrożone utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostające bez zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Rodzaj szkolenia: Szkolenie w zawodzie spawacz dla 12 osób, przygotowujące do uzyskania uprawnień spawalniczych oraz międzynarodowego certyfikatu pod patronatem Instytutu Spawalniczego w Gliwicach. Kurs zawodowy będzie realizowany w dwóch edycjach po 6 osób, w wymiarze 188 godzin/osobę.
Działania towarzyszące: zwrot kosztów dojazdów na szkolenie, wyżywienie uczestników szkolenia,
Okres realizacji projektu: 04.12.2006-31.07.2007.
   
08/01/28
Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie mocnym atutem w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia w czasie restrukturyzacji przemysłu i rozwoju technik wytwarzania
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Tytuł projektu: „Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie mocnym atutem w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia w czasie restrukturyzacji przemysłu i rozwoju technik wytwarzania”.
Nazwa projektodawcy: Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/64/06
Lokalizacja biura projektu:, Sanok, ul. Stróżowska 16, 38-500, woj. podkarpackie
Tel. kontaktowy: (0-13) 463-48-75
Zasięg projektu: woj. podkarpackie w szczególności powiat sanocki
Beneficjenci ostateczni: Beneficjenci Ostateczni to osoby które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, są w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, są zatrudnieni u pracodawcy który przechodzi proces restrukturyzacji.
Zakres: Projekt zakłada realizację kursu programowania i obsługi obrabiarek CNC dla 16 osób. Beneficjenci szkolenia zostaną wyposażeni w umiejętności teoretyczne i praktyczne niezbędne do obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Uzyskanie umiejętności zostaną potwierdzone certyfikatem na podstawie egzaminów cząstkowych i egzaminu końcowego.
Okres realizacji projektu: 01.12.2006-31.12.2007.    
08/01/28
Nabycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji przez pracowników sektora służby zdrowia w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i związanych z nią elementów anestezjologii
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi;
Tytuł projektu: Nabycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji przez pracowników sektora służby zdrowia w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i związanych z nią elementów anestezjologii;
Nazwa projektodawcy: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/67/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Mochnackiego 23, 35-016 Rzeszów;
Tel. kontaktowy: 017 852 00 76;
Zasięg projektu: województwo podkarpackie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów łańcuckiego, leżajskiego i przeworskiego;
Beneficjenci ostateczni: Beneficjentami Ostatecznymi są lekarze (2 osoby), pielęgniarki (15 osób), psycholodzy (2 osoby) i rehabilitanci (2 osoby) zatrudnieni w różnych placówkach służby zdrowia;
Zakres merytoryczny:  Celem projektu jest specjalistyczne przeszkolenie w zakresie psychiatrii dziecięcej i elementów anestezjologii niezbędnych w procesie leczenia zaburzeń psychiatrycznych takich jak terapia elektrowstrząsowa, reanimacja, kardiologia. Efektem projektu będzie kompleksowe przygotowanie kadry do wykonywania zadań w zakresie usług pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktyki zdrowotnej w nowopowstającym oddziale psychiatrii dziecięcej i anestezjologicznym w Łańcucie.
Okres realizacji projektu: 01.11.2006 – 31.12.2007.
    
08/01/28
Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób zagrożonych bezrobociem
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób zagrożonych bezrobociem”.
Nazwa projektodawcy: Biuro Usług Finansowych „ABAKUS” MONIKA Sanek-Żmuda
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/61/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Jagiellońska 10, 35-025 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (017) 864 23 25
Zasięg projektu: powiat rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, łańcucki.
Beneficjenci ostateczni: Beneficjenci Ostateczni to pracownicy przemysłów zlokalizowanych w w/w powiatach, które podlegają procesom restrukturyzacji, pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji. W projekcie wezmą także udział osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Zakres: Projekt zakłada kompleksowe rozwiązania, które pozwolą beneficjentom poprawić sytuację zawodową i sytuację na rynku pracy. Główne działania prowadzące do osiągnięcia założonych rezultatów to: realizacja szkoleń zawodowych takich jak: nowoczesny sprzedawca, księgowość, pracownik ds. administracji, magazynier. W ramach projektu przewidziane jest również udzielenie doradztwa zawodowego i psychologicznego, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, zajęcia motywacyjne kształtujące ocenę i postawę beneficjentów. Projekt obejmuje 60 BO.
Okres realizacji projektu: 01.11.2006 r. do 31.08.2007 r.
    
08/01/28
Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy – szkolenia dla osób zagrożonych utratą pracy na Podkarpaciu
 
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy – szkolenia dla osób zagrożonych utratą pracy na Podkarpaciu”
Nazwa projektodawcy: VENTO CONSULTING Paweł Schmidt
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/15/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Ostrołęcka 1, 60 – 641 Poznań
Tel. kontaktowy: (0-61) 840 90 33
Zasięg projektu: województwo podkarpackie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego i sąsiednich; miejsce szkoleń - Rzeszów
Beneficjenci Ostateczni: pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji oraz inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych
Zakres merytoryczny: Celem projektu jest wyposażenie Beneficjentów Ostatecznych w nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, dzięki którym będą mogli łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, pozyskać i utrzymać nowe, bardziej atrakcyjne niż dotychczas zatrudnienie. W tym celu zostanie zorganizowane szkolenie w zakresie „Specjalista ds. sprzedaży z obsługą komputera”, obejmujące moduł poświęcony tematowi sprzedaży (96 godzin) i moduł komputerowy (96 godzin), z możliwością wyboru różnych poziomów zaawansowania. Szkolenie będzie trwało 3 miesiące, przewiduje się zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, w których weźmie udział 210 osób. Beneficjenci będą mogli liczyć także na pomoc doradcy zawodowego – każdy uczestnik szkoleń zostanie objęty wsparciem w postaci półtoragodzinnej sesji indywidualnego doradztwa. W dni robocze zajęcia będą się odbywać w godzinach popołudniowych, w  sobotę - rozpoczną się w godzinach porannych i z przerwami trwać będą do godzin wieczornych. Szkolenia będą realizowane przy pomocy autorskich programów. Ich wysoką jakość merytoryczną zapewnią doświadczeni wykładowcy. Ukończenie zajęć skutkować będzie wzrostem szans zawodowych Beneficjentów na rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.08.2006 – 31.08.2007
   
08/01/28
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych podstawą do podjęcia i utrzymania zatrudnienia
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych podstawą do podjęcia i utrzymania zatrudnienia”.
Nazwa projektodawcy: Zielony Serwis – Edyta Wasiewicz Doradztwo, Zarządzanie, Edukacja Dorosłych, Agencja Pośrednictwa
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/4/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Przemyska 2/3 37-716 Orły.
Tel. kontaktowy: (0-16) 672 41 11.
Zasięg projektu: Powiat przemyski (ziemski i grodzki) oraz jarosławski.
Beneficjenci ostateczni: Beneficjentami Ostatecznymi są osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące; są w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika; są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji. Projekt jest zgodny z polityką równych szans. Projekt obejmie 41 osób.
Rodzaj szkolenia: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych Beneficjentów Ostatecznych przez subsydiowanie zatrudnienia.     
08/01/28
Zawód hutnika szkła – Twoją szansą
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Tytuł projektu: Zawód hutnika szkła – Twoją szansą
Nazwa projektodawcy: Agencja Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/16/05
Lokalizacja biura projektu: 38-400 Krosno, ul. Staszica 20
Tel. kontaktowy: (13) 43-273-43
Zasięg projektu: Powiat: krośnieński, leski, bieszczadzki, sanocki i brzozowski
Beneficjenci ostateczni: pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych
– 32 osoby
Rodzaj szkolenia: Szkolenie „Hutnik szkła” a w nim: 1. doradztwo indywidualne i grupowe; 2.szkolenia; 3. szkolenia zawodowe - obsługa pieców topniczych,; 4. subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy; 5. usługi związane z pośrednictwem pracy
Okres realizacji projektu: od 01.02.2006 r. do 30.09.2007 r    
08/01/28
Nowy zawód szansą dla osoby zagrożonej utratą pracy
  
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Tytuł projektu: Nowy zawód szansą dla osoby zagrożonej utratą pracy
Nazwa projektodawcy: ANTER Ewa Antosz
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/15/05
Lokalizacja biura projektu: Szówsko 511, 37-500 Jarosław
Tel. kontaktowy: 0 509 304 975
Zasięg projektu:  powiat jarosławski
Beneficjenci ostateczni: Osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn ich niedotyczących, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotni przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje utworzenie nowego stanowiska pracy oraz wewnątrzzakładowe przeszkolenie rekrutowanego pracownika do wykonywania nowego zawodu.
Okres realizacji projektu: 01.01.2006-30.09.2007.  
08/01/28
Przełam bariery-wróć na rynek pracy
  Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: „Przełam bariery-wróć na rynek pracy”
Nazwa projektodawcy: Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/8/05
Lokalizacja biura projektu: ul.17 Stycznia 18 , 38-200 Jasło
Tel. kontaktowy: (13) 44 675 64, (13) 44 675 62
Zasięg projektu: Powiaty: jasielski, krośnieński i brzozowski
Beneficjenci ostateczni: Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Weryfikowane przez wnioskodawcę będą dane, czy uczestnikami projektu są osoby: 1. będące na wypowiedzeniu poprzez pisemne wypowiedzenie umowy z podanym uzasadnieniem, 2. pracujące w przedsiębiorstwach, wobec których ogłoszono upadłość lub które znajdują się w stanie likwidacji: potwierdzenie z zakładu pracy o stanie likwidacji lub upadłości firmy bądź planowanych zwolnieniach grupowych -60 osób
Rodzaj szkolenia: Subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy (38 osób), Szkolenia i kursy zawodowe (60 osób), Szkolenia „Metody aktywnego poszukiwania pracy”, „ Prawo Pracy, BHP”, Pośrednictwo Pracy (60 osób), Usługi doradcze -indywidualne i grupowe (60 osób), Informacja zawodowa ( 60 osób)
Działania towarzyszące: Zwrot kosztów przejazdów na szkolenia i doradztwo dla Beneficjentów z terenów wiejskich
Okres realizacji projektu: 01.07.2005-30.09.2007   
08/01/25
Turystyka źródłem pracy
    Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu:  „Turystyka źródłem pracy”
Nazwa projektodawcy:   AVSI POLSKA.   
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/117/06
Lokalizacja biura projektu: 00-103 Warszawa ul. Królewska 16, biuro lokalne: Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku, ul. Rynek 15
Tel. kontaktowy: 022 576 60 00, 013 464 34 15
Zasięg projektu: powiaty: jasielski, krośnieński, bieszczadzki, sanocki, leski.
Beneficjenci ostateczni: rolnicy, domownicy zamieszkujący obszary wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne
Zakres merytoryczny: Oferowane szkolenia obejmują zawody: recepcjonista, kelner-barman ( z językiem angielskim) oraz doradztwo zawodowe. 
Okres realizacji projektu: 01.01.2007 – 30.09.2007    
08/01/25
Akademia Hotelarstwa – szkolenia na Pięć Gwiazdek
  Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: „Akademia Hotelarstwa – szkolenia na Pięć Gwiazdek.
Nazwa projektodawcy: „Dom Szkoleń i Doradztwa” Aleksandra Mykowska
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/144/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Piłsudskiego 12, 38-400 Krosno.
Tel. kontaktowy: (0-13) 432 23 45, 0 500 078 362
Zasięg projektu: woj. podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy chcący zdobyć zawód w branży pozarolniczej, przygotowujący do pracy w hotelarstwie - 48 osób.
Rodzaj szkolenia: „obsługa kelnerska i barmańska” oraz „obsługa recepcji i pięter”

Okres realizacji projektu: 01.12.2006-30.11.2007. 

   
08/01/25
Nowe umiejętności szansą na znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym – kursy szkoleniowe dla rolników
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: Nowe umiejętności szansą na znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym – kursy szkoleniowe dla rolników
Nazwa projektodawcy: Gmina Łańcut
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/155/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut
Tel. kontaktowy: 017 225 65 36
Zasięg projektu: Powiat łańcucki
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne
Okres realizacji projektu: 01.01.2007-31.12.2007
    
08/01/25
Szkolenia zawodowe dla rolników - lepszy start, lepsze jutro
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: Szkolenia zawodowe dla rolników - lepszy start, lepsze jutro
Nazwa projektodawcy: Biuro Usług Finansowych „ABAKUS” Monika Sanek-Żmuda
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/121/06
Lokalizacja biura projektu: ul.  Jagiellońska 10, 35-025 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (017) 864 23 25
Zasięg projektu: woj. podkarpackie,
Beneficjenci Ostateczni: Osoby zamieszkujące tereny wiejskie, tj. rolnicy i domownicy (z wyłączeniem emerytów i rencistów oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne) oraz inne osoby pracujące w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia zawodowe dla 56 Beneficjentów Ostatecznych, w następujących zawodach: 
-      agent ubezpieczeniowy,
-      handlowiec,
-      magazynier,
-      specjalista ds. wynagrodzeń,
-      kierowca samochodu ciężarowego.
Beneficjenci Ostateczni będą mieli możliwość skorzystania z jednego rodzaju szkolenia.
Oprócz tego wszyscy BO zostaną objęci indywidualnym doradztwem zawodowym oraz szkoleniem z zakresu poruszania się po rynku pracy „Przewodnik poszukiwania pracy”.
Działania towarzyszące: zwrot kosztów dojazdów na szkolenie, wyżywienie uczestników szkolenia,
Okres realizacji projektu: 01.01.2007-31.10.2007.
    
08/01/25
Nowy zawód, nowe możliwości
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu:  „Nowy zawód, nowe możliwości”.
Nazwa projektodawcy:  Gmina Jeżowe
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/128/06
Lokalizacja biura projektu: 37-430 Jeżowe 136 A
Tel. kontaktowy: 15 879 43 43
Zasięg projektu: Gmina Jeżowe oraz gminy sąsiednie.
Beneficjenci Ostateczni: Rolnicy, domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.
Zakres merytoryczny: Projekt zakłada kompleksowe wsparcie Beneficjentów Działania 2.3 ZPORR poprzez organizację kursów w następujących zawodach: operator koparko – ładowarki (170 godzin), kasjer – sprzedawca (70 godzin), magazynier (103 godziny) oraz kierowca kat. C (50 godzin). Oprócz kursu zawodowego uczestnikom zaproponowane zostanie również uczestnictwo w kursie obsługi komputera (30 godzin) lub w kursie języka angielskiego (65 godzin). Ponadto każdy Beneficjent weźmie udział w szkoleniu z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej (16 godzin) oraz w spotkaniach z doradcą zawodowym. Łącznie w projekcie weźmie udział 67 osób.
Okres realizacji projektu: 01.01.2007 – 31.10.2007
08/01/25
Nowe technologie – nowoczesny pracownik
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu:  „Nowe technologie – nowoczesny pracownik”
Nazwa projektodawcy:  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/92/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Lisa Kuli 20, 35-025  Rzeszów
Tel. kontaktowy: 17 850 92 14
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: rolnicy, domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
Zakres merytoryczny: Celem projektu jest dostarczenie Beneficjentom zestawu umiejętności, które umożliwią im zdobycie zatrudnienia i wykonywanie nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji rolnictwa. Zakłada on podniesieniu lub zmianę kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez szkolenia zawodowe, zdobycie umiejętności poszukiwania pracy poprzez doradztwo zawodowe oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez świadczenie usług pośrednictwa pracy. Szkolenia – z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi – prowadzone będą w dwóch zawodach: spawacz - spawanie elektryczne, gazowe, MAG   oraz operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 285 osób. Zapisy chętnych do udziału w projekcie prowadzone będą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz w ośrodkach zamiejscowych – w Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu.
Okres realizacji projektu: 01.10.2006-30.09.2007
08/01/25
Zielone światło
 
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Zielone światło”.
Nazwa projektodawcy: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/94/06
Lokalizacja biura projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, Ul. R. Dmowskiego 8, 37-450
Tel. kontaktowy: (0-15) 843-37-97
Zasięg projektu: Gminy powiatu stalowowolskiego.
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.
Rodzaj szkolenia: Celem projektu jest dostosowanie osób odchodzących z rolnictwa do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych i przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym dotychczas w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym Projekt zakłada objęcie 50. osób kompleksowym wsparciem, w ramach którego mieścić się będą usługi doradztwa zawodowego oparte na metodach indywidualnych i informację zawodową, wyjazdowe szkolenie rozwijające umiejętności interpersonalne i personalne, szkolenia zawodowe (spawacz MAG i TIG, wytaczarz, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, profesjonalny sprzedawca, kurs bukieciarstwa i florystyki) oraz pośrednictwo pracy.
Okres realizacji projektu: 01.10.2006-31.07.2007.   
08/01/25
Nowe kwalifikacje –nowe możliwości
 
Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje –nowe możliwości
Nazwa projektodawcy: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/68/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Tel. kontaktowy: 17 866 12 02
e-mail: bulijasz@wsiz.rzeszow.pl
Zasięg projektu: powiaty: rzeszowski, przeworski, łańcucki, jarosławski
i leżajski
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy oraz inne osoby pracujące
w rolnictwie- 50 osób
Rodzaj szkolenia: szkolenie „Spawacz”, po ukończeniu szkolenia „Spawacz” szkolenie językowe (do wyboru j. angielski lub j. niemiecki na poziomie podstawowym), uczestnicy przystąpią do egzaminu certyfikującego oraz 7 godzinny kurs z zakresu poruszania się po rynku pracy.
Wsparcie towarzyszące: dodatek szkoleniowy, materiały szkoleniowe
Okres realizacji projektu: 01.09.2006-31.12.2007 r.
   
08/01/25
Przygotowanie osób odchodzących z rolnictwa do nowego zawodu
Nazwa Działania: Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.  
Tytuł projektu: Przygotowanie osób odchodzących z rolnictwa do nowego zawodu
 Nazwa projektodawcy: Gmina Błażowa  
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/70/06
Lokalizacja biura projektu: 36-030 Błażowa Plac Jana Pawła II 1
Tel. kontaktowy: (0-17) 22 97 119
Zasięg projektu: Gmina Błażowa
Beneficjenci Ostateczni: rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej z terenu gminy Błażowa.
Rodzaj wsparcia: kurs prawo jazdy kat C i C + E (kod 832302) dla 15 osób
Okres realizacji projektu: 02.10.2006 r. – 20.07.2007r.
    
08/01/25
Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: „Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa”
Nazwa projektodawcy: Combidata Poland Sp z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/40/06
Lokalizacja biura projektu: Al. Korfantego 2, 40–004 Katowice
Tel. kontaktowy: 0-17 852 67 54
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
Zakres merytoryczny: Celem projektu jest wyposażenie rolników, domowników, osób zatrudnionych w rolnictwie zamieszkałych w woj. podkarpackim w kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym w zawodzie informatyka. Zakres projektu obejmuje przygotowanie do powyższego zawodu zgodnie z zatwierdzonym przez MEN modułowym programem nauczania. Program ten jest rozszerzony o wsparcie konsultanta oraz autoryzowane szkolenia techniczne, które mają dać uczestnikom projektu zaawansowaną wiedzę specjalistyczną. Ponadto projektodawca w ramach projektu stworzy Portal, który umożliwi uczestnikom dojazdy na zajęcia. Szkolenia prowadzone będą w dwóch dobrze skomunikowanych miastach regionu.
Szkolenia stacjonarne, realizowane będą zgodnie z programem kształcenia w zawodzie informatyka zatwierdzonego przez MEiN. Szkolenie to obejmuje w sumie 682 godziny szkoleniowe. Realizacja programu odbywać się będzie w formie zaocznej, poprzez dwudniowe zjazdy oraz zajęcia popołudniowe.
Okres realizacji projektu: 01.07.2006 r. – 30.09.2007 r.
    
08/01/25
Spawacz konstrukcji – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. 
Tytuł projektu:  Spawacz konstrukcji – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa.
Nazwa projektodawcy: Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/46/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Marii Konopnickiej 2, 39 – 100 Ropczyce
Tel. kontaktowy: (017) 222 71 28
Zasięg projektu: powiat ropczycko - sędziszowski
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. 
Zakres merytoryczny:  Zasadniczym celem projektu jest dostosowanie osób z terenu powiatu ropczycko – sędziszowskiego do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie pracy poza sektorem rolnym. Celem szczegółowym działania jest wyposażenie 42 Beneficjentów w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego zatrudnienia w wykonywania zawodu spawacza konstrukcji (kod zawodu: 7271 – spawacze i pokrewni).
Okres realizacji projektu: 01.10.2006 – 31.07.2007.    
08/01/25
Szkolenia przygotowujące osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu powiatu kolbuszowskiego do zdobycia i wykonywania nowego zawodu oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu:  „Szkolenia przygotowujące osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu powiatu kolbuszowskiego do zdobycia i wykonywania nowego zawodu oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym”
Nazwa projektodawcy:   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”  
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/17/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Jana Pawła II 8, 36 -100 Kolbuszowa
Tel. kontaktowy: 0 17 227 02 58 w 21
Zasięg projektu: powiat kolbuszowski
Beneficjenci ostateczni: rolnicy, domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
Zakres merytoryczny: Projekt zakłada objęcie stuosobowej grupy beneficjentów kompleksowym wsparciem, w ramach którego mieścić się będą następujące usługi: przygotowanie i realizacja indywidualnych planów działań, wyposażenie beneficjentów w umiejętności i wiedzę potrzebną do wykonywania nowego zawodu poprzez zorganizowanie dla nich specjalistycznych  szkoleń zawodowych i kursów (operator koparek, ładowarek, koparko – ładowarek, wózków jezdnych, urządzeń dźwigowych, walców) a także pośrednictwo pracy. Zdobycie nowych kwalifikacji spowoduje, że osoby biorące udział w projekcie staną się bardziej konkurencyjne na rynku pracy, w związku z tym będą miały większą szansę na znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.
Okres realizacji projektu: 01.05.2006 – 30.09.2007
    
08/01/25
WSPARCIE dla rolników
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „WSPARCIE dla rolników”.
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie WSPARCIE w Nowej Dębie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/30/06
Lokalizacja biura projektu:, Ul. Jana Pawła II 4, 39 - 460 Nowa Dęba
Tel. kontaktowy: (0-15) 846 21 55
Zasięg projektu: Powiaty: tarnobrzeski, kolbuszowski oraz stalowowolski i/lub sąsiednie powiaty woj. podkarpackiego   
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej .
Rodzaj szkolenia: W ramach projektu prowadzone będą usługi doradztwa zawodowego, biznesowego, psychologicznego oraz szkolenia zawodowe – przekwalifikujące dla 60 osób.  Wsparcie będzie opierało się na indywidualnych konsultacjach dla uczestników, co dopasuje ich obecne kwalifikacje i umiejętności do planów szkoleń, umożliwiających ich uzupełnienie, podniesienie i dostosowanie do potrzeb rynkowych. W zależności od potrzeb realizowane będą następujące rodzaje szkoleń: komputerowe, zawodowe specjalistyczne
( do wyboru: obsługa ruchu turystycznego, kierowca – spedytor, sprzedawca – kasjer – handlowiec), z podstaw przedsiębiorczości, językowe ( do wyboru j. angielski lub
j. niemiecki). W projekcie przewidziano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
i pośrednictwo pracy.
Okres realizacji projektu: 01.06.2006-30.09.2007.    
08/01/25
Subsydiowane zatrudnienie szansą na nową pracę
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Subsydiowane zatrudnienie szansą na nową pracę”.
Nazwa projektodawcy: Gmina Ropczyce
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/31/06
Lokalizacja biura projektu: 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1.
Tel. kontaktowy: (17) 22-10-569
Zasięg projektu: Województwo Podkarpackie/powiat ropczycko-sędziszowski ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Ropczyce.
Beneficjenci ostateczni: Mieszkańcy obszarów wiejskich (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 20 tysięcy mieszkańców) - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej; subsydiowane zatrudnienie dla 17 osób wraz z wcześniejszym przyuczeniem do zawodu: piekarzy/cukierników (12 osób), pracowników biurowych (3 osoby), mechaników (2 osoby).
Okres realizacji projektu: 01.06.2006-30.09.2007.    
08/01/25
Subsydiowanie zatrudnienia szansą na pracę dla mieszkańców terenów wiejskich
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Subsydiowanie zatrudnienia szansą na pracę dla mieszkańców terenów wiejskich”.
Nazwa projektodawcy: Zakład Produkcyjno-Handlowy „Cerplast” Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/29/06
Lokalizacja biura projektu: ul Robotnicza 50, 39-100 Ropczyce.
Tel. kontaktowy: 0608 856 208
Zasięg projektu: Województwo Podkarpackie ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Ropczyce.
Beneficjenci ostateczni: Mieszkańcy obszarów wiejskich (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 20 tysięcy mieszkańców) - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej;
Okres realizacji projektu: 01.05.2006-30.09.2007.
    
08/01/25
Subsydiowanie zatrudnienia przez „MAKRO K&K” w Cmolasie
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Subsydiowanie zatrudnienia przez „MAKRO K&K” w Cmolasie”.
Nazwa projektodawcy: MAKRO K&K Sp. z o. o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/16/06
Lokalizacja biura projektu: Cmolas 475, 36-105, woj. podkarpackie
Tel. kontaktowy: (0-17) 283 00 50
Zasięg projektu: Powiat kolbuszowski i tarnobrzeski ze szczególnym uwzględnieniem terenów powiatu kolbuszowskiego.
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje zatrudnienie 10 osób (9 mężczyzn i kobiety), jako pracowników fizycznych, głównie na stanowisku – pakowacz. Osoby objęte projektem będą wykonywać pracę związaną z konfekcjonowaniem artykułów spożywczych tj. kasze, ryże, grochy itp., pod nadzorem doświadczonych pracowników firmy.
Okres realizacji projektu: 15.03.2006-30.09.2007    
08/01/25
Nowe doświadczenia nowe możliwości
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Nowe doświadczenia nowe możliwości”.
Nazwa projektodawcy: FPHU Piekarnia Krzysztof Maciołek
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/15/06
Lokalizacja biura projektu: ul Kolonia 25, 39-100 Ropczyce.
Tel. kontaktowy: (0-17) 221 72 32.
Zasięg projektu: Województwo Podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Mieszkańcy obszarów wiejskich (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 20 tysięcy mieszkańców) - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej;
Okres realizacji projektu: 01.03.2006-30.09.2007.
    
08/01/25
Instytut Technologii Informatycznych – program rozwoju i reorientacji zawodowej
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Instytut Technologii Informatycznych – program rozwoju i reorientacji zawodowej”.
Nazwa projektodawcy: COMARCH S.A.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/1/06
Lokalizacja biura projektu: os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
Tel. kontaktowy: (0-12) 646 18 57; (12) 646 18 00
Zasięg projektu: Województwo Podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Mieszkańcy obszarów wiejskich (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 20 tysięcy mieszkańców) - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej; w ramach projektu przewiduje się przeszkolenie 60 osób;
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje realizację 3 zróżnicowanych tematycznie szkoleń:
1. Programowanie w środowisku Microsoft.NET (240 godzin szkolenia w grupie po 10 uczestników).
2. Programowanie w środowisku Java (240 godzin szkolenia w grupie po 10 uczestników).
3. Administracja baz danych (240 godzin szkolenia w grupie po 10 uczestników).
Okres realizacji projektu: 08.05.2006-30.09.2007.
    
08/01/25
Przełam bariery – zaistniej na rynku pracy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Przełam bariery – zaistniej na rynku pracy
Nazwa projektodawcy: Gmina Jasienica Rosielna
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/4/06
Lokalizacja biura projektu: 36-220 Jasienica Rosielna 240
Tel. kontaktowy: (013) 43 06 033 (wew. 45)
Zasięg projektu: Gmina Jasienica Rosielna.
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne – 20 osób
Okres realizacji projektu: 01.17.2006 – 30.11.2007 r.    
08/01/25
Subsydiowanie zatrudnienia przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas
 Nazwa Działania: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: Subsydiowanie zatrudnienia przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/4/06
Lokalizacja biura projektu: 33-105 Kolbuszowa 269 a
Tel. kontaktowy: 0 505 080 339
Zasięg projektu:  powiaty: kolbuszowski, mielecki i tarnobrzeski
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.
Rodzaj projektu: Subsydiowanie zatrudnienia dla 20 osób
Okres realizacji projektu: 01.03.2006 – 30.11.2007
   
08/01/25
Nowy zawód – szansa i wyzwanie dla rolników
Nazwa Działania: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Nowy zawód – szansa i wyzwanie dla rolników”.
Nazwa projektodawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/2/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Wilsona 12
Tel. kontaktowy: 016 678-68-91
Zasięg projektu:  województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia zawodowe w pięciu zawodach:
 1. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 2. Księgowość wspomagana komputerowo,
 3. Spawacz,
 4. Fryzjer,
 5. Operator koparko-ładowarki
Okres realizacji projektu: 01.04.2006 – 30.09.2007
    
08/01/25
Rozwój Firmy Handlowo – Usługowej Jan Dudziński poprzez subsydiowanie zatrudnienia.
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: Rozwój Firmy Handlowo – Usługowej Jan Dudziński poprzez subsydiowanie zatrudnienia.
Nazwa projektodawcy: Dudziński Jan Firma Handlowo – Usługowa.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/26/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Jana Pawła II 3, 36-100 Kolbuszowa.
Tel. kontaktowy: 505080339
Zasięg projektu: powiat kolbuszowski
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Rodzaj szkolenia: Subsydiowanie zatrudnienia dla 10 osób.
Okres realizacji projektu: 01.03.2006r – 30.09.2007r.
    
08/01/25
Zatrudnienie w nowym zawodzie szansą dla osób odchodzących z rolnictwa
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: Zatrudnienie w nowym zawodzie szansą dla osób odchodzących z rolnictwa.
Nazwa projektodawcy: ANTER Robert Antosz
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/28/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Piłsudskiego 64, 37-100 Łańcut
Tel. kontaktowy: 0 509 265 100
Zasięg projektu:  powiat łańcucki
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy, którzy mieszkają na obszarach wiejskich lub miejskich liczących do 20 tys. mieszkańców.
Okres realizacji projektu: 01.01.2006-30.09.2007
    
08/01/25
Praca w zawodzie piaskarza szansą dla osoby odchodzącej z rolnictwa
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: Praca w zawodzie piaskarza szansą dla osoby odchodzącej z rolnictwa.
Nazwa projektodawcy: ANTER Ewa Antosz
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/27/05
Lokalizacja biura projektu: Szówsko 511, 37-500 Jarosław
Tel. kontaktowy: 0 509 304 975
Zasięg projektu:  powiat jarosławski
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy, którzy mieszkają na obszarach wiejskich lub miejskich liczących do 20 tys. mieszkańców.
Okres realizacji projektu: 01.01.2006-30.09.2007    
08/01/25
Subsydiowanie zatrudnienia obsługi Zakładu Pakowania Jaj w Boguchwale wraz z subsydiowaniem zatrudnienia zespołu sprzedawców i logistyki
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: Subsydiowanie zatrudnienia obsługi Zakładu Pakowania Jaj w Boguchwale wraz z subsydiowaniem zatrudnienia zespołu sprzedawców i logistyki.
Nazwa projektodawcy: Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie „Ovores” Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/23/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Kolejowa 16, Boguchwała
Tel. kontaktowy: 0 607 232 994
Zasięg projektu:  województwo podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Mieszkańcy województwa podkarpackiego zatrudnieni w gospodarstwach rolnych na podstawie umowy o pracę oraz rolnicy i domownicy gospodarstw z wyłączeniem osób bezrobotnych, emerytów i rencistów.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje stworzenie 16 miejsc pracy w sferze usług związanych z rolnictwem.
Okres realizacji projektu: 01.01.2006-31.10.2007.
    
08/01/25
Super budowlaniec
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Super budowlaniec”.
Nazwa projektodawcy: Sanakiewicz sp. z o. o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/22/05
Lokalizacja biura projektu: ul. L. Nartowskiej 1, 37-500 Jarosław
Tel. kontaktowy: (0-16) 624- 20-65
Zasięg projektu: Powiat – Jarosław, Lubaczów.
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje przeszkolenie i zatrudnienie 30 osób, które nie posiadają dostatecznych umiejętności lub doświadczenia w zakresie wykonywania prac budowlanych w zawodach murarz, tynkarz, i pracownik budowlany. Osoby objęte programem będą wykonywać prace związane z budownictwem pod nadzorem długoletnich, doświadczonych pracowników spółki.
Okres realizacji projektu: 16.01.2006-31.10.2007.    
08/01/25
Modułowa praktyka w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie jako realizacja edukacji ustawicznej i szansa zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Modułowa praktyka w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie jako realizacja edukacji ustawicznej i szansa zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej.
Nazwa projektodawcy: Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/147/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 85 413 41.
Zasięg projektu: powiat rzeszowski.
Beneficjenci ostateczni: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, chcący brać udział w projekcie według ogólnych zasad edukacji ustawicznej, są uczniami przedsiębiorczymi, odpowiedzialnymi i chętnymi do pozaprogramowej nauki własnej w ramach praktycznej nauki zawodu. Przewiduje się udział 40 beneficjentów.
Rodzaj szkolenia: szkolenia  - praktyki zawodowe dla uczniów.
Działania towarzyszące: brak
Okres realizacji projektu: 01.12.2005-30.09.2007.      
08/01/25
AutoCAD w praktyce
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „AutoCAD w praktyce ”.
Nazwa projektodawcy: KONSTAT Witold Borowski
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/156/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Podwisłocze 26/38, 35-309 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-12) 397 32 37
Zasięg projektu: woj. podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
Rodzaj szkolenia: Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności kadr technicznych wszystkich specjalności do stosowania w pracy zawodowej technologii informatycznych i programów komputerowych. Narzędziem realizacji celu projektu jest szkolenie na podłożu teoretyczno-praktycznym z programu AutoCad. W projekcie uczestniczyć będzie 240 osób.
Okres realizacji projektu: 01.02.2007-31.07.2007.    
08/01/25
Europejskie kompetencje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu: Europejskie kompetencje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego
Nazwa projektodawcy: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/118/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; Organizacją kursów zajmuje się Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ.
Tel. kontaktowy: 017 86 61 292
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego, zgłaszające chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Szkolenia są przeznaczone dla 120 osób.
Zakres merytoryczny:  Celem projektu jest zainicjowanie powstania Akademii Rozwoju Kadr dla Podkarpacia, która przeprowadzi pierwszą w województwie edycję czterech kursów EBC*L (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) kończących się egzaminem certyfikującym. Kursy te umożliwiają 120-osobowej grupie BO nabycie pożądanych przez pracodawców praktycznych kwalifikacji w zakresie ekonomii, finansów i prawa gospodarczego. Po zakończeniu cyklu zajęć BO przystąpią do egzaminu EBC*L. Uzyskanie certyfikatu EBC*L będzie formalnym potwierdzeniem zdobytych umiejętności i kompetencji. Certyfikat EBC*L jest unikatowym świadectwem kompetencji powszechnie honorowanym przez firmy i instytucje w Unii Europejskiej.
Projekt zakłada przeprowadzenie 4 kursów EBC*L, realizowanych w siedzibie Wnioskodawcy.
Okres realizacji projektu: 01.12.2006 – 31.12.2007.
 
    
08/01/25
Języki obce-nowe perspektywy
   
Tytuł projektu: Języki obce-nowe perspektywy
Nazwa projektodawcy: O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o. o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/140/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin
Tel. kontaktowy: 81 536 12 28
Zasięg projektu: woj. podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe z terenów zmarginalizowanych- 650 osób
Rodzaj szkolenia: język angielski i język niemiecki, certyfikat TELC
Wsparcie towarzyszące: bezpłatne podręczniki
Okres realizacji szkoleń: 01.10.2006-31.12.2007
 
08/01/25
Partnerstwo publiczno – prywatne w województwie podkarpackim
  
    Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Partnerstwo publiczno – prywatne w województwie podkarpackim”
Nazwa projektodawcy: Faber Consulting
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/152/06
Lokalizacja biura projektu: nie ustalono
Tel. kontaktowy: nie ustalono
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe, zamieszkałe w województwie podkarpackim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia swoich kwalifikacji (poza godzinami pracy) posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie do starego systemu kształcenia (podstawowe)
Zakres merytoryczny: Projekt zakłada przeszkolenie 80 osób w zakresie zagadnień partnerstwa  publiczno - prywatnego
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 r. – 31.07.2007 r.
  
08/01/25
Język angielski kluczem do sukcesu
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Język angielski kluczem do sukcesu”
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/129/06
Lokalizacja biura projektu: 37 – 123 Handzlówka 267
Tel. kontaktowy: 0 515 687 288
Zasięg projektu: powiat łańcucki i gminy ościenne
Beneficjenci Ostateczni:  pracujące osoby dorosłe z terenu powiatu łańcuckiego lub gmin ościennych, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia swoich kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego
Zakres merytoryczny:. Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnego kursu języka angielskiego na trzech poziomach zaawansowania. Skierowany jest do mieszkańców powiatu łańcuckiego i gmin ościennych. W jego ramach przeszkolonych zostanie łącznie 65 osób. Zajęcia będą się odbywać w małych grupach (13 osobowych), po godzinach pracy, w miejscach maksymalnie bliskim miejscom zamieszkania lub pracy uczestników. Każda edycja kursu obejmie 120 godzin szkoleniowych. Zajęcia będą miały charakter kompleksowy – w ich ramach odbędą się ćwiczenia pisania, czytania, mowy, gramatyki - z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik nauczania. Przewidziano moduł teoretyczny i praktyczny, porozumiewanie się w typowych sytuacjach życiowych, a szczególny nacisk położony zostanie na konwersację.
Okres realizacji projektu: 01.10.2006 – 30.09.2007
    
08/01/25
Umiesz więcej – możesz więcej. Język angielski atutem na regionalnym rynku pracy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Umiesz więcej – możesz więcej. Język angielski atutem na regionalnym rynku pracy
Nazwa Projektodawcy: Speed English School Magdalena Błońska-Drabik, Adam Bajgierowicz
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/154/06
Lokalizacja biura projektu: Al. Jana Pawła II 25A/608, 37-450 Stalowa Wola
Tel. kontaktowy: 0 506 154 387
Zasięg projektu: powiaty: niżański i stalowowolski
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji językowych poza godzinami pracy – 80 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia językowe - język angielski.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 31.12.2007
    
08/01/25
Zarządzanie projektami – wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu: Zarządzanie projektami – wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania
Nazwa projektodawcy: BMM Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/185/06
Lokalizacja biura projektu: ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: 017 852 09 44
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego, zgłaszające chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
Zakres merytoryczny: 104 godziny szkolenia z zakresu zarządzania projektem oraz doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów ostatecznych (39 godzin na grupę).
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 30.11.2007   
08/01/25
PROGRES – EDU – Rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez trening szybkiego czytania i pamięci oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych i psychospołecznych
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu:  PROGRES – EDU – Rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez trening szybkiego czytania i pamięci oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych i psychospołecznych.
Nazwa projektodawcy: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/204/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Reformacka 6/6a,35 – 026 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: 017 85 35 255, 0 692 652 670
Zasięg projektu: powiaty kolbuszowski, łańcucki, ropczycko – sędziszowski, rzeszowski i strzyżowski.
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego, zgłaszające chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
Zakres merytoryczny: Organizacja specjalistycznych kursów z zakresu nauki szybkiego czytania, treningu pamięci oraz doskonalenia umiejętności psychospołecznych, niezbędnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela. Projekt przewiduje realizację pięciu kursów dla 75 osób (5 grup piętnastoosobowych) w dwóch modułach szkoleniowych: moduł 1 – trening szybkiego czytania i pamięci z wykorzystaniem metod ITC (96 godzin), moduł 2 – trening umiejętności wychowawczych i psychospołecznych (48 godzin).
Okres realizacji projektu: 01.11.2006 – 30.11.2007.    
08/01/25
Szkolenie językowe i multimedialne – szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych miasta Rzeszowa
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Szkolenie językowe i multimedialne – szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych miasta Rzeszowa”
Nazwa projektodawcy: Gmina Miasto Rzeszów
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/211/06
Lokalizacja biura projektu: Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (0-17) 875 41 60
Zasięg projektu: powiat rzeszowski grodzki
Beneficjenci Ostateczni:  Pracujące osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, wyróżniające się wyjątkową aktywnością w działaniach na rzecz lokalnych samorządów. Priorytetowo potraktowane zostaną osoby pracujące w instytucjach publicznych miasta Rzeszowa, zwłaszcza osoby powyżej 40 roku życia, które nie posługują się językiem obcym, lub posługują się nim w stopniu niedostatecznym oraz nie posługują się biegle komputerem.
Zakres merytoryczny: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie znajomości języków obcych (język angielski i niemiecki) oraz najnowszych technik informacyjno – multimedialnych. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 120 osób w grupach 12 osobowych. Dla każdej grupy przeprowadzone zostanie 120 godzin zajęć językowych i 60 godzin zajęć z zakresu autoprezentacji, obsługi Internetu i multimediów. Kształcenie z zakresu języków obcych będzie się odbywało na 3 poziomach zaawansowania: poziom podstawowy (A1 i A2), średnio zaawansowany stopnia niższego (B1) i średnio zaawansowany stopnia wyższego (B2). Poziomy B1 i B2 zakończą się egzaminem TELC dla 36 osób,  poziom A – egzaminem wewnętrznym. Szkolenia będą kłaść nacisk na wszystkie formy komunikacji językowej i przeprowadzone zostaną przez trenerów posiadających szeroką wiedzę oraz doświadczenie praktyczne. Realizacja projektu przyczyni się do uświadomienia opłacalności inwestowania w kapitał ludzki, jak również do zwiększenia motywacji do dalszego kształcenia, wzrostu samooceny, zmiany postawy z pasywnej na aktywną. Korzyści te przyczynią się do kreowania nowoczesnego rynku pracy regionu i będą sukcesem projektu.
Okres realizacji projektu: 01.10.2006 – 31.09.2007  
08/01/25
Możesz umieć i wiedzieć więcej” – pakiet szkoleń dla pracujących
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Możesz umieć i wiedzieć więcej” – pakiet szkoleń dla pracujących
Nazwa Projektodawcy: EKSA Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/134/06
Lokalizacja biura projektu: Al. Powstańców Warszawy 16, 35-329 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (0 17) 854 97 02
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy – 250 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z zakresu: obsługa obrabiarek numerycznych (40 osób), spawanie na poziomie średniozaawansowanym (14 osób),  język angielski – konserwatoria w trzech różnych zakresach (32 osoby), język rosyjski – dwa poziomy zaawansowania (14 osób), ADR (36 osób), obsługa księgowych programów komputerowych  - dwa poziomy zaawansowana (48 osób), obsługa komputera – dwa poziomy zaawansowania (36 osób), Komunikacja i asertywność (30 osób).
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 31.10.2007
    
08/01/25
Badanie czynników warunkujących powrót kobiet na rynek pracy w województwie podkarpackim – wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia – PROJEKT BADAWCZY.
  
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu: Badanie czynników warunkujących powrót kobiet na rynek pracy w województwie podkarpackim – wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia – PROJEKT BADAWCZY
Nazwa projektodawcy: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/102/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Hirszfelda 11, 02-766 Warszawa.
Tel. kontaktowy: 022 644 99 11
Beneficjenci ostateczni: instytucje rynku pracy.
Zakres merytoryczny:  
Projekt ma na celu przeprowadzenie kompleksowych badań ilościowych i jakościowych dot. zastosowania niestandardowych form zatrudnienia (w tym szczególnie elastycznych godzin pracy oraz zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu) do przywrócenia kobiet pozostających poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) temu rynkowi. Badania będą prowadzone zarówno od strony popytowej (przedsiębiorcy – moduł 2), jak i podażowej (kobiety pozostające poza rynkiem pracy – moduł 1) na obszarze całego woj. podkarpackiego. Badania przeprowadzone zostaną przez:
-     moduł 1: analiza danych statystycznych, ilościowe badanie ankietowe na próbie 500 kobiet w wybranych gminach woj., podkarpackiego, badania jakościowe – 4 zogniskowane wywiady grupowe, pogłębiające wyniki badania ilościowego;
-     moduł 2: analiza danych statystycznych, ilościowe badanie ankietowe na próbie 500 przedsiębiorców w podziale na wielkość firmy i na branże, badania jakościowe – 2 zogniskowane wywiady grupowe oraz 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych, uzupełniające wyniki badania ilościowego.
Okres realizacji projektu: 2006.09.01 – 2007.07.31  
08/01/25
Znajomość języka francuskiego szansą na lepszą pozycję zawodową
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Znajomość języka francuskiego szansą na lepszą pozycję zawodową
Nazwa projektodawcy: Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/143/06
Lokalizacja biura projektu: ul Szopena 25a/1, Rzeszów
Tel. kontaktowy: (017) 853 52 79
Zasięg projektu: woj. podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe, zameldowane na terenie województwa podkarpackiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy i dostosowania ich potrzeb do rynku; osoby, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie i chcą nabyć umiejętności językowe, niezbędne do lepszego, bardziej profesjonalnego wykonywania czynności zawodowych oraz przedłożą zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. – 50 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenie z języka francuskiego (5 grup po 10 osób, które wcześniej nie maiły styczności z językiem francuskim lub znajomość tego języka jest słaba. Stosowanymi metodami szkolenia będą: wykłady, ćwiczenia, jak również warsztaty konwersacyjne. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 h lekcyjne lub raz w tygodniu – w soboty, po 4 h lekcyjne.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006-31.12.2007.
   
08/01/25
Umiesz więcej – możesz więcej. Język angielski atutem na regionalnym rynku pracy.
    
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu:  Umiesz więcej – możesz więcej. Język angielski atutem na regionalnym rynku pracy.
Nazwa projektodawcy: SPEED ENGLISH SCHOOL Iwona Cudziło, Adam Bajgierowicz s.c. .
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/145/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Sokoła 3 B/210, 39 – 400 Tarnobrzeg.
Tel. kontaktowy: 506 154 387
Zasięg projektu: powiat Tarnobrzeg i Nowa Dęba.
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego, zgłaszające chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
Zakres merytoryczny:  Realizowany projekt skierowany jest do wszystkich pracujących osób dorosłych, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje, zamieszkujących na terenie powiatów Tarnobrzeg i Nowa Dęba. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez zorganizowanie 190 – godzinnego kursu języka angielskiego Metodą Callana. Zakłada się, że w kursie będzie uczestniczyć 80 osób.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 31.12.2007.
08/01/25
Europejski Pracownik – podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych z województwa podkarpackiego w zakresie języka angielskiego w kontaktach biznesowych i przedsiębiorczości
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu:  „Europejski Pracownik – podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych z województwa podkarpackiego w zakresie języka angielskiego w kontaktach biznesowych i przedsiębiorczości”.
Nazwa projektodawcy: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A.  
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/60/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (017) 852 06 00
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni:  pracujące osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego, zgłaszające chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy
Zakres merytoryczny:  Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji pracujących osób dorosłych z województwa podkarpackiego, w tym osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, która uniemożliwia bądź utrudnia im udział w odpłatnych kursach, podnoszących ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Projekt skierowany jest do grupy 170 osób. W jego ramach przewiduje się organizację dwóch modułów szkoleniowych w zakresie nauki języka obcego oraz przedsiębiorczości. Moduł językowy zakłada kurs języka angielskiego z elementami języka biznesowego na trzech poziomach zaawansowania, zakończony egzaminem. Moduł „ABC przedsiębiorczości – jak rozpocząć własny biznes” obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, księgowości, promocji, handlu zagranicznego, negocjacji, źródeł dofinansowania działalności, opracowania biznes planów oraz zajęcia psychologiczne.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 – 31.08.2007.   
08/01/25
Turystyka – szansa na dynamiczny rozwój podkarpackiego rynku pracy
  
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Turystyka – szansa na dynamiczny rozwój podkarpackiego rynku pracy”.
Nazwa projektodawcy: ASM  - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/104/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel. kontaktowy: (0-24) 355-77-65
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni:  instytucje województwa podkarpackiego – publiczne służby zatrudnienia, niepubliczne instytucje rynku pracy, szkoły i publiczne placówki kształcenia ustawicznego, niepubliczne instytucje szkolące
Zakres merytoryczny:  Realizowany projekt ma charakter badawczy. Celem jest dokonanie szczegółowej analizy sektora turystycznego woj. Podkarpackiego pod kątem potencjału i możliwości jego rozwoju, w celu określenia potrzeb i oczekiwań turystów, rozpoznania potrzeb szkoleniowych pracowników instytucji zajmujących się turystyką, zidentyfikowania  potrzeb szkoleniowych  osób pracujących w usługach związanych z sektorem usług turystycznych, zdefiniowania oczekiwań pracodawców reprezentujących sektor usług związanych z turystyką pod kątem umiejętności, kwalifikacji, pożądanych kierunków szkoleń obecnych oraz przyszłych pracowników, zdiagnozowania stosunku podkarpackich rolników do prowadzenia usług turystycznych.
Okres realizacji projektu: 03.07.2006 – 31.08.2007
  
08/01/25
Badanie zjawiska pracy czasowej na podkarpackim rynku pracy
  
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Badanie zjawiska pracy czasowej na podkarpackim rynku pracy”
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości 
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/96/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Słowackiego 7A
Tel. kontaktowy: (0-17) 860 57 51 
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni:  instytucje województwa podkarpackiego monitorujące rynek pracy i uczestniczące w kształtowaniu polityki zatrudnienia
Zakres merytoryczny:  Realizowany projekt ma charakter badawczy. Przedmiotem badania jest zjawisko pracy czasowej, analizowanej jako czynnik sprzyjający znalezieniu stałego zatrudnienia i ułatwiający trwałą obecność na rynku pracy. Badanie będzie prowadzone na terenie województwa podkarpackiego i obejmuje następujące aspekty tego zjawiska: skala wykorzystania różnych form pracy czasowej przez pracodawców; wpływ pracy czasowej na możliwość znalezienia stałego zatrudnienia; czynniki wpływające na szansę znalezienia pracy stałej poprzez pracę tymczasową. Za pomocą kwestionariusza ankiety dokonane zostaną badania firm i instytucji pod katem wykorzystania pracy czasowej. Kolejną grupę respondentów stanowić będą pracownicy firm i instytucji, którzy pytani będą o doświadczenia związane z pracą czasową. W rezultacie projekt odpowie na pytanie, czy praca czasowa zwiększa szanse na uzyskanie stałego zatrudnienia. Wynika badania w postaci raportu przedstawione zostaną instytucjom zajmującym się monitorowaniem i kształtowaniem rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.10.2006 – 31.12.2007
  
08/01/25
Wyższe kwalifikacje szansą rozwoju zawodowego osób zamieszkujących obszary wiejskie
 
Tytuł projektu: „Wyższe kwalifikacje szansą rozwoju zawodowego osób zamieszkujących obszary wiejskie ”
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie „ Niżańskie Centrum Rozwoju”
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/53/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Rudnicka 15, 37-400, Racławice
Tel. kontaktowy: (15) 841 53 05
Zasięg projektu: woj. podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe zamieszkujące gminy wiejskie i gminy wiejsko-miejskie położone na terenie powiatów niżańskiego i stalowowolskiego z wyłączeniem Stalowej Woli, priorytetowo brane będą pod uwagę osoby niepełnosprawne.
Rodzaj szkolenia: 240-godzinny kurs języka angielskiego połączony z nauką języka specjalistycznego (192 osoby), 90-godzinny kurs obsługi komputera (144 osoby), 180-godzinny kurs księgowości komputerowej ( 36 osób).
Okres realizacji projektu: 01.04.2006-30.09.2007
   
08/01/25
Projektowanie i wizualizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych – umiejętnością dającą możliwość profesjonalnego zastosowania grafiki komputerowej w pracy zawodowej
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Projektowanie i wizualizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych – umiejętnością dającą możliwość profesjonalnego zastosowania grafiki komputerowej w pracy zawodowej”
Nazwa projektodawcy: Quarto Computers Maciej Zachara
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/62/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Matejki 2, 35 - 064 Rzeszów
Tel. kontaktowy: 0-17 853 26 27
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy
Zakres merytoryczny: Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu projektowania graficznego dwuwymiarowego i przestrzennego. Uczestnicy nauczą się obsługi następujących programów: Corel Draw – program grafiki wektorowej, Adobe Photoshop – program grafiki rastrowej, 3D Studio Max – program wizualizacji i projektowania przestrzennego, Ulead Video Studio 7 – program do obróbki zdjęć i filmów. Udział w projekcie weźmie 60 osób. Dzięki szkoleniom nabędą one wiedzę i umiejętności, które podniosą ich wartość na rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 03.07.2006 – 31.08.2007
   
08/01/25
Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie województwa podkarpackiego
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie województwa podkarpackiego”
Nazwa projektodawcy:  Podkarpackie Towarzystwo Oświaty i Edukacji Ekonomicznej „Zalesie” w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/106/06
Lokalizacja biura projektu: ul. M Ćwiklińskiej 2/2D, 35 – 601 Rzeszów
Tel. kontaktowy: 0 -506 202 245
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: instytucje – Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego na szczeblu gminnym
Zakres merytoryczny: Projekt zakłada przeprowadzenie badań socjologicznych, których celem jest ukazanie roli władz samorządowych w stymulowaniu rozwoju lokalnego poprzez kreowanie turystyki wiejskiej. Założeniem autorów jest zbadanie, dlaczego w niektórych gminach predysponowanych ze względu na walory środowiskowe nie rozwija się turystyka, oraz wskazanie działań niezbędnych do ożywienia społeczno – gospodarczego wytypowanych gmin. W tym celu przeprowadzone zostaną wywiady z przedstawicielami samorządu terytorialnego 20 gmin, które wybrane zostaną spośród wszystkich gmin województwa podkarpackiego na podstawie wstępnej analizy materiałów zastanych, diagnozujących ich predyspozycje do pełnienia funkcji turystycznej i opisujących stopień rzeczywistego rozwoju turystyki w regionie. W analizie sytuacji pomocne również będą badania opinii właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz osób bezrobotnych pod kątem ich oczekiwań i ocen działalności władz lokalnych w dziedzinie wspierania rozwoju turystyki.
Okres realizacji projektu: 01.07.2006 – 31.12.2007
    
08/01/25
Intensywny kurs języka rosyjskiego dla pracowników służby cywilnej
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Intensywny kurs języka rosyjskiego dla pracowników służby cywilnej.
Nazwa Projektodawcy: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/40/06
Lokalizacja biura projektu: 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6
Tel. kontaktowy: (017) 227 5199
Zasięg projektu: powiat kolbuszowski
Beneficjenci ostateczni: Pracownicy służby cywilnej zgłaszający z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji w zakresie nauki języka rosyjskiego– 11 osób.
Rodzaj szkolenia: Kurs języka rosyjskiego zakończony egzaminem certyfikującym TELC.
Okres realizacji projektu: 15.08.2006 – 14.12.2007   
08/01/25
Umiejętność analizy statystycznej szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i szybszy rozwój regionu – kursy statystyki z wykorzystaniem programów komputerowych
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Umiejętność analizy statystycznej szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i szybszy rozwój regionu – kursy statystyki z wykorzystaniem programów komputerowych”
Nazwa projektodawcy: Uniwersytet Rzeszowski
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/7/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Rejtana 16A, 35-310 Rzeszów (Instytut Matematyki)
Tel. kontaktowy: (0-17) 872 11 60
Zasięg projektu: Woj. podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy z wykształceniem co najmniej średnim wykorzystujące w swej pracy zawodowej analizę danych. W szczególności będą to: pracownicy administracji różnych szczebli, nauczyciele, pracownicy administracyjni przedsiębiorstw, pracownicy banków i instytucji finansowych. Łącznie wsparciem objętych zostanie 660 osób.
Rodzaj szkolenia: Kurs statystyki wspomaganej komputerem (prowadzony w oparciu o nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimedialnych programów Exel i Statistica) o różnym stopniu zaawansowania.
Okres realizacji projektu: 01.02.2006 r. – 31.03.2007 r.   
08/01/25
Szkolenie w zakresie innowacyjnych technik informatycznych – podpis cyfrowy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Szkolenie w zakresie innowacyjnych technik informatycznych – podpis cyfrowy ”.
Nazwa projektodawcy: Biuro Usług Komputerowych „SOFTRES” Sp. z o. o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/29/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Zaciszna 44, 35-326 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 857-35-30, 857-35-40
Zasięg projektu: Woj. podkarpackie ze szczególnym uwzględnieniem małych miejscowości.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione w sektorze administracji i poza nim.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje przeprowadzenie 3 – dniowych (10 godzin) szkoleń warsztatowych z zakresu obsługi i wykorzystania podpisu elektronicznego (e–podpisu), dla osób zainteresowanych podniesieniem własnych kwalifikacji zawodowych o obsługę podpisu elektronicznego.
Okres realizacji projektu: 01.04.2006-31.05.2007    
08/01/25
Podnoszenie kwalifikacji w zakresie informatyki drogą do rozwoju zawodowego
 
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji w zakresie informatyki drogą do rozwoju zawodowego”
Nazwa projektodawcy: Opteam SA
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/52/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Lisa Kuli 3, 35-032 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (17) 86 72 131
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: informatycy oraz administratorzy sieci komputerowych, zatrudnieni w różnych firmach i instytucjach z terenu całego woj. podkarpackiego, w projekcie będą mogły uczestniczyć również osoby niepełnosprawne- 78 osób
Rodzaj szkolenia: autoryzowane kursy Microsoft- 3 typy ścieżek szkoleniowych, każda osoba bierze udział w jednej ścieżce ( czyli w dwóch kursach):
I ścieżka-24 godz. kurs Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment oraz 16 godz. kurs Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hoss ( 12 osób),
II ścieżka-16-godz. kurs Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts oraz jeden z kursów: 40 godz. kurs Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services albo 40 godz. kurs Managing Microsoft Windows Server 2003 Environment ( 60 osób),
III ścieżka-40 godz. kurs Implementing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure oraz 40 godz. kurs Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services ( 6 osób)
Okres realizacji projektu: 01.04.2006-30.09.2007
   
08/01/25
Latające Laboratorium – Centrum Zaawansowanego ECDL
  
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Latające Laboratorium – Centrum Zaawansowanego ECDL.
Nazwa Projektodawcy: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/19/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Sucharskiego 2, 35 – 225 Rzeszów
Tel. kontaktowy: 0 17 866 12 81, strona www: http://aecdl.wsiz.rzeszow.pl; adresy do kontaktu: aecdl@poczta.wsiz.rzeszow.pl, kptak@wsiz.rzeszow.pl ;
Zasięg projektu: Część województwa podkarpackiego, w tym: Błażowa, Boguchwała, Dębica, Dynów, Głogów Młp., Kolbuszowa, Krasne, Łańcut, Przeworsk, Sędziszów Młp., Sokołów Młp., Strzyżów, Świlcza, Ropczyce i Tyczyn.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji informatycznych – 450 osób.
Rodzaj szkolenia: Cykl szkoleniowy  zakresu zaawansowanych technik i technologii informatycznych oraz egzaminy certyfikujące zaawansowanego ECDL – możliwość zdobycia jednego z dwóch certyfikatów informatycznych (Edytor Tekstów, Arkusz Kalkulacyjny).
Okres realizacji projektu: 01.04.2006 – 30.09.2007
  
08/01/25
Podnieś swoje kwalifikacje – nauka języka obcego z wykorzystaniem technik informacyjno – komunikacyjnych
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Podnieś swoje kwalifikacje – nauka języka obcego z wykorzystaniem technik informacyjno – komunikacyjnych
Nazwa Projektodawcy: Lingua Studio Grzegorz Radosław Trochanowski
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/28/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Kraszewskiego 1, 37-700 Przemyśl
Tel. kontaktowy: (0 16)-670 33 00
Zasięg projektu: Obszar województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu i miasta Przemyśl
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji językowych poza godzinami pracy– 300 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z zakresu języków obcych (angielski , niemiecki i francuski).
Działania towarzyszące: Opieka nad osobami zależnymi – 80 osób.
Okres realizacji projektu: 01.04.2006 – 30.09.2007
   
08/01/25
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców Podkarpacia
    
Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców Podkarpacia
Nazwa projektodawcy: ZDZ Przemyśl
Lokalizacja biura projektu: ul. Wilsona 12, Przemyśl
Tel. kontaktowy: 16 678 68 91
e-mail: zdzprzemysl@wp.pl
Zasięg projektu: woj. podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe- 876 osób
Rodzaj szkolenia: operator wózków podnośnikowych, koparko-ładowarek, pił mechanicznych, obsługa komputera z wykorzystaniem Internetu,
przewóz materiałów niebezpiecznych, potwierdzenie uprawnień energetycznych- połączone z nauką wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Działania towarzyszące: zapewnienie poczęstunku, zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, opieka nad osobami zależnymi,
Okres realizacji projektu: 01.03.2006 do 30.09.2007 r.
08/01/25
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności – czynnikiem sukcesu na rynku pracy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności – czynnikiem sukcesu na rynku pracy.
Nazwa projektodawcy: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna   
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/187/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce.
Tel. kontaktowy: (0-17) 22 10 720.
Zasięg projektu: województwo podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy w szczególności z zakresu zarządzania projektami, oceny projektów inwestycyjnych, języków obcych – 420 osób.
Rodzaj szkolenia: Analiza finansowa i ekonomiczna w studium wykonalności projektu, zarządzanie projektami przy wykorzystaniu MS Project, język angielski dla początkujących, oraz doradztwo z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej w studium wykonalności projektu.    
Okres realizacji projektu: 01.03.2006r. – 31.07.2007r.
    
08/01/25
Doskonalenie kwalifikacji językowych i multimedialnych pracujących osób dorosłych administracji samorządowej województwa podkarpackiego
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie;
Tytuł projektu: „Doskonalenie kwalifikacji językowych i multimedialnych pracujących osób dorosłych administracji samorządowej województwa podkarpackiego”;
Nazwa projektodawcy: Szkoła Języków i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych PROMAR-International E. Rydzik;
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/171/05;
Lokalizacja biura projektu: ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów;
Tel. kontaktowy: (0-17) 860 15 15 wew. 124;
Zasięg projektu: Województwo Podkarpackie. Rekrutacja i kursy językowe prowadzona będą w siedzibach Promaru w Rzeszowie, Czudcu, Brzozowie, Dębicy, Dynowie, Głogowie Młp., Kolbuszowej, Jarosławiu, Jaśle, Krośnie, Lesku, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu, Nowej Dębie, Przeworsku, Ropczycach, Sokołowie Młp., Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu. Kursy multimedialne odbywać się będą w Rzeszowie;
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe z całego Województwa Podkarpackiego zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania umiejętności z dziedziny informatyki oraz języków obcych – pracownicy administracji samorządowej województwa podkarpackiego. Projekt obejmie przeszkolenie 570 osób, w tym 47 osób w zakresie informatyki i 523 osób w zakresie języków obcych. Kursy z multimediów adresowane są w szczególności dla pracujących osób z terenów wiejskich.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje realizację kursów językowych (język angielski i niemiecki) na różnych poziomach zaawansowania oraz kursów z zakresu umiejętności multimedialnych (w programie szkolenia przewidziano takie zajęcia, jak: estetyka odbioru, psychologia kontaktów międzyludzkich, sztuka negocjacji, sztuka autoprezentacji, zalety i wady komunikacji werbalnej i niewerbalnej). Czas trwania kursów obejmuje łącznie po 120 godzin dydaktycznych ze szkoleń językowych i 100 godzin dydaktycznych z multimediów.
Okres realizacji projektu: 01.01.2006-31.08.2007.
    
08/01/25
Ponadprogramowa praktyka zawodowa dla uczniów ZSRCKU w Rzemieniu kształcących się w zawodach rolniczych
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Ponadprogramowa praktyka zawodowa dla uczniów ZSRCKU w Rzemieniu kształcących się w zawodach rolniczych  
Nazwa projektodawcy: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/1174/05
Lokalizacja biura projektu: Rzemień 243, 39-322 Rzemień
Tel. kontaktowy: (017) 58 11 322
Zasięg projektu: powiaty: mielecki, ropczycki-sędziszowski, kolbuszowski, tarnobrzeski, tarnowski, dębicki.
Beneficjenci ostateczni: Uczniowie ZSRCKU kształcący się w zawodach rolniczych, którzy w okresie wakacyjnym odbywać będą ponadprogramowe praktyki zawodowe. Łącznie wsparciem objętych będzie 100 uczniów. Praktyki odbywać się będą w zawodzie rolnika,  technika technologii żywienia i gospodarstwa domowego, ogrodnika oraz operatora pojazdów i maszyn  rolniczych.
Działania towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu beneficjentów do przedsiębiorstw
Okres realizacji projektu: 01.03.2006 – 31.10.2007 r.
   
08/01/25
Nauczyciel przyszłości = Uczeń z przyszłością
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Nauczyciel przyszłości = Uczeń z przyszłością”.
Nazwa projektodawcy: TENET Management Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/159/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Fredry 2, 30-605 Kraków.
Tel. kontaktowy: (0-12) 266 68 43
Zasięg projektu: Województwo Podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe z całego Województwa Podkarpackiego zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy - 96 osób; projekt skierowany jest do osób posiadających co najmniej wyższe wykształcenie zatrudnionych jako nauczyciele w instytucji działającej w sektorze edukacji.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje realizację szkoleń warsztatowych, zajęć w formie e-learningu oraz doradztwa on-line Realizację projektu można podzielić na 2 etapy:
- komponent podstawowy (dla 96 uczestników): szkolenia z zakresu technik komputerowych oraz
e- earningu (uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie tworzenia i prowadzenia zajęć on-line); w ramach szkoleń uczestnicy przygotują własne projekty (propozycje lekcji e-learningowych); w ramach tego komponentu przewiduje się 168 godzin szkoleń (64 godziny warsztatów i 104 godziny e-learningu);
- komponent trenerski (dla 10 uczestników 1 edycji): w ramach tego komponentu przewiduje się 32 godziny warsztatów oraz 32 godziny szkoleń on-line; uczestnicy zdobędą dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć w formie e-learningu.
Okres realizacji projektu: 01.04.2006-30.09.2007.    
08/01/25
Bezpiecznie z towarem niebezpiecznym. Szkolenie ADR wzbogacone o naukę języka angielskiego z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego.
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Bezpiecznie z towarem niebezpiecznym. Szkolenie ADR wzbogacone o naukę języka angielskiego z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego.
Nazwa projektodawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/173/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (017) 850 01 98.
Zasięg projektu: pow. rzeszowski, przeworski, sanocki, krośnieński, tarnobrzeski, jasielski i lubaczowski.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe (zgodnie z przepisami ADR wymagany jest wiek powyżej 21 roku życia), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, zamieszkałe na terenach miejskich, wiejskich lub marginalizowanych województwa podkarpackiego. Ponadto wymagane jest wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego poziomu kształcenia (podstawowe), a także ważne prawo jazdy kategorii C+E – 180 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenie dokształcające początkowe (podstawy ADR) oraz kurs specjalistyczny – cysterny, zostanie wzbogacone modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym z elementami słownictwa specjalistycznego.
Realizacja szkolenia będzie przebiegać następująco:
- część I: język angielski dla początkujących z elementami słownictwa specjalistycznego (80 h lekcyjnych), w tym nauka gramatyki i słownictwa, rozumienie tekstu pisanego i mówionego, konwersacja, czytanie prostej dokumentacji i opisów oznakowań ADR , potrzebnych do wykonania zleconej pracy, pisanie CV.
- część II: podstawy ADR – kurs początkowy dokształcający (28 h lekcyjnych – wykłady).
- część III: przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach – kurs specjalistyczny dokształcający (20 h lekcyjnych).
Działania towarzyszące: zwrot kosztu dojazdu na miejsce szkolenia, poczęstunek dla uczestników.
Okres realizacji projektu: 01.02.2006-30.09.2007.
    
08/01/25
„Język obcy kluczem do podniesienia atrakcyjności pracownika na rynku UE”
 
Nazwa działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Język obcy kluczem do podniesienia atrakcyjności pracownika na rynku UE”
Nazwa projektodawcy: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego
Lokalizacja biura projektu: ul. Rynek 26, 37-700 Przemyśl
Tel. kontaktowy: (016) 675 16 64
Zasięg projektu: Projekt realizowany będzie na terenie miast: Przemyśl, Jarosław oraz Dubiecko
Beneficjenci ostateczni: Beneficjentami ostatecznymi są osoby pracujące z powiatów przemyskiego, jarosławskiego oraz rzeszowskiego (Dynów), które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie języka angielskiego, poza godzinami pracy.
Rodzaj szkolenia: Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego. Szkolenie będzie podzielone na trzy poziomy zaawansowania
I.                    Język angielski podstawowy
II.                 Język angielski średnio zaawansowany
III.               Język angielski zaawansowany
Poziom II i III będzie kończył się egzaminem z możliwością otrzymania certyfikatu TELC B1 lub TELC B2
Okres realizacji projektu: 01.02.2006 – 30.09.2007
   
08/01/25
„Gościnny region – rozwój kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi turystów obcokrajowców poprzez naukę języka angielskiego”
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Gościnny region – rozwój kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi turystów obcokrajowców poprzez naukę języka angielskiego”.
Nazwa projektodawcy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/161/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Piłsudskiego 32/310, 35-959 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 850-74-20
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje specjalistyczne kursy języka angielskiego dla grup zawodowych związanych bezpośrednio z obsługą turystów. Skierowany jest do osób, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie i chcą nabyć umiejętności językowe, niezbędne do lepszego i bardziej profesjonalnego wykonywania czynności zawodowych, związanych z obsługą klientów obcojęzycznych Celem szkolenia będzie rozwój umiejętności w zakresie swobodnego komunikowania się w języku angielskim. Projekt zakłada udział 300 osób.
Okres realizacji projektu: 02.01.2006-31.10.2007.
   
08/01/25
Zatrudnienie tymczasowe sposobem na dobrą pracę i efektywność firm
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego
Tytuł projektu: Zatrudnienie tymczasowe sposobem na dobrą pracę i efektywność firm
Nazwa projektodawcy: Pro-Inwest s.c. A. Dobrowolski, D. Dobrowolska, M. Dobrowolska
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/139/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Graniczna 29/113, 40-956 Katowice
Tel. Kontaktowy: Tel./fax (032) 20 90 532
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie
Tematyka badań:
Projekt zakłada przeprowadzenie badań i opracowanie analiz funkcjonowania pracowników
w warunkach zatrudnienia tymczasowego (należącego do tzw. alternatywnych form zatrudnienia) – od strony psychologicznej, socjologicznej, ekonomicznej i prawnej.
Beneficjenci Ostateczni:
Wynikiem przeprowadzonych badań ma być powstanie m.in. podręcznik dla specjalistów „Zatrudnienie tymczasowe sposobem na dobrą pracę i efektywność firm”, broszura dla pracowników tymczasowych „Praca tymczasowa od A do Z”, Program Adaptacji Pracowników Tymczasowych – korzystać z nich mają pracownicy tymczasowi, pracodawcy chcący ich zatrudniać, agencje pracy tymczasowej, pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, instytucje rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 r. – 31.08.2007 r.
    
08/01/25
Znajomość języka angielskiego szansą awansu zawodowego oraz rozwoju woj. podkarpackiego
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Znajomość języka angielskiego szansą awansu zawodowego oraz rozwoju woj. podkarpackiego
Nazwa projektodawcy: E. Rydzik Szkoła Języków i Zarządzania PROMAR-International, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych,
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/153/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów,
Tel. kontaktowy: (0-17) 860 15 15;
Zasięg projektu: województwo podkarpackie, projekt szczególnie będzie się koncentrował na beneficjentach ostatecznych pochodzących z terenów wiejskich oraz z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
W 17 ośrodkach zamiejscowych szkolić się będzie po jednej 12-osobowej grupie
tj. w  Brzozowie, Czudcu, Dębicy, Dynowie, Głogowie Młp. Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Krośnie, Lesku, Nowej Dębie, Przeworsku, Ropczycach, Sanoku, Sokołowie Młp., Stalowej Woli i Tarnobrzegu, w trzech ośrodkach Leżajsku, Łańcucie i Mielcu utworzonych zostanie po trzy 12-osobowe grupy. W Rzeszowie planuje się utworzenie ośmiu 12-osobowych grup. 
Beneficjenci ostateczni: to osoby zatrudnione w sektorze MSP, w tym również osoby pracujące w gastronomii i hotelarstwie. W większości mają to być osoby z wykształceniem średnim. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które wcześniej nie uczyły się języka angielskiego lub posiadają znajomość języka na poziomie podstawowym. Beneficjanci Ostateczni przyjmowani będą osobiście w siedzibie szkoły i we wszystkich 20 ośrodkach zamiejscowych szkoły PROMAR. W projekcie weźmie udział 408 osób z czego 162 z obszarów wiejskich, zaś 246 z terenów miejskich.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia językowe – język angielski,
Okres realizacji projektu: 01.12.2005-30.09.2007.
    
08/01/25
Znajomość języka angielskiego osób pracujących z terenu powiatu kolbuszowskiego szansą rozwoju regionu
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Znajomość języka angielskiego osób pracujących z terenu powiatu kolbuszowskiego szansą rozwoju regionu
Nazwa projektodawcy: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/144/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.
Tel. kontaktowy: (0-17) 227 51 99.
Zasięg projektu: powiat kolbuszowski.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zamieszkujące teren powiatu kolbuszowskiego zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy w szczególności pracownicy biurowi (co nie wyklucza dostępu innych grup zawodowych) – 120 beneficjentów.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia językowe – język angielski na różnych poziomach zaawansowania.
Działania towarzyszące: Opieka nad dziećmi i osobami zależnymi.
Okres realizacji projektu: 01.12.2005-31.07.2007.
    
08/01/25
Indeks Gotowości Rynkowej – nowy instrument monitorujący szansę na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego (IGR)
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Indeks Gotowości Rynkowej – nowy instrument monitorujący szansę na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego (IGR).
Nazwa projektodawcy: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/136/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków.
Tel. kontaktowy: (0-12) 623 77 40.
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Ponadgimnazjalne szkoły zawodowe oraz instytucje rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.12.2005-15.10.2007.
    
08/01/25
„E-społeczeństwo – Szkolenia informatyczne i językowe wspomagane technikami multimedialnymi i e-learningowymi”
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „E-społeczeństwo – Szkolenia informatyczne i językowe wspomagane technikami multimedialnymi i e-learningowymi”
Nazwa projektodawcy: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/131/05
Lokalizacja biura projektu: 39-300 Mielec; ul. Wyspiańskiego 6
Telefon kontaktowy: 17-788 51 93
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Projekt adresowany jest do pracujących osób dorosłych samodzielnie zgłaszających do CKPiDN w Mielcu zapotrzebowanie na kursy podnoszące ich kompetencje językowe i informatyczne.
Rodzaj szkolenia: „Kurs języków obcych z wykorzystaniem elementów e-lerningu” oraz „Kursy z zakresu technologii informacyjnych: podstawowe, zaawansowane i specjalistyczne”
Okres realizacji projektu: 2005.10.01-2007.09.30
   
08/01/25
Podnoszenie i dostosowywanie kwalifikacji zawodowych w ramach ogólnych i specjalistycznych kursów języków obcych
  
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Podnoszenie i dostosowywanie kwalifikacji zawodowych w ramach ogólnych i specjalistycznych kursów języków obcych.
Nazwa projektodawcy: Anglo Class – szkoła języków obcych.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/140/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Asnyka 10/32, 35-001 Rzeszów
Telefon kontaktowy: (017) 852 59 46
Zasięg projektu: województwo podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: pracownicy sektorów: bankowości i finansów, administracji publicznej i samorządowej, turystyki i gastronomii oraz służb publicznych (policja, straż miejska, straż pożarna), nauczycieli.
Rodzaj szkolenia: j. angielski, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.
Okres realizacji projektu: 20.05.2005 r. – 31.07.2007
  
08/01/25
„Chcę się uczyć i pracować” – organizacja praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Mieleckim
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Chcę się uczyć i pracować” – organizacja praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Mieleckim
Nazwa projektodawcy: Powiat Mielecki
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/79/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
Tel. kontaktowy: (17) 788-51-93
Zasięg projektu: powiat mielecki
Beneficjenci ostateczni: młodzi ludzie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą w czasie wolnym od nauki, czyli w okresie wakacji, poznawać praktycznie przyszły zawód
Rodzaj szkolenia: Organizowanie praktyk zawodowych w zakładach pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy są jeden rok przed jej ukończeniem.
Okres realizacji projektu: Od 01.06.2005 do 30.09.2007 r.
    
07/07/16
Podwyższanie kwalifikacji (kurs księgowości i finansów podmiotów gospodarczych) dla dorosłych osób pracujących jako czynnik zwiększania szans na kontynuowanie zatrudnienia
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu: Podwyższanie kwalifikacji (kurs księgowości i finansów podmiotów gospodarczych) dla dorosłych osób pracujących jako czynnik zwiększania szans na kontynuowanie zatrudnienia. 
Nazwa projektodawcy: Szkoła Zarządzania Sp. z o. o..
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/64/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Wyspiańskiego 12/100, 39-400 Tarnobrzeg.
Tel. kontaktowy: 015 822 96 97
Zasięg projektu: powiat tarnobrzeski i okoliczne.
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego, zgłaszające chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, pracujących w sektorze MŚP, przedsiębiorstwach działających w ramach przedsiębiorstw posiarkowych lub współpracujących z nimi, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkolenia są przeznaczone dla 56 osób.
Zakres merytoryczny:  W ramach projektu organizowany jest kurs księgowości i finansów podmiotów gospodarczych, w tym następujące bloki tematyczne:
1. Prawo gospodarcze;
2. System podatkowy;
3. Rachunkowość;
4. Zajęcia informatyczne;
5. Finanse przedsiębiorstw.
Okres realizacji projektu: 01.07.2006 – 30.06.2007.
    
07/07/16
Kurs języka angielskiego – podniesienie kwalifikacji pracowników z obszarów wiejskich
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Kurs języka angielskiego – podniesienie kwalifikacji pracowników z obszarów wiejskich”.
Nazwa projektodawcy: Urząd Gminy Przecław
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/61/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław
Tel. kontaktowy: (0-17) 581 32 98
Zasięg projektu: Woj. podkarpackie ze szczególnym uwzględnieniem powiatu mieleckiego.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które posiadają wykształcenie co najmniej gimnazjalne.
Rodzaj szkolenia: Projekt obejmuje kurs języka angielskiego metodą Callana na dwóch poziomach zaawansowania. Wnioskodawca zakłada sformułowanie 3 grup językowych o różnym poziomie zaawansowania (2 grupy o poziomie podstawowym i 1 o poziomie zaawansowanym). Łącznie wsparciem objętych zostanie 30 osób.
Okres realizacji projektu: 08.05.2006 r. – 31.05.2007 r.
   
07/07/16
Modułowe szkolenia z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych szansą na rozwój oświaty podkarpackiej
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Modułowe szkolenia z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych szansą na rozwój oświaty podkarpackiej.
Nazwa Projektodawcy: VULCAN Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/99/05
Lokalizacja biura projektu: al. Józefa piłsudskiego 26/2, 20-407 Lublin
Tel. kontaktowy: (0 81) 534 72 04
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania  kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przez uczestnictwo w szkoleniach po godzinach swojej pracy zawodowej.- 1 200 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z zakresu wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
Działania towarzyszące: Wydatki związane z dojazdem Beneficjentów Ostatecznych na miejsce szkolenia.
Okres realizacji projektu: 03.10.2005 r. – 30.06.2007 r.
Strona internetowa: www.vulcan.pl/szkolenia/efs/podkarpackie
   
07/07/04
Nowy zawód-nowa szansa
Tytuł projektu: „Nowy zawód-nowa szansa”
Nazwa projektodawcy: Edukator Sp. z o. o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/95/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Igielna 9, 38-200 Jasło
Tel. kontaktowy: (13) 448 57 89
Zasięg projektu: powiat jasielski, w przypadku dodatkowego naboru powiat krośnieński, dębicki, strzyżowski
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy zamieszkali na terenie powiatu jasielskiego-40 osób
Rodzaj szkolenia: kurs spawania metodą MAG, MIG, TIG,
Prowadzenie salonu fryzjersko-kosmetycznego z językiem angielskim,
Hurtownik-magazynier oraz kierowca-operator wózków jezdniowych z językiem angielskim,
Pracownik administracyjno-biurowy z obsługa sekretariatu i kadr z językiem angielskim,
Technolog robót wykończeniowych z językiem angielskim,
Specjalista ds. sprzedaży z językiem angielskim,
Wsparcie towarzyszące: dodatek szkoleniowy, zwrot kosztów przejazdów, bezpłatne wyżywienie, finansowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, pomoce naukowe i podręczniki,
Okres realizacji projektu: 02.10.2006-30.06.2007
    
07/07/04
Nowe kwalifikacje-szansa na nowy zawód
Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje-szansa na nowy zawód”
Nazwa projektodawcy: Gmina Ropczyce
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/100/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce
Tel. kontaktowy: (17) 221 00 75
Zasięg projektu: obszar gminy Ropczyce
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej, zamieszkałe na terenie gminy Ropczyce-50 osób
Rodzaj szkolenia: prawo jazdy kat. C i C+E,
monter instalacji urządzeń sanitarnych,
operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
spawanie w osłonie CO2.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006-31.05.2007
    
07/07/04
Nauka języka angielskiego szansą dla pracowników z obszarów marginalizowanych
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Nauka języka angielskiego szansą dla pracowników z obszarów marginalizowanych.
Nazwa projektodawcy: Pudłowska Lucyna LINGUA Szkoła Języków Obcych
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/5/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Bernardyńska 4, 35-069 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (17) 853-21-67
Zasięg projektu: Projekt realizowany jest na obszarach zmarginalizowanych woj. podkarpackiego. Obszary zmarginalizowane to: obszary wiejskie (tereny poza granicami administracyjnymi miast),miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji. Szkolenia rozpoczną się w powiatach: bieszczadzkim, leżajskim, lubaczowskim, mieleckim, brzozowskim, rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim.
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe mieszkające na obszarach zmarginalizowanych-370 osób
Rodzaj szkolenia: Nauka języka angielskiego- 4 edycje na różnych poziomach zaawansowania.
Okres realizacji projektu: od 01.06.2005 do 30.06.2007
07/07/04
Nowy zawód, nowe szanse – kurs kroju i szycia dla osób odchodzących z rolnictwa
  
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: Nowy zawód, nowe szanse – kurs kroju i szycia dla osób odchodzących z rolnictwa
Nazwa projektodawcy: Gmina Białobrzegi
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/152/06
Lokalizacja biura projektu: 37-114 Białobrzegi 4
Tel. kontaktowy: 017 224 52 20
Zasięg projektu: Gmina Białobrzegi
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne
Okres realizacji projektu: 01.01.2007-30.06.2007
  
07/06/28
Twórzmy szansę dla bezrobotnych poprzez nabywanie nowych umiejętności
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: „Twórzmy szansę dla bezrobotnych poprzez nabywanie nowych umiejętności”
Nazwa Projektodawcy: Gmina Tuszów Narodowy
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/51/06
Lokalizacja biura projektu: 39-322 Tuszów Narodowy 225
Tel. kontaktowy: (0 17) 774 37 29
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie: powiat mielecki, obszar Gminy Tuszów Narodowy
Beneficjenci ostateczni: Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny wiejskie. Beneficjentami Ostatecznymi projektu będzie 20 osób, którzy są mieszkańcami gminy Tuszów Narodowy, są pracownikami przedsiębiorstw upadających lub w stanie likwidacji, lub są osobami bezrobotnymi, którzy stracili pracę (rekrutowani w okresie trzech miesięcy od ustania stosunku pracy).
Rodzaj szkolenia: Formą wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych będą kursy spawania oraz operatora obrabiarek. Wsparcie będzie obejmować także indywidualne doradztwo zawodowe (tworzenie IPD) oraz pośrednictwo pracy.
Okres realizacji projektu: 01.12.2006 – 30.06.2007    
07/06/28
Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”.
Nazwa projektodawcy: Gmina Sanok
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/90/06
Lokalizacja biura projektu:, Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500, woj. podkarpackie
Tel. kontaktowy: (0-13) 465-65-80
Zasięg projektu: Powiat sanocki, w szczególności obszar gminy Sanok
Beneficjenci ostateczni: Beneficjenci Ostateczni to osoby które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, są w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, są zatrudnieni u pracodawcy który przechodzi proces restrukturyzacji.
Zakres: Projekt zakłada realizację kursów zawodowe prawo jazdy kategorii C i C+E dla 20 beneficjentów z terenu gminy Sanok i gmin sąsiednich. Realizacja projektu umożliwi pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych - kierowca samochodów ciężarowych (kod 832302). Realizacja projektu planowana jest na 6 miesięcy
Okres realizacji projektu: 01.12.2006-31.05.2007.
   
07/06/28
Nowy zawód –lepsze jutro
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.  
Tytuł projektu: Nowy zawód –lepsze jutro .
 Nazwa projektodawcy: Gmina Sanok.   
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/36/06
Lokalizacja biura projektu: Sanok 38-500, ul. Kościuszki 23.
Tel. kontaktowy: 013 46 56 580
Zasięg projektu: Powiat sanocki ze szczególnym uwzględnieniem gminy Sanok.
Beneficjenci Ostateczni: Beneficjenci Ostateczni to osoby które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, są w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, są zatrudnieni u pracodawcy który przechodzi proces restrukturyzacji. Projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 30 Beneficjentów Ostatecznych.   
Rodzaj szkolenia: W ramach projektu przewidziane są następujące szkolenia: operator urządzeń dźwignicowych, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kończąc te szkolenia Beneficjenci Ostateczni otrzymają uprawnienia do wykonywania zawodu.
Okres realizacji projektu: 01.12.2006r. – 31.05.2007r.
    
07/06/28
Uzyskanie uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi, szansą zatrudnienia dla osób odchodzących z rolnictwa, w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: Uzyskanie uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi, szansą zatrudnienia dla osób odchodzących z rolnictwa, w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy
Nazwa projektodawcy: Gmina Boguchwała
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/98/06
Lokalizacja biura projektu: ul Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała
Tel. kontaktowy: (017) 875 52 21
Zasięg projektu: gmina Boguchwała
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej – 27 osób.
Rodzaj szkolenia: W ramach projektu realizowane będą kursy z zakresu:
-          prawa jazdy kategorii C i C+E dla 23 osób (dla wykonania prawa jazdy kat. C+E, należy posiadać prawo jazdy kat. C),
-          prawa jazdy kategorii C+E dla  4 osób.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006-31.05.2007.
    
07/06/28
Nowe kwalifikacje – nowa praca. Kursy szkoleniowe dla mieszkańców Brzozowa
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – nowa praca. Kursy szkoleniowe dla mieszkańców Brzozowa”
Nazwa projektodawcy: Gmina Brzozów
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/49/06
Lokalizacja biura projektu: Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
Tel. kontaktowy: 013 434 10 93
Zasięg projektu: Powiat brzozowski, w szczególności obszar gminy Brzozów
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
Zakres merytoryczny: Projekt zakłada przeszkolenie 20 osób na kursach prawa jazdy kat. C, C+E. Beneficjenci pozyskają nowe kwalifikacje w zawodzie kierowca samochodów ciężarowych – kod w kwalifikacji zawodów: 8323.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 r. – 30.04.2007 r.
    
07/06/28
Nowe kwalifikacje – nowa praca. Kursy szkoleniowe spawacza i operatora koparki dla mieszkańców Gminy Dydnia
Nazwa Działania: Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.  
Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje – nowa praca. Kursy szkoleniowe spawacza i operatora koparki dla mieszkańców Gminy Dydnia.
 Nazwa projektodawcy: Gmina Dydnia  
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/65/06
Lokalizacja biura projektu: 36-204 Dydnia 224
Tel. kontaktowy: (0-13) 430 30 02
Zasięg projektu: Gmina Dydnia
Beneficjenci Ostateczni: rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Mieszkańcy Gminy Dydnia.
Rodzaj wsparcia: kursy zawodowe: spawacz (kod 7212) 12 osób, operator koparki i zwałowarki (kod 811102) 12 osób, łącznie 24 osób.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 r. – 31.03.2007r.
    
07/06/28
Nowe kwalifikacje – nowa praca. Kursy szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Dydnia
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – nowa praca. Kursy szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Dydnia”.
Nazwa projektodawcy: Gmina Dydnia
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/80/06
Lokalizacja biura projektu:, Dydnia 224, 36-064, woj. podkarpackie
Tel. kontaktowy: (0-13) 430–30-02
Zasięg projektu: Gmina Dydnia
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Mieszkańcy Gminy Dydnia.
Zakres: Projekt zakłada realizację kursów: zawodowe prawo jazdy kategorii C lub C+E dla 14 beneficjentów i organizator usług gastronomicznych dla 10 beneficjentów. W wyniku realizacji projektu beneficjenci uzyskają zawodowe prawa jazdy danej kategorii, nabywając następujące kwalifikacje zawodowe: kierowca samochodów ciężarowych (z przyczepą lub bez przyczepy) – kod 832302 i organizator usług gastronomicznych – kod 341403.
Okres realizacji projektu: 01.09.2006-31.03.2007.  
07/06/28
Języki obce i techniki informacyjne w pracy nowoczesnego urzędnika
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Języki obce i techniki informacyjne w pracy nowoczesnego urzędnika.
Nazwa Projektodawcy: Polsko – Niemiecki Ośrodek Kształcenia „Germanitas”.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/31/06
Lokalizacja biura projektu: Al. Piłsudskiego 31/319, 35 – 074 Rzeszów
Tel. kontaktowy: 0 17 85 27 668
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji w zakresie nauki języka angielskiego i niemieckiego i stosowania technik komputerowych w dalszym kształceniu – 72 osoby.
Rodzaj szkolenia: Kurs językowo komputerowy z języka angielskiego lub niemieckiego, uwzględniający terminologię fachową, w zakresie umożliwiającym wyszukiwanie potrzebnych informacji z witryn internetowych pokrewnych instytucji zagranicznych, przygotowanie bezpośrednio lub pośrednio do międzynarodowych certyfikatów językowych.
Okres realizacji projektu: 01.04.2006 – 30.05.2007    
07/06/28
Bezzwrotna pomoc zagraniczna dla zadań inwestycyjnych MSP – wpływ na determinanty zatrudnienia
 Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 
Tytuł projektu: Bezzwrotna pomoc zagraniczna dla zadań inwestycyjnych MSP – wpływ na determinanty zatrudnienia. 
Nazwa projektodawcy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu – PROJEKT BADAWCZY.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/107/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław.
Tel. kontaktowy: 0116 621 02 04, wew. 113
Beneficjenci ostateczni: jednostki publicznych służb zatrudnienia, niepubliczne instytucje rynku pracy, szkoły i publiczne placówki kształcenia ustawicznego, niepubliczne instytucje szkolące, instytucje innowacji technologii, Komenda Wojewódzka OHP, Regionalne Instytucje Finansujące, instytucje otoczenia biznesu, Urząd Marszałkowski.
Zakres merytoryczny:  
Celem projektu jest diagnoza obecnego i prognoza przyszłego stanu rynku pracy przez:
-     określenie wpływu przedakcesyjnej i strukturalnej pomocy UE dla zadań inwestycyjnych MŚP na konkurencyjność, innowacyjność oraz poziom eksportu;
-     wpływ powyższych determinantów na poziom i strukturę zatrudnienia;
-     zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorców na pracowników o określonych kwalifikacjach, jakie występuje w konsekwencji rozwoju firmy przez inwestycje.
Okres realizacji projektu: 2006.08.01 – 2007.03.30
 
   
07/06/28
Studia pomostowe dla pielęgniarek typ D
 Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Studia pomostowe dla pielęgniarek typ D”
Nazwa projektodawcy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/162/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Czarnieckiego 16, 37 – 500 Jarosław
Tel. kontaktowy: 016 621 02 04
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Pielęgniarki i położne, posiadające świadectwo dojrzałości i będące absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawosowych kształcących w zawodzie pielęgniarki
Zakres merytoryczny: Projekt zakłada organizację studiów pomostowych dla pielęgniarek typ D dla 60 osób
Okres realizacji projektu: 01.09.2006 r. – 29.06.2007 r.
   
07/06/28
Dostosowane kwalifikacji zawodowych tarnobrzeskich pracowników do wymagań rynku pracy
Tytuł projektu: Dostosowane kwalifikacji zawodowych tarnobrzeskich pracowników do wymagań rynku pracy.
Nazwa projektodawcy: Gmina Tarnobrzeg
Lokalizacja biura projektu: ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
Tel. kontaktowy: 015-822 65 70 wew. 266,
Zasięg projektu: miasto Tarnobrzeg,
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe – pracownicy administracji publicznej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę na terenie miasta Tarnobrzeg – 120 osób.
Rodzaj szkolenia: szkolenia językowe i komputerowe.
Okres realizacji szkoleń: 1.03.2006r. – 31.05.2007r.
    
07/06/28
Upowszechnianie znajomości języków europejskich na Podkarpaciu
 Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Upowszechnianie znajomości języków europejskich na Podkarpaciu
Nazwa Projektodawcy: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/148/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Bohaterów Monte Cassino 53,20-705 Lublin
Tel. kontaktowy: (0 81)-536 12 28
Zasięg projektu: województwo podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe z wykształceniem co najmniej podstawowym, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji językowych poza godzinami pracy i udokumentowania ich certyfikatem TELC – 650 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z zakresu języków obcych (angielski i niemiecki).
Okres realizacji projektu: 01.03.2006 – 31.05.2007
   
07/06/28
Nowoczesny specjalista handlu międzynarodowego szansą na regionalnym rynku pracy
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Nowoczesny specjalista handlu międzynarodowego szansą na regionalnym rynku pracy.
Nazwa projektodawcy: Podkarpacka Izba Gospodarcza
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/14/05.
Lokalizacja biura projektu: ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno
Tel. kontaktowy: (13) 43-695-90
Zasięg projektu: Teren powiatu krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego. Nie wykluczamy możliwości udziału w projekcie beneficjentów spoza wymienionych powiatów, aczkolwiek tylko z terenu woj. podkarpackiego.
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe. W związku z tematyką prowadzonych zajęć, beneficjentami będą mogły być osoby z wyższym wykształceniem, znajomością języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego-w zależności od wyboru modułu językowego) minimum na poziomie średniozaawansowanym. Do projektu kwalifikowane będą tylko osoby zameldowane na terenie woj. podkarpackiego.
Rodzaj szkolenia:
 1. Usługi doradcze- wspomagające kształtowanie kariery zawodowej beneficjentów poprzez udzielanie porad dotyczących zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, wykorzystujących standardowe metody badań zainteresowań i umiejętności zawodowych- 100 osób
 2. Usługi szkoleniowe-mające na celu podniesienie lub dostosowanie kwalifikacji zawodowych beneficjentów, chcących podjąć lub utrzymać pracę na stanowisku handlowca, połączone z nauką języków obcych- 60 osób
  a) Moduł teoretyczny: handel zagraniczny, nowoczesne metody sprzedaży, trening negocjacyjny.
  b) Moduł językowy (do wyboru): język angielski z elementami języka biznesowego, język niemiecki z elementami języka biznesowego, język rosyjski z elementami języka biznesowego.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2005 do 31.05.2007
   
07/05/10
Nowy zawód szansą na rynku pracy po odejściu z sektora rolniczego
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Nowy zawód szansą na rynku pracy po odejściu z sektora rolniczego ”.
Nazwa projektodawcy: Miasto i Gmina Kańczuga
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/68/06
Lokalizacja biura projektu: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, Ul. M. Konopnickiej 2, 37-220
Tel. kontaktowy: (0-16) 642-31-51
Zasięg projektu: Teren miasta i gminy Kańczuga oraz gminy sąsiednie.
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.
Rodzaj szkolenia: Projekt zakłada przeszkolenie 20 osób na kursach prawa jazdy kat. C i C+E. Beneficjenci pozyskają nowe kwalifikacje w zawodzie kierowca samochodów ciężarowych (kod 832302)
Okres realizacji projektu: 02.10.2006-31.03.2007.    
07/05/10
Nowe kwalifikacje szansą na prace – program szkoleniowy dla mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje szansą na prace – program szkoleniowy dla mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne
Nazwa projektodawcy: Gmina Ustrzyki Dolne
Numer projektu: Z/2.18/2.3/II/81/06
Lokalizacja biura projektu: Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
Tel. kontaktowy: 013 460 80 11
Zasięg projektu: powiat bieszczadzki
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne zamieszkujące teren powiatu bieszczadzkiego
Zakres merytoryczny: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kurs prawa jazdy kategorii C+E dla 15 osób oraz kursy drwali operatorów pilarki dla 15 osób
Okres realizacji projektu: 1.09.2006 – 30.04.2007
    
07/05/10
Nowy zawód szansą na lepsze jutro
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. 
Tytuł projektu:  Nowy zawód szansą na lepsze jutro.
Nazwa projektodawcy: Gmina Jasienica Rosielna.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/62/06
Lokalizacja biura projektu: 36 – 220 Jasienica Rosielna 240.
Tel. kontaktowy: (013) 430 60 33 w. 53
Zasięg projektu: gmina Jasienica Rosielna i gminy ościenne.
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. 
Zakres merytoryczny:  Celem ogólnym projektu jest dostosowaniu rolników i domowników do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom odchodzącym z rolnictwa oraz ich domowników znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym. Projekt zakłada realizację następujących kursów:
1.       przedsiębiorczości „Zostań własnym szefem”;
2.       prawa jazdy kat. C i C+E;
3.       operatorów urządzeń dźwigowych;
4.       kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Łącznie dla 60 osób z terenu gminy Jasienica Rosielna i gmin sąsiednich. Realizacja projektu umożliwi beneficjentom pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych: kierowca samochodów ciężarowych, operator wózków jezdniowych, maszynista i operator maszyn i urządzeń dźwigowo – transportowych i pokrewnych oraz umożliwi zdobycie podstaw wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, niezbędnej do samozatrudnienia bądź aktywnego poszukiwania pracy.
Okres realizacji projektu: 02.10.2006 – 31.03.2007.    
07/05/10
Kurs glazurnika – posadzkarza szansą na lepszą przyszłość
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: „Kurs glazurnika – posadzkarza szansą na lepszą przyszłość”
Nazwa projektodawcy: Gmina Baranów Sandomierski
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/34/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
Tel. kontaktowy: 0-15 811 85 81
Zasięg projektu: gmina Baranów Sandomierski (ewentualnie gminy sąsiednie)
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne z terenu gminy Baranów Sandomierski i gmin sąsiednich
Zakres merytoryczny: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób odchodzących z rolnictwa. Beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, dobranych w ten sposób, żeby wyposażyć uczestników w nowe umiejętności, nie tylko zawodowe, co przełoży się na zwiększenie ich konkurencyjności i szans na rynku pracy. Podstawowym kursem, realizowanym w ramach tego projektu będzie kurs zawodowy glazurnik - posadzkarz. Oprócz niego przewidywane są następujące szkolenia, którymi objęte zostaną wszystkie osoby biorące udział w projekcie: szkolenie z języka angielskiego, informatyki, rachunkowości, prawa i umiejętności prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej. Udział w projekcie poszerzy wiedzę Beneficjentów i wyposaży ich w nowe umiejętności, jak również pomoże uświadomić im, że sami mogą aktywnie poszukiwać pracy, także przez samozatrudnienie.
 Okres realizacji projektu: 01.07.2006 – 31.03.2007
    
07/05/10
SITA – nowy język i przyjemność poznawania
    
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: SITA – nowy język i przyjemność poznawania
Nazwa Projektodawcy: SITA Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/207/06
Tel. kontaktowy: 0 508 030 759
Lokalizacja biura projektu: ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji językowych poza godzinami pracy – 168 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia językowe - język angielski i język niemiecki.
Okres realizacji projektu: 01.12.2006 – 30.04.2007
07/05/10
Modułowe kursy informatyczne podstawą mobilności zawodowej pracowników regionu
 
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Modułowe kursy informatyczne podstawą mobilności zawodowej pracowników regionu”
Nazwa projektodawcy: Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/87/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Kwiatkowskiego 1, 37 – 450 Stalowa Wola
Tel. kontaktowy: 0-15 843 51 46  
Zasięg projektu: powiat stalowowolski i sąsiednie
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy
Zakres merytoryczny: Projekt zakłada zorganizowanie 4 edycji modułowych kursów informatycznych i przeszkolenie w ich trakcie 60 osób. Kursy zawierać będą moduły ogólnozawodowe, teoretyczne i praktyczne, których przyswojenie przez uczestników, pozwoli na kompleksowe przygotowanie się do egzaminu zewnętrznego poprzedzającego przyznanie certyfikatu ECDL. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca całość jego realizacji. Udział w projekcie wyposaży beneficjentów w nowe umiejętności, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy.  
Okres realizacji projektu: 01.06.2006 – 31.03.2007
   
07/05/10
Nasz Region w Językach Obcych – specjalistyczny kurs języków angielskiego i niemieckiego w obsłudze ruch turystycznego, promocji regionu i kontaktach zagranicznych
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Nasz Region w Językach Obcych – specjalistyczny kurs języków angielskiego i niemieckiego w obsłudze ruch turystycznego, promocji regionu i kontaktach zagranicznych”
Nazwa Projektodawcy: Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kursowego „MITEINANDER”
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/78/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Franciszkańska 37 , 37-700 Przemyśl
Tel. kontaktowy: (0 16) 676 82 20
Zasięg projektu: 4 powiaty: przemyski ziemski i grodzki, jarosławski i przeworski.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zajmujące się szeroko rozumianą obsługą ruchu turystycznego i pozostających w stosunku pracy - 108 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z zakresu języków obcych (angielski i niemiecki).
Okres realizacji projektu: 01.04.2006 –01.04.2007
    
07/05/10
Indywidualne Plany Działania jako czynnik zwiększający świadome kształtowanie kariery zawodowej
Tytuł projektu: Indywidualne Plany Działania jako czynnik zwiększający świadome kształtowanie kariery zawodowej
Nazwa projektodawcy: Fundacja Uniwersytecka
Lokalizacja biura projektu: ul. Ofiar Katynia 6, Stalowa Wola
Tel. kontaktowy: 15 844 73 20, 502 146 542
Zasięg projektu: Teren woj. podkarpackiego, w szczególności teren pow. tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i niżańskiego.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe- 60 osób
Rodzaj szkolenia: 1. warsztaty mobilność na rynku pracy (bilans osobowości, IPD, techniki i metody poszukiwania pracy, komunikacja interpersonalna
i asertywność),
2. szkolenie językowe ( angielski i niemiecki),
3. wykorzystanie technik ICT ( grafika komputerowa, tworzenie stron internetowych, systemy baz danych),
4. blok przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej (podstawy prawne i finansowe zakładania własnej firmy, pozyskiwanie kapitałów obcych)
Działania towarzyszące: wyżywienie w trakcie szkoleń oraz zwrot biletów za dojazdy
Okres realizacji szkoleń: 06.2006 do 04.2007 r.
    
07/05/10
Rozwój kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez naukę języków obcych i wykorzystanie narzędzi informatycznych
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Rozwój kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez naukę języków obcych i wykorzystanie narzędzi informatycznych.
Nazwa Projektodawcy: Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe”
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/179/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski
Tel. kontaktowy: (0 17) 222 00 67
Zasięg projektu: Powiaty: ropczycko-sędziszowski, sanocki, brzozowski i strzyżowski.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym lub odpowiadającym poziomem staremu systemowi kształcenia (podstawowym), w szczególności z terenów wiejskich - 120 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych uzupełnionego kursem nauki języka angielskiego.
Okres realizacji projektu: 01.04.2006-28.02.2007    
07/05/10
Wyższe kwalifikacje – lepsza przyszłość
Nazwa działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje – lepsza przyszłość
Nazwa projektodawcy: Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
Lokalizacja biura projektu ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
Tel. Kontaktowy: (017)242-79-08
Zasięg projektu: teren powiatu leżajskiego
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe z terenu powiatu leżajskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
Rodzaj szkolenia: Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie szkoleń językowych (angielski i niemiecki) i komputerowego (praktyczne wykorzystanie Excela w pracy)
Okres realizacji projektu: 01.12.2005 -31.03.2007
    
07/05/10
Rozwój kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języka angielskiego dla pracowników administracji publicznej
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Rozwój kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języka angielskiego dla pracowników administracji publicznej.
Nazwa projektodawcy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/158/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Piłsudskiego 32, 35 959 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 850 74 20.
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy 200 beneficjentów.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia językowe – język angielski na różnych poziomach zaawansowania przy zastosowaniu technik ICT.
Okres realizacji projektu: 02.01.2006-15.01.2007.
    
07/05/10
Podniesienie kwalifikacji osób pracujących – szansą rozwoju regionu
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego
Tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji osób pracujących – szansą rozwoju regionu
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/166/05
Lokalizacja biura projektu: Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko
Tel. Kontaktowy: (015) 84 15 305
Zasięg projektu: powiat niżański i stalowowolski (w przypadku braku chętnych przyjęte zostaną osoby spoza ww. powiatów, zamieszkujące województwa podkarpackie)
Beneficjenci Ostateczni:
Pracujące osoby dorosłe, zatrudnione w przedsiębiorstwach prywatnych, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Uczestnikami kursu księgowości komputerowej mogą być osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, pracują w księgowości lub planują podjąć pracę w tym kierunku. Z kursu z zakresu obsługi komputera będą mogły skorzystać osoby, którym od bardziej wydajnego wykonywania powierzonych przez pracodawcę obowiązków niezbędna jest umiejętność obsługi i pracy z komputerem.
Rodzaj szkolenia:
Projekt zakłada szkolenia dla osób pracujących z terenu z zakresu:
- księgowości komputerowej (kurs 180-godzinny dla 24 osób),
- języka obcego (kurs 240-godzinny dla 156 osób) – język angielski, niemiecki i włoski,
- obsługi komputera (kurs 90-godzinny dla 36 osób).
Beneficjent Ostateczny może brać udział w jednym z ww. kursów.
Okres realizacji projektu: 01.12.2005 r. – 28.02.2007 r.
    
07/05/10
Agro – szansa” – w poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodu gospodarstw wiejskich. Szkolenia i doradztwo
 Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł Projektu:  „Agro – szansa” – w poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodu gospodarstw wiejskich. Szkolenia i doradztwo.
Nazwa projektodawcy: Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego Sp.z o.o. w Nowym Sączu
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/106/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Łukasiewicza 110 a, 38-400 Krosno
Telefon kontaktowy: (018) 442 17 84
Zasięg projektu: powiaty jasielski, krośnieński, strzyżowski i brzozowski.
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy (z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne), zainteresowani podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.
 Rodzaj szkolenia:
Szkolenie będzie obejmowało między innymi następujące zagadnienia:
- Podejmowanie działalności zbliżonej do rolnictwa;
- programy wspierające rozwój przedsiębiorczości wiejskiej;
- Agroturystyka w Polsce i regionie;
- Doskonalenie produktu w turystyce wiejskiej;
- certyfikacja i standaryzacja w agrobiznesie;
- Przewodnik po źródłach finansowania inwestycji w rolnictwie i działalności zbliżonej do rolnictwa;
- Wykorzystanie Internetu do promowania oferty i utrzymywania kontaktu z klientem;
- ekologiczne aspekty działalności okołorolniczje;
Okres realizacji projektu: 14.11.2005r. – 13.01.2007r.
   
07/01/12
Wykorzystaj okazję – zdobądź nowy zawód
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.  
Tytuł projektu: Wykorzystaj okazję – zdobądź nowy zawód.
 Nazwa projektodawcy: Gmina Pawłosiów.   
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/35/06
Lokalizacja biura projektu: Pawłosiów 88, 37-500 Pawłosiów
Tel. kontaktowy: 016 621 97 51
Zasięg projektu: Województwo podkarpackie ze szczególnym uwzględnieniem gminy Pawłosiów.
Beneficjenci Ostateczni: Beneficjenci Ostateczni to osoby które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, są w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, są zatrudnieni u pracodawcy który przechodzi proces restrukturyzacji. Projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 30 Beneficjentów Ostatecznych.    
Rodzaj szkolenia: W ramach projektu przewidziane są następujące szkolenia: operator urządzeń dźwignicowych, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kończąc te szkolenia Beneficjenci Ostateczni otrzymają uprawnienia do wykonywania zawodu.
Okres realizacji projektu: 01.12.2006r. – 31.05.2006r.
07/01/12
Wykorzystaj szansę-zostań na rynku pracy

Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Tytuł projektu: „Wykorzystaj szansę-zostań na rynku pracy”
Nazwa projektodawcy: Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/9/05
Lokalizacja biura projektu: ul.17 Stycznia 18 , 38-200 Jasło
Tel. kontaktowy: (13) 44 675 64, (13) 44 675 62
Zasięg projektu: Powiaty: jasielski, dębicki
Beneficjenci ostateczni: Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Weryfikowane przez wnioskodawcę będą dane, czy uczestnikami projektu są osoby: 1. będące na wypowiedzeniu poprzez pisemne wypowiedzenie umowy z podanym uzasadnieniem, 2. pracujące w przedsiębiorstwach, wobec których ogłoszono upadłość lub które znajdują się w stanie likwidacji: potwierdzenie z zakładu pracy o stanie likwidacji lub upadłości firmy bądź planowanych zwolnieniach grupowych -40 osób
Rodzaj szkolenia: Subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy (20 osób), Szkolenia i kursy zawodowe (40 osób), Szkolenia „Metody aktywnego poszukiwania pracy”, „ Prawo Pracy, BHP”, Pośrednictwo Pracy (40 osób), Usługi doradcze-indywidualne i grupowe (40 osób), Informacja zawodowa (40 osób)
Działania towarzyszące: Zwrot kosztów przejazdów dla Beneficjentów z terenów wiejskich
Okres realizacji projektu: 01.08.2005-31.12.2006

07/01/12
Szkolenia zawodowe szansą na nową pracę
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: „Szkolenia zawodowe szansą na nową pracę”
Nazwa projektodawcy: Gmina Sanok
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/35/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Kościuszki 13, 38 – 500 Sanok
Tel. kontaktowy: 0-13 46 56 580
Zasięg projektu: gmina Sanok
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
Zakres merytoryczny: Projekt zakłada realizację kursów prawa jazdy kategorii C i D dla 20 beneficjentów z terenu gminy Sanok. Realizacja projektu umożliwi beneficjentom pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych  (kierowca autobusów, kierowca samochodów ciężarowych), co ułatwi im znalezienie pracy poza sektorem rolnym. W ten sposób zostanie spełniony cel projektu, którym jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.
Okres realizacji projektu: 01.07.2006 – 31.12.2006
07/01/12
Operator koparko-ładowarki szansą dla mieszkańców wsi na pracę poza sektorem rolnym
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: Operator koparko-ładowarki szansą dla mieszkańców wsi na pracę poza sektorem rolnym
Nazwa projektodawcy: Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/13/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Wyspiańskiego 2, 35-111 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 852-46-24
Zasięg projektu: woj. podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Mieszkańcy obszarów wiejskich (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 20 tysięcy mieszkańców) - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej; warunki dodatkowe przystąpienia do projektu:
- ukończenie 18 roku życia;
- wykształcenie co najmniej gimnazjalne (w starym systemie kształcenia podstawowe);
- dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi (badania wykonywane będą w ramach projektu)
- zamieszkiwać na terenie województwa podkarpackiego.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje 3 etapy realizacji:
1. Szkolenia na operatora koparko-ładowarki - 116 jednostek szkoleniowych zajęć teoretycznych oraz 86 jednostek szkoleniowych zajęć praktycznych.
2. Nauka podstaw języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii wykorzystywanej w zawodzie operatora koparko-ładowarki – 92 jednostki szkoleniowe.
3. Aktywne formy samodzielnego poszukiwania pracy - 8 jednostek szkoleniowych.
Okres realizacji projektu: 12.04.2006- 30.11.2006.
07/01/12
Internetowa baza ofert szkoleniowych portalu www.strefapracy.pl jako sieć wymiany informacji o ofertach szkoleniowych rynku pracy-nowoczesne technologie szansą na rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Tytuł projektu: „Internetowa baza ofert szkoleniowych portalu www.strefapracy.pl jako sieć wymiany informacji o ofertach szkoleniowych rynku pracy-nowoczesne technologie szansą na rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Europejskie Biuro Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/101/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Partyzantów 1A/ 332, 35-242 Rzeszów
Tel. kontaktowy: 604-85-85-00
Zasięg projektu: woj. podkarpackie
Skrócony opis projektu: stworzenie internetowej, aktualizowanej bazy kursów i szkoleń w portalu www.strefapracy.pl. Baza danych będzie zawierała aktualne oferty szkoleniowe z Podkarpacia.
Beneficjenci ostateczni: instytucje zajmujące się monitorowaniem ofert edukacyjnych i szkoleniowych
Okres realizacji projektu: 01.07.2006-31.12.2006
07/01/12
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych drogą do wzrostu konkurencyjności i wartości na rynku pracy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych drogą do wzrostu konkurencyjności i wartości na rynku pracy ”
Nazwa projektodawcy: „INFOX” Henryk Kopiec
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/25/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Piłsudskiego 31/215, 35-074 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (0-17) 852-61-28
Zasięg projektu: woj. podkarpackie – szczególnie Rzeszów i najbliższe okolice
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje działania szkoleniowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności praktycznych – rozwój dotychczasowo posiadanych lub zdobycie nowych w zakresie obsługi najpopularniejszych i najnowszych programów księgowych, bieżących standardów rachunkowości i aktualnych przepisów oraz efektywnych technik sprzedaży i marketingu. Realizacja projektu będzie się odbywać poprzez szkolenia z zakresu:
- marketingu i technik sprzedaży - 45 osób
- pełnej księgowości - 40 osób
Ukończenie szkolenia potwierdzone będzie stosownym certyfikatem.
Okres realizacji projektu: 03.04.2006-29.12.2006.
07/01/12
Alternatywne źródła dochodu w rolnictwie szansą rozwoju podkarpackiej wsi
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Alternatywne źródła dochodu w rolnictwie szansą rozwoju podkarpackiej wsi. Nazwa projektodawcy: Wyższa Szkoła Gospodarcza  w Przemyślu
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/177/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl.
Tel. kontaktowy: (0-16) 672 02 32.
Zasięg projektu: powiaty: przemyski, jarosławski, lubaczowski i przeworski.
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy posiadający małe gospodarstwa do 5 ha,  z powiatów przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego, zainteresowani prowadzeniem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.
Rodzaj szkolenia: kursy obejmują sprawy związane z agroturystyką, przetwórstwem rolnym (mięsa, mleka, warzyw i owoców), małą gastronomią, wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy (zakładania plantacji wieloletnich, przeznaczonych na cele energetyczne). Szkolenia obejmują moduł edukacyjny, kształcenia zawodowego z elementami języka obcego i podstawami informatycznymi..
Działania towarzyszące: brak
Okres realizacji projektu: 01.30.2006 – 30.12.2006.
07/01/12
Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez organizację kursów z zakresu księgowości oraz języka obcego
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez organizację kursów z zakresu księgowości oraz języka obcego.
Nazwa Projektodawcy: Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/105/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Rudnicka 15, 37-400 Racławice
Tel. kontaktowy: (0 15) 841 53 05
Zasięg projektu: Powiaty: niżański i stalowowolski
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe, zatrudnione przede wszystkim w instytucjach państwowych i samorządowych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych – 156 osób.
Rodzaj szkolenia: 240-godzinny kurs księgowości połączony z nauką specjalistycznego języka obcego oraz 240-godzinny kurs języka obcego.
Okres realizacji projektu: 01.09.2005 r. – 31.12.2006 r.
07/01/12
Internet jako nowoczesne narzędzie marketingu XXI wieku- kursy szkoleniowe
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Internet jako nowoczesne narzędzie marketingu XXI wieku- kursy szkoleniowe
Nazwa Projektodawcy: Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/124/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Rolnicza 10, 37- 700 Przemyśl
Tel. kontaktowy: (0 16) 672 02 32
Zasięg projektu: Powiaty przemyski ( grodzki i ziemski ), jarosławski i lubaczowski.
Beneficjenci ostateczni: Beneficjentami ostatecznymi będą pracownicy zajmujący się marketingiem i promocją w instytucjach i przedsiębiorstwach. Priorytet w dostępie do kursów będą posiadali pracownicy nie posiadający kierunkowego wykształcenia marketingowego - 150 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia, obejmujące naukę nowoczesnych technik komputerowych, marketingu, elementów języka obcego, podstaw ekonomii i finansów oraz zarządzania i organizacji.
Okres realizacji projektu: 01.09.2005 r. – 01.11.2006 r.
07/01/12
Pakiet biurowy podstawowym narzędziem pracy pracownika administracji
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Pakiet biurowy podstawowym narzędziem pracy pracownika administracji
Nazwa Projektodawcy: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/109/05
Lokalizacja biura projektu: Rynek 26, 37-700 Przemyśl
Tel. kontaktowy: (0 16) 675 16 64
Zasięg projektu: miasto Przemyśl oraz powiat przemyski.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania  kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy W szczególności będą to pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego, spółkach komunalnych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach – 100 osób.
Rodzaj szkolenia: W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie 576 godzin zajęć z obsługi programów biurowych, a także Internetu. Szkolenie będzie obejmowało 3 moduły:
I Windows i pakiet biurowy dla początkujących (72 godz.):
- Obsługa komputera w środowisku Windows (8 godz.)
- Edytor tekstu dla początkujących (20 godz.)
- Arkusz kalkulacyjny dla początkujących (20 godz.)
- Prezentacja multimedialna (12 godz.)
- Baza danych (12 godz.)
II  Pakiet biurowy dla zaawansowanych (48 godz.):
- Edytor tekstu dla zaawansowanych (12 godz.)
- Arkusz kalkulacyjny dla zaawansowanych (16 godz.)
- Baza danych (12 godz.)
- Prezentacja multimedialna (8 godz.)
III  Windows i Internet (48 godz.):
- Obsługa komputera w środowisku Windows (12 godz.)
- Internet i e-mail w środowisku Windows (12 godz.)
- Program pocztowy (12 godz.)
- Wyszukiwanie informacji w Internecie (12 godz.)
Okres realizacji projektu: 01.10.2005 r. – 30.11.2006 r.
07/01/12
Szkolenia podwyższające i dostosowujące kwalifikacje zawodowe osób z terenu powiatu kolbuszowskiego
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Szkolenia podwyższające i dostosowujące kwalifikacje zawodowe osób z terenu powiatu kolbuszowskiego.
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL".
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/91/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa.
Tel. kontaktowy: (017) 227 02 58.
Zasięg projektu: pow. kolbuszowski.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe, zamieszkałe w powiecie kolbuszowskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, zatrudnione w przedsiębiorstwach i instytucjach, które odgrywają istotną rolę na lokalnym rynku pracy - 72 osoby.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia obejmują: 120 godzinne kursy informatyczne ECDL oraz 190 godzinny kurs „spawacza europejskiego”. Szkolenie ECDL składa się z siedmiu modułów (każdy moduł składa się z sekcji), których zakres obejmuje: podstawy technik informatycznych, wiadomości o zasadach organizacji środowiska pracy i użytkowania komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i prezentacyjną, usługi w sieciach informatycznych.
Kurs „spawacza europejskiego” obejmuje dwie części: teoretyczną – prezentującą w ciągu 28 h podstawowe wiadomości teoretyczne i instruktaż wstępny oraz praktyczną – w ramach której odbędą się 162 godzinne zajęcia praktyczne.
Działania towarzyszące: Opieka nad dziećmi i osobami zależnymi, zwrot kosztu dojazdu na miejsce szkolenia, poczęstunek dla uczestników.
Okres realizacji projektu: 01.09.2005-31.12.2006.
07/01/12
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych (PMZNiD)
Nazwa Działania:Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych (PMZNiD)
Nazwa projektodawcy: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/19/05
Lokalizacja biura projektu: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2 (pokój 401), 35-225 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (17) 866-12-02
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Rady Zatrudnienia, Niepubliczne Agencje Zatrudnienia, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Samorządowe Wydziały Oświaty na szczeblu gmin i powiatów, Dyrekcje szkół i podległe im jednostki zajmujące się doradztwem zawodowym, OHP, Gminne Centra Informacji, Wojewódzki Urząd Pracy
Okres realizacji projektu: Od 04.05.2005 do 04.11.2006 r.
07/01/12
Centrum Szkoleń i Certyfikacji Językowej
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Centrum Szkoleń i Certyfikacji Językowej
Nazwa projektodawcy: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/70/04
Lokalizacja biura projektu: ul. Sucharskiego 2, Rzeszów
Tel. kontaktowy: (17) 86-61-111
Zasięg projektu: województwo podkarpackie ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rzeszowa i Dębicy
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe- 300 osób
Rodzaj szkolenia: Kurs języka angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania
Okres realizacji projektu: od 01.02.2005 do 31.12.2006
06/10/11
Podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników medycznych
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Tytuł projektu: Podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników medycznych.
Nazwa projektodawcy: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położonych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.4/10/05.
Lokalizacja biura projektu: ul. Mochnackiego 23, 35-016 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: 852 00 76
Zasięg projektu: woj. podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Zatrudnieni pracownicy medyczni (pielęgniarki, lekarze, perfuzjoniści, radiolodzy, salowi) zagrożeni utratą pracy w różnych placówkach służ by zdrowia – 110 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenie modułowe:
I moduł: zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w formie warsztatów dla wszystkich uczestników szkolenia.
II moduł: różny dla poszczególnych zawodów. Tryb szkolenia lekarzy i radiologów będzie realizowany w formie praktycznej i seminaryjnej w Ośrodku Kardiologii. Pielęgniarki szkolone będą szkolone będą w trzech grupach: pielęgniarki operacyjne, anestezjologiczne i z oddziału kardiochirurgii. Dla salowych przewidywane jest uczestnictwo w kursie dokształcającym, który pozwoli nabyć umiejętności potrzebne na stanowisku sanitariusza szpitalnego.
Okres realizacji projektu: 01.08.2005-31.08.2006.
06/10/11
Kurs na prawo jazdy kat. C i D szansą na lepszą przyszłość
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: Kurs na prawo jazdy kat. C i D szansą na lepszą przyszłość
Nazwa projektodawcy: Gmina Lubenia
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/25/05
Lokalizacja biura projektu: Lubenia 131
Tel. kontaktowy: (17) 87-10-014
Zasięg projektu: Gmina Lubenia
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy – 10 osób
Rodzaj szkolenia: Zorganizowanie kursu na prawo jazdy kategorii „C” i „D”
Okres realizacji projektu: od 12.01.2006 r. do 15.09.2006 r.
06/10/11
Przygotowanie do zawodu operatora koparko-ładowarki szansą dla mieszkańców wsi na pracę poza sektorem rolnym
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Tytuł projektu: „Przygotowanie do zawodu operatora koparko-ładowarki szansą dla mieszkańców wsi na pracę poza sektorem rolnym”.
Nazwa projektodawcy: Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych Stefan Feleńczak
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/20/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Wyspiańskiego 2, 35-111 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 852 46 24
Zasięg projektu: Województwo Podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Mieszkańcy obszarów wiejskich (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 20 tysięcy mieszkańców) - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej; warunki dodatkowe przystąpienia do projektu:
- ukończenie 18 roku życia;
- wykształcenie co najmniej gimnazjalne (w starym systemie kształcenia podstawowe);
- dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi (badania wykonywane będą w ramach projektu)
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje 3 etapy realizacji
1. Szkolenia na operatora koparko-ładowarki - 116 jednostek szkoleniowych zajęć teoretycznych
(1 grupa) oraz 86 jednostek szkoleniowych zajęć praktycznych (8 grup szkoleniowych).
2. Nauka podstaw języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii wykorzystywanej
w zawodzie operatora koparko-ładowarki – 92 jednostki szkoleniowe (2 grupy po 20 osób).
3. Aktywne formy samodzielnego poszukiwania pracy - 8 jednostek szkoleniowych (2 grupy po 20 osób).
Zajęcia odbywać się będą w dni robocze w wymiarze 6 jednostek szkoleniowych w przypadku szkolenia zawodowego (operator koparko-ładowarki) oraz 4 jednostek w przypadku języka angielskiego i zajęć
z aktywizacji zawodowej
Okres realizacji projektu: 15.12.2005-31.07.2006.
06/10/11
Bez barier językowych” program na rzecz osób odchodzących z rolnictwa
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: „Bez barier językowych” program na rzecz osób odchodzących z rolnictwa.
Nazwa projektodawcy: Euro-Partner
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/15/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Kolejowa 12, 35-359 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 853 30 30
Zasięg projektu: tereny wiejskie woj. podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów mieleckiego i kolbuszowskiego.
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, zamieszkujące tereny wiejskie, zainteresowane znalezieniem pracy w sferze pozarolniczej, których położenie osobiste i społeczne obliguje do aktywności zawodowej - 200 osób.
Rodzaj szkolenia: 4800 roboczogodzin szkolenia językowego (w zależności od potrzeb uczestników: język angielski, niemiecki, hiszpański, włoski), 960 roboczogodzin bloku doradczego (zajęcia grupowe-160 godzin, zajęcia indywidualne 800 godzin), 200 godzin pośrednictwa pracy.
Okres realizacji projektu: 01.12.2005-31.05.2006.
06/10/11
Wejście na europejski rynek pracy
Nazwa Działania:  2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: Wejście na europejski rynek pracy
Nazwa projektodawcy: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/2/04
Lokalizacja biura projektu: ul. Lisa Kuli 20, Rzeszów
Nabór prowadzą Oddziały Zamiejscowe WUP w Krośnie (tel. 013 43 63 426) i w Przemyślu (tel. 016 678 22 70).
Zasięg projektu: Podregion krośnieńsko-przemyski (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki, strzyżowski)
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy:
 1. osoby, które uprzednio pracowały, a utraciły pracę w wyniku redukcji zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Są to osoby w przedziale wieku 45-55 lat posiadające staż pracy, jednak ich kwalifikacje uległy dezaktualizacji.
 2. osoby młode do 34 roku życia będące domownikami rolników, które po ukończeniu szkoły nie znalazły pracy w zawodach wyuczonych, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, których jedynym źródłem utrzymania stało się małe gospodarstwo rolne o pow. do 3 ha- 120 osób

Rodzaj szkolenia:
 1. Doradztwo pozwalające na wybór odpowiedniego rodzaju szkolenia zawodowego przez określenie predyspozycji do jego wykonywania
 2. Szkolenia i przekwalifikowania do zawodów, na które występuje popyt na rynku pracy
 3. Kursy językowe
 4. Pośrednictwo pracy
Okres realizacji projektu: od 01.01.2005 do 30.06.2006 r.
06/10/11
Zdobycie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych...
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Zdobycie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych
i profesjonalnego pakietu biurowego – szansą na polepszenie sytuacji na rynku pracy dla mieszkańców Polski południowo-wschodniej”.
Nazwa projektodawcy: Quarto Computers Maciej Zachara
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/71/06
Lokalizacja biura projektu: ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (0-17) 853-26-27
Zasięg projektu: Woj. podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
Rodzaj szkolenia: Projekt zakłada szkolenie komputerowe tj. zapoznanie się z urządzeniami peryferyjnymi systemu komputerowego, kompleksową obsługę systemu operacyjnego MS Windows, poznanie zasad komputerowej edycji tekstu-MS Word, naukę arkusza kalkulacyjnego MS Exel, tworzenie prezentacji multimedialnych w programie MS Power-Point. Łącznie wsparciem objętych zostanie 100 osób.
Okres realizacji projektu: 03.04.2006 r. – 31.07.2006 r.
06/10/11
Szkolny edukator profilaktyki HIV i AIDS
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Szkolny edukator profilaktyki HIV i AIDS”.
Nazwa projektodawcy: Firma Szkoleniowo – Doradcza Onagra Hawryłow Izabela
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/189/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Baldachówka 8/10, 35-061 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 864 23 07.
Zasięg projektu: Województwo Podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe z całego Województwa Podkarpackiego zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy – 48 osób, w tym 37 kobiet, pracujących na stanowisku nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Rodzaj szkolenia: Program szkolenia zakłada przygotowanie metodyczne i dydaktyczne nauczycieli do prowadzenia szkolnych programów profilaktycznych, zapoznanie Beneficjentów Ostatecznych z podstawowymi informacjami o HIV i AIDS, uświadomienie własnych trudności w mówieniu o rzeczach intymnych i praca nad ich przełamywaniem, zdobywanie umiejętności praktycznych, w tym samokształcenia z użyciem Internetu. W ramach realizacji projektu opracowane zostaną materiały dydaktyczne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, tj. kasety video oraz książki przeznaczone do wykorzystania przez Beneficjentów Ostatecznych podczas pracy zawodowej. Zapewnione zostanie również zakwaterowanie, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie osób z obszarów marginalizowanych.
Okres realizacji projektu: 01.02.2006-31.07.2006.
06/10/11
Wyższe kwalifikacje szansą – na rynku pracy oraz rozwoju i awansu w firmie. Główny księgowy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Wyższe kwalifikacje szansą – na rynku pracy oraz rozwoju i awansu w firmie. Główny księgowy ”.
Nazwa projektodawcy: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/172/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 853-41-50
Zasięg projektu: Powiaty: ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, rzeszowski i mielecki.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które pracują w księgowości lub posiadają stosowne dla księgowych doświadczenie.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje działania szkoleniowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji księgowych do poziomu głównych księgowych. Szkolenia będą złożone z panelu teoretycznego i praktycznego. Część teoretyczna będzie obejmowała zagadnienia prawne i podatkowe, praktyczna zaś, będzie prowadzona z wykorzystaniem komputerów z odpowiednim oprogramowaniem i dotyczyć będzie bieżącej pracy beneficjentów ostatecznych na stanowiskach głównych księgowych.
Okres realizacji projektu: 03.01.2006-31.07.2006.
06/10/11
Zarządzanie projektami – wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Zarządzanie projektami – wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania.
Nazwa projektodawcy: Bmm Sp z o.o..
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/127/05
Lokalizacja biura projektu: ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 852 09 44.
Zasięg projektu: woj. Podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy
w szczególności pracownicy MŚP zamieszkali na terenach marginalizowanych  - 60 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenie obejmuje: 96 godzinne szkolenie z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania projektem ponadto przewidziana jest możliwość skorzystania z usług doradczych.
Działania towarzyszące: Posiłki podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
Okres realizacji projektu: 01.10.2005-30.06.2006
06/10/11
Różnicowanie działalności źródłem dochodu rolnika
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Różnicowanie działalności źródłem dochodu rolnika
Nazwa projektodawcy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/133/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała
Telefon kontaktowy: (017) 8714101
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zainteresowane podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa z terenu całego województwa.
Rodzaj szkolenia: kursy z zakresu: małej gastronomii, wyrób bukietów, agroturystyka, ciastkarstwa, usługi chemizacyjne).
Okres realizacji projektu: 10.09.2005r. – 30.06.2006r.
06/10/11
Doskonalenie umiejętności zawodowych drogą do sukcesu w firmie – kursy szkoleniowe dla pracujących
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Doskonalenie umiejętności zawodowych drogą do sukcesu w firmie – kursy szkoleniowe dla pracujących.
Nazwa projektodawcy: Przedsiębiorstwo EKSA Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/137/05
Lokalizacja biura projektu: Al. Powstańców Warszawy 16, 35-329 Rzeszów
Telefon kontaktowy: (017) 854 97 02
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: pracownicy przemysłu maszynowego oraz firm sektora MŚP,
w których wykorzystywane są technologie obróbki z wykorzystaniem frazerek, tokarek, szlifierek, spawarek czy urządzeń komputerowych mających zastosowanie w przemyśle maszynowym. W modułach komputerowych i językowych wezmą udział osoby spoza branż przemysłowych.
Rodzaj szkolenia:
- obsługa nowoczesnych urządzeń technologicznych w przemyśle maszynowym (obrabiarki skrawające – 90 osób, obrabiarki numeryczne – 24 osoby, spawanie elektryczne, gazowe
w osłonie CO2 – 16 osób),
- obsługa programów komputerowych 45 osób,
- nauka języka obcego (j. angielski podstawowy i zaawansowany z elementami
j. biznesowego – 30 osób, j. rosyjski z podstawami j. biznesowego – 15 osób).
Okres realizacji projektu: 01.10.2005r. – 31.08.2006r.
06/10/11
Jedno szkolenie - wiele możliwości. Spawanie metodami: MAG i TIG wzbogacone o naukę języka angielskiego z elementami słownictwa specjalistycznego
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Jedno szkolenie - wiele możliwości. Spawanie metodami: MAG i TIG wzbogacone o naukę języka angielskiego z elementami słownictwa specjalistycznego.
Nazwa projektodawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/112/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (017) 85 00 198
Zasięg projektu: tereny wiejskie i zagrożone marginalizacją, w powiatach: rzeszowskim, krośnieńskim, tarnobrzeskim, jarosławskim, leżajskim i lubaczowskim
Beneficjenci ostateczni: osoby pracujące w zawodzie spawacza, w większości w niewielkich firmach prywatnych, np. usługowych, rzadziej produkcyjnych (informacje pochodzące z ankiet wypełnianych przez słuchaczy wcześniejszych szkoleń organizowanych przez ZDZ przed ich rozpoczęciem, z zakresu spawania metodami MAG i TIG) – 70 osób
Rodzaj szkolenia: Kursy spawania w osłonie CO2 (MAG) i w osłonie argonu (TIG) wzbogacone modułem j. angielskiego na poziomie podstawowym z elementami słownictwa specjalistycznego
Okres realizacji projektu: 02.01.2006 r. – 30.09.2006 r.
06/10/11
Wzrost konkurencyjności regionu dzięki podniesieniu umiejętności językowych i wykorzystaniu narzędzi informatycznych
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności regionu dzięki podniesieniu umiejętności językowych i wykorzystaniu narzędzi informatycznych.
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe".
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/92/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Młp.
Tel. kontaktowy: (0-17) 222 00 67.
Zasięg projektu: woj. podkarpackie – powiaty: ropczycko-sędziszowski, brzozowski, łańcucki i rzeszowski.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby, które z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy, w zakresie języków obcych oraz wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych- 100 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenie będzie składać się z dwóch modułów:
 1. Językowego (nauka j. angielskiego),
 2. Wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych po analizie potrzeb indywidualnych.
Działania towarzyszące: Posiłki podczas szkoleń.
Okres realizacji projektu: 01.09.2005-31.07.2006.
06/10/11
Szkolenie dla księgowych odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Szkolenie dla księgowych odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/39/04
Lokalizacja biura projektu: ul. Słowackiego 7a, Rzeszów
Tel. kontaktowy:(17) 86-61-245
Zasięg projektu: województwo podkarpackie, szkolenia będą odbywać się w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Dębicy, Jarosławiu
Beneficjenci ostateczni: projektodawca może ustalić wymagania co do doświadczenia zawodowego: pracownicy działów finansowo-księgowych oraz pracownicy innych działów, którzy w swoim zakresie obowiązków posiadają czynności związane z tą tematyką- 272 osoby
Rodzaj szkolenia:
1.Pełna księgowość od podstaw
2.Samodzielna księgowość
3. Przygotowanie biznes planu i studium wykonalności projektu
4. Księgowość wspomagana komputerem
5. MS Excel dla księgowych od podstaw
6. Budżetowanie i harmonogramowanie wspomagane komputerowo- Ms Project
Okres realizacji projektu: od 04.01.2005 do 30.04.2006
06/10/11
Rozwój zawodowy poprzez kompleksowe szkolenie z zarządzania personelem
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Rozwój zawodowy poprzez kompleksowe szkolenie z zarządzania personelem
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/41/04
Lokalizacja biura projektu: ul. Słowackiego 7a, Rzeszów
Tel. kontaktowy: (17) 86-61-243
Zasięg projektu: województwo podkarpackie, szkolenia będą się odbywać w Rzeszowie
Beneficjenci ostateczni: rekrutacja spośród osób, które kierują zespołami ludzi na różnych szczeblach zarządzania oraz osoby, które dzięki szkoleniu będą mogły awansować na stanowiska kierownicze- 75 osób
Rodzaj szkolenia: Moduł szkoleniowy składa się z następujących sesji:
1.Kierowanie ludźmi
2. Komunikacja w zarządzaniu personelem
3. Rekrutacja pracowników
4. Motywowanie pracowników
5. Ocena pracownicza
6. Zarządzanie zmianą
7. Zarządzanie zespołem
Okres realizacji projektu: od 04.01.2005 do 31.08.2006
06/10/11
Kursy języków obcych inwestycją w rozwój i mobilność zasobów ludzkich
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Kursy języków obcych inwestycją w rozwój i mobilność zasobów ludzkich
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/40/04
Lokalizacja biura projektu: ul. Słowackiego 7a, Rzeszów
Tel. kontaktowy: (17) 86-61-245
Zasięg projektu: województwo podkarpackie, szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Dębicy, Jarosławiu Beneficjenci ostateczni: rekrutacja spośród pracowników, którzy wykorzystują język obcy w obecnej pracy oraz pracowników mających szansę wykorzystania znajomości języka w obecnej i nowej pracy- 350 osób
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego na 3 poziomach zaawansowania (podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym)
Okres realizacji projektu: od 04.01.2005 do 31.08.2006
06/10/11
Szkolenia przygotowujące do zawodu samodzielnego i głównego księgowego
Nazwa Działania: Rozwój umiejętonści powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Szkolenia przygotowujące do zawodu samodzielnego i głównego księgowego
Nazwa projektodawcy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Wojewódzki w Rzeszowie
Numer projektu:Z/2.18/II/2.1/36/04
Lokalizacja biura projektu: ul. Hetmańska 15, Rzeszów
Tel. kontaktowy:(17) 853-36-49
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: pracujące osoby dorosłe, 110 osób
Rodzaj szkolenia: Szkolenie dla kandydatów na stanowiska samodzielnych (3 edycje) oraz głównych księgowych (1 edycja)
Okres realizacji: od 03.01.2005 r. do 30.06.2006 r.
06/07/18
Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w oświacie – drogą do awansu zawodowego
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w oświacie – drogą do awansu zawodowego”.
Nazwa projektodawcy: Quatro Computers Maciej Zachara
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/151/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (0-17) 853 26 27
Zasięg projektu: Województwo Podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe z całego Województwa Podkarpackiego zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy - 50 osób; projekt skierowany jest do osób posiadających wykształcenie lub przygotowanie pedagogiczne, nauczających lub prowadzących działalność oświatową.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje uczestnictwo w kursie 50 osób podzielonych na 5 grup; zajęcia każdej z grup odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych; każda grupa uczestniczy w 20 spotkaniach; program obejmuje kompleksową obsługę aplikacji związanych z Internetem oraz urządzeniami multimedialnymi; tematycznie obejmuje: przeglądarki i wyszukiwarki internetowe, pocztę elektroniczną, pakiety edukacyjne, urządzenia multimedialne, zarządzanie witrynami internetowymi, tworzenie stron WWW.
Okres realizacji projektu: 01.12.2005-30.06.2006.
06/07/18
Szkolenie w zakresie grafiki komputerowej i wizualizacji 3D – drogą świadomego kreowania wizerunku firmy i metodą podniesienia swojej pozycji na rynku pracy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Tytuł projektu: „Szkolenie w zakresie grafiki komputerowej i wizualizacji 3D – drogą świadomego kreowania wizerunku firmy i metodą podniesienia swojej pozycji na rynku pracy”.
Nazwa projektodawcy: „Quarto Computers” Maciej Zachara
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/150/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów.
Tel. kontaktowy: (0-17) 853-26-27
Zasięg projektu: woj. podkarpackie.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
Rodzaj szkolenia: Projekt przewiduje uczestnictwo w kursie 30 osób podzielonych na 3 grupy; zajęcia każdej z grup odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych; każda grupa uczestniczy w 40 spotkaniach; program obejmuje obsługę aplikacji związanych z grafiką komputerową (CorelDraw – grafika wektorowa, Adobe Photoshop – grafika rastrowa), wizualizacją i projektowaniem przestrzennym (3D StudioMax). W ramach szkolenia uczestnicy poznają obsługę programu MS Front Page, QuarkXpress, PageMaker oraz zapoznają się z technikami HTML.
Okres realizacji projektu: 01.12.2005-30.06.2006.
06/06/22
Z umiejętnościami łatwiej
Nazwa Działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: Z umiejętnościami łatwiej
Nazwa projektodawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/4/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
Tel. kontaktowy: (16) 678-68-91
Zasięg projektu: obszary wiejskie południowo-wschodniej części woj. podkarpackiego
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
Rodzaj szkolenia:
1. Informacja zawodowa o zawodach deficytowych, rynku pracy i możliwościach uzyskania kwalifikacji, podniesienia kwalifikacji, uzyskania uprawnień zawodowych oraz podjęcie działalności gospodarczej
2. Kursy zawodowe -w zawodach budowlanych, handlowych, ekonomicznych, drzewnych, administracyjno-usługowych. Działania towarzyszące: opieka nad dziećmi (również dziećmi autystycznymi lub długotrwale chorymi) i innymi osobami zależnymi, pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie oraz zapewnienie poczęstunku.
Okres realizacji projektu: od 01.05.2005 do 30.04.2006 r.
06/06/22
Szkolenie dla księgowych odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Szkolenie dla księgowych odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy
Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/39/04
Lokalizacja biura projektu: ul. Słowackiego 7a, Rzeszów
Tel. kontaktowy:(17) 86-61-245
Zasięg projektu: województwo podkarpackie, szkolenia będą odbywać się w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Dębicy, Jarosławiu
Beneficjenci ostateczni: projektodawca może ustalić wymagania co do doświadczenia zawodowego: pracownicy działów finansowo-księgowych oraz pracownicy innych działów, którzy w swoim zakresie obowiązków posiadają czynności związane z tą tematyką- 272 osoby
Rodzaj szkolenia:
1.Pełna księgowość od podstaw
2.Samodzielna księgowość
3. Przygotowanie biznes planu i studium wykonalności projektu
4. Księgowość wspomagana komputerem
5. MS Excel dla księgowych od podstaw
6. Budżetowanie i harmonogramowanie wspomagane komputerowo- Ms Project
Okres realizacji projektu: od 04.01.2005 do 30.04.2006
06/02/06
Zawód „rozbieracz-wykrawacz” szansą podkarpackich rolników
Nazwa Działania: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: Zawód „rozbieracz-wykrawacz” szansą podkarpackich rolników
Nazwa projektodawcy: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBit” Sp. z o.o .
Numer projektu: Z/2.18/II/2.3/5/04
Lokalizacja biura projektu:Kraków, ul. Toruńska 5, 30-056 Kraków, tel./fax. (12) 626-00-95
Punkt informacyjno-rekrutacyjny:  ul. Konarskiego 10, Dębica Tel. kontaktowy: (14) 670 44 62, 670 32 13, 0601 517 702
Zasięg projektu: projekt realizowany będzie gł. w środkowej części woj. podkarpackiego, na terenie powiatów: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, kolbuszowski, jasielski; nie ogranicza się dostępu do udziału w projekcie osób zamieszkałych w innych powiatach woj. podkarpackiego
Beneficjenci ostateczni: rolnicy i domownicy w wieku 18-43 lat- 63 osoby ( w tym 3 kobiety)
Rodzaj szkolenia: Szkolenie w zawodzie ubojowy-rozbieracz-wykrawacz lub rozbieracz-wykrawacz wraz z modułem nauki języka niemieckiego
Okres realizacji projektu: od 01.12.2004 do 31.10.2005 r.
06/02/06
Rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych z elementami e-learningu
Nazwa Działania: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych z elementami e-learningu
Nazwa projektodawcy: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Numer projektu:Z/2.18/II/2.1/23/04
Lokalizacja biura projektu: ul. Wyspiańskiego 6, Mielec
Tel. kontaktowy: (17) 788-51-93 (95)
Zasięg projektu: powiat mielecki
Beneficjenci ostateczni: nauczyciele, bibliotekarze oraz inne pracujące osoby dorosłe z terenu powiatu mieleckiego - 225 osób
Rodzaj szkolenia:
 1. Kurs językowy dla nauczycieli z wykorzystaniem elementów e-learningu
 2. Przygotowanie bibliotekarza do zmieniającej się funkcji bibliotek

Okres realizacji projektu: od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
06/02/06
Kursy szkoleniowe - systemy informatyczne w działalności gospodaczej
Nazwa Działania: Rozwój umiejętonści powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Kursy szkoleniowe - systemy informatyczne w działalności gospodaczej
Nazwa projektodawcy: Syriusz Sp. z o.o.
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/33/04
Lokalizacja biura projektu: ul. Sportowa 3, Rzeszów
Tel. kontaktowy: (17) 86-31-555
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: osoby pracujące w sektorze MSP - 240 soób
Rodzaj szkolenia: Szkolenie w zakresie wykorzystania systemów informatycznych opartych o nowe technologie w działalności gospodarczej w branżach: usługowej, handlowej i produkcyjnej
Okres realizacji projektu: od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
06/02/06
Doskonalenie umiejętności zawodowych osób pracujących. Obrabiarki sterowane numerycznie.

Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: Doskonalenie umiejętności zawodowych osób pracujących. Obrabiarki sterowane numerycznie.
Nazwa projektodawcy: Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/81/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Konopnickiej 2/2, 39-100 Ropczyce
Tel. kontaktowy: 222 71 28
Zasięg projektu: Powiaty: ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, rzeszowski i mielecki.
Beneficjenci ostateczni: Pracujące osoby dorosłe z wykształceniem technicznym - 35 osób.
Rodzaj szkolenia: Szkolenia z zakresu obsługi obrabiarki sterowanej numerycznie (część teoretyczna i praktyczna).
Działania towarzyszące: Dopłaty do przejazdów autobusowych.
Okres realizacji projektu: 01.07.2005-30.12.2005

06/02/06
„Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i informatyków poprzez szkolenia”
Nazwa Działania: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i informatyków poprzez szkolenia”
Nazwa projektodawcy: Opteam SA
Numer projektu: Z/2.18/II/2.1/90/05
Lokalizacja biura projektu: ul. Lisa Kuli 3, 35-032 Rzeszów
Tel. kontaktowy: (17) 86 72 147
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
Beneficjenci ostateczni: nauczyciele informatyki zatrudnieni w szkołach oraz informatycy zatrudnieni w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w projekcie będą mogły uczestniczyć osoby niepełnosprawne- 60 osób
Rodzaj szkolenia: autoryzowane kursy Microsoft-40-godzinny kurs Managing Microsoft Windows Server 2003 Environment (kurs daje podstawy do zarządzania kontami i zasobami w środowisku Windows Server 2003, obejmuje zarządzanie kontami użytkowników, komputerów i grup, zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych, zarządzanie drukarkami, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi w usłudze Active Direktory, wykorzystanie Group Policy do zarządzania użytkownikami i komputerami) oraz 40-godzinny kurs Implementing Microsoft Windows 2000 Professional and Server (kurs dostarcza wiedzy i umiejętności niezbędnych przy instalacji i konfiguracji systemu Windows 2000 Professional zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i w środowisku grupy roboczej lub domeny oraz instalacji i konfiguracji Windows 2000 Server jako serwera plików, drukarek, usług internetowych
i terminalowych.
Okres realizacji projektu: 01.07.2005-31.12.2005
Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską oraz budżet państwa