Aktualności ZPORR
Informacje ogólne
Ramowe Plany Realizacji Działań
Ogłoszone konkursy
Wyniki konkursów
Dokumenty do pobrania
Wniosek aplikacyjny
FAQ
Baza projektów
Kontakt
Galeria

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
07/06/28
Projekt własny „Nowe technologie – nowoczesny pracownik”
Od 1 grudnia 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt własny, pn. „Nowe technologie – nowoczesny pracownik”, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”. Przyznana kwota dofinansowania to 1 149 400,8 PLN.
Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie „Nowe technologie – nowoczesny pracownik” jest odpowiedzią na potrzeby osób związanych do tej pory
z rolnictwem,  które poszukują nowych źródeł utrzymania poza gospodarstwem rolnym, jak również i pracodawców, którzy mają trudności ze znalezieniem osób
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Jego celem jest podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych beneficjentów poprzez szkolenia zawodowe. Za wyborem tej formy wsparcia przemawia fakt, że można ją dopasować do potrzeb wszystkich kategorii beneficjentów, którzy zostali objęci projektem. I tak w przypadku osób, dla których jedynym doświadczeniem zawodowym jest praca we własnym gospodarstwie rolnym szkolenia dają możliwość zdobycia nowego zawodu alternatywnego do dotychczas wykonywanego.
W przypadku osób, które pracowały, a utraciły pracę w wyniku zwolnień spowodowanych restrukturyzacją przemysłu szkolenia pozwalają uzupełnić posiadane kwalifikacje, które często nie odpowiadają potrzebom pracodawców, lub uzyskać nowy zawód, na który istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Z kolei w przypadku osób młodych, które ukończyły szkoły i nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego szkolenia umożliwiają zdobycie dodatkowych uprawnień oraz praktycznych umiejętności zawodowych, co sprawi, że stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Dokonując wyboru szkoleń zawodowych oparto się na potrzebach zgłaszanych w tym zakresie przez pracodawców. Przeprowadzone rozeznanie wskazało, że najczęściej pojawiającymi się zawodami, na które obecnie istnieje oraz będzie istniało zapotrzebowanie to pracownicy obsługi specjalistycznych urządzeń związanych z obróbką metalu (stąd szkolenie dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie) oraz spawacze różnych specjalności. Pomoc w znalezieniu się na rynku pracy ułatwi też świadczone w ramach projektu doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Ogółem szkoleniami objętych zostało 285 osób na terenie całego województwa podkarpackiego.
Realizacja projektu rozpoczęła się  od kampanii informacyjno – promocyjnej, w której  z uwagi na specyfikę beneficjentów mających  często utrudniony dostęp do informacji, zastosowane zostały takie formy, które pozwoliły na bezpośrednie dotarcie z informacją o projekcie i zasadach prowadzonej rekrutacji. Dlatego też oprócz ogłoszeń
w regionalnej i lokalnej prasie, w kampanii informacyjnej wykorzystane zostały regionalne media (radio i telewizja). Ogłoszenia i ulotki informacyjne umieszczono także w urzędach gmin, starostwach, urzędach miasta, w Gminnych Centrach Informacji oraz powiatowych urzędach pracy.
Ustalono również miejsca szkoleń dla poszczególnych beneficjentów. Poniższa tabela przedstawia ilość osób w podziale na poszczególne miejsca realizacji szkoleń: :
 
 
MIEJSCE
SZKOLENIE SPAWACZ
METODĄ
SZKOLENIE
OPERATOR CNC
RAZEM LICZBA
BO
WUP RZESZÓW
70
78
148
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WUP W KROŚNIE
20
12
32
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WUP W PRZEMYŚLU
20
15
35
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WUP W TARNOBRZEGU
40
30
70
RAZEM
150
135
285
 
Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do udziału w projekcie przebiegała sprawnie,
co ułatwiła szeroka kampania informacyjno – promocyjna, a rodzaje oferowanych szkoleń zawodowych, odpowiadały zapotrzebowaniu na pracowników o takich właśnie kwalifikacjach jak operator CNC czy spawacz. W związku z powyższym już pod koniec stycznia 2007 roku, uruchomiona została procedura wyboru wykonawców szkoleń, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” z późniejszymi zmianami.
Wyłonionych zostało ośmiu wykonawców szkoleń :
 
1. Umowa nr 08/07, Centrum Kształcenia Praktycznego, 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45B
Szkolenie w zawodzie "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie" dla 78 Beneficjentów Ostatecznych w terminie od 12.02.2007 r. do 30.05.2007 r., miejsce szkolenia Rzeszów.
2. Umowa nr 09/07 InterPetro Sp. z o.o., 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 13,
Szkolenie w zawodzie „ Spawacz ” dla 70 Beneficjentów Ostatecznych w terminie od 15.02.2007 r. do 06.04.2007r., miejsce szkolenia Rzeszów.
3. Umowa nr 13/07 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „ Mechanik ” im. Stanisława Staszica Centrum Kształcenia Praktycznego, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 5,
Szkolenie w zawodzie „ Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” dla 12 Beneficjentów Ostatecznych w terminie od 05.03.2007 r. do 14.04.2007r., miejsce szkolenia Krosno.
4. Umowa nr 16/07
Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 5,
Szkolenie w zawodzie „ Spawacz ” dla 40 Beneficjentów Ostatecznych w terminie od  02.03.2007 r. do 26.05.2007r., miejsce szkolenia Tarnobrzeg.
5. Umowa nr 17/07
Zakład Doskonalenia Zawodowego, 37-700 Przemyśl, ul. Wilsona 12
Szkolenie w zawodzie „ Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” dla 15 Beneficjentów Ostatecznych w terminie od 07.03.2007 r. do 05.04.2007r., miejsce szkolenia Przemyśl.
6. Umowa nr 18/07
Zakładem Doskonalenia Zawodowego, 37-700 Przemyśl, ul. Wilsona 12
Szkolenie w zawodzie „ Spawacz ” dla 20 Beneficjentów Ostatecznych w terminie od 05.03.2007 r. do 27.04.2007r., miejsce szkolenia Przemyśl.
7. Umowa nr 21/07 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 276,
Szkolenie w zawodzie „ Spawacz ” dla 20 Beneficjentów Ostatecznych w terminie od  08.03.2007 r. do 30.04.2007r., miejsce szkolenia Krosno.
8. Umowa nr 22/07 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach, 39-432 Gorzyce, ul. Sienkiewicza 1,
Szkolenie w zawodzie „ Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” dla 30 Beneficjentów Ostatecznych w terminie od  12.04.2007 r. do 28.05.2007r., miejsce szkolenia Gorzyce.
 
Realizacja szkoleń, przebiegała prawidłowo, a z informacji uzyskanych podczas przeprowadzanych kontroli wynikało, że szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a beneficjenci aktywnie uczestniczyli w zajęciach i byli zadowoleni z jakości i sposobu przeprowadzania szkoleń przez wykonawców, o czym świadczy fakt iż żaden z beneficjentów nie zrezygnował z uczestnictwa w projekcie.
 
Do końca maja 2007 roku, zakończona została realizacja szkoleń. Pozytywnym wynikiem jest fakt ukończenia i nabycia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich 285 beneficjentów ostatecznych projektu ( 150 BO w zawodzie „Spawacz – metodą MAG i TIG oraz 135 BO w zawodzie „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”).
 
Całość działań w ramach projektu realizowana jest z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii. W programach szkoleniowych zastosowano narzędzia szkoleniowe, które zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej realizowane były z wykorzystaniem nowoczesnych programów szkoleniowych oraz maszyn i urządzeń.
 
Realizacja projektu trwać będzie do 30 listopada 2007 roku, w tym czasie realizowany będzie trzeci element założony we wniosku „pośrednictwo pracy”. Jednak nawet po zakończeniu projektu Beneficjenci ostateczni projektu, którzy brali udział w projekcie a nie uzyskali zatrudnienia,  nadal korzystać będą mogli z usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz w jego Oddziałach Zamiejscowych w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu oraz w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli.
 
Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem beneficjentów projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie proszeni są o kontakt z :
- w Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa-Kuli 20, pok. Nr 4,
tel. 0 17 850 92 14
-  Oddziałem Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krośnie,
ul. Lewakowskiego 27b, tel. 0 13 436 49 17, 0 13 436 34 26
- Oddziałem  Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu,  pl. Bartosza Głowackiego 34, tel. 0 15 822 21 72
-  Oddziałem Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Przemyślu,
ul. Katedralna 5, tel. 0 16 678 22 70
 

   

Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską oraz budżet państwa